6 czerwca 2022 roku, na placu wewnętrznym Szkoły, miała miejsce bardzo miła, a przygotowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uroczystość wręczenia promes w ramach Programu „Mały Strażak”. Wraz ze swoimi opiekunami i mentorami przybyli do nas członkowie 27 młodzieżowych drużyn pożarniczych działających na terenie 10 małopolskich powiatów. Otrzymane środki finansowe przeznaczone będą na zakup niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju młodych strażaków ochotników sprzętu (np. umundurowania, fantomów do nauki pierwszej pomocy), a także wyjazdy szkoleniowe oraz udział w pożarniczych zawodach i turniejach.

Głównym celem działających od wielu lat, a od grudnia ubiegłego roku na podstawie zapisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych jest budzenie zainteresowania ich członków działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Wśród statutowych zadań często znajdują się także:

  • udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko rówieśnicze i lokalne w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;
  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej;
  • rozwijanie sprawności fizycznej.

O znaczeniu kształtowania wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw, krzewieniu pozytywnych wartości i idei w sowich przemówieniach mówili organizatorzy i zaproszeni goście, a byli wśród nich między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, Dyrektor Wykonawczy ZOSP RP Województwa Małopolskiego Łukasz Łach, Starosta Krakowski Wojciech Pałka, a także gospodarz miejsca bryg. Marek Chwała i przedstawiciel organizatora Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Bycie członkiem strażackiej społeczności, także tej skupiającej dzieci i młodzież, to nie tylko możliwość rozwoju osobistego i zainteresowań, atrakcyjnego oraz pożytecznego spędzania czasu, to także zaszczyt, honor, powód do satysfakcji i odczuwania dumy. To jednak nade wszystko ogromne zobowiązanie do bycia wzorem, do wspierania innych, to gotowość do bezinteresownego działania na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy i gratulujemy rodzicom oraz opiekunom młodego pokolenia strażaków. Mamy świadomość, że podejmowany przez Państwa trud pracy i wychowania, już niedługo przyniesie wymierną korzyść w postaci uratowanego życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Organizowany przez Państwową Straż Pożarną krajowy system ratowniczo-gaśniczy nie byłby w stanie funkcjonować bez ochotniczych straży pożarnych, które są  jego istotnym filarem. Mamy także nadzieję, że przynajmniej część członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych już w niedalekiej przyszłości zasili nasze szeregi. Każdego roku w czasie naboru szczególnie czekamy bowiem na ludzi pełnych pasji, zaangażowania, na tych którzy świadomie podejmują wybór dotyczący swojego kształcenia, na tych którzy gotowi są nie tyle do pracy, co do służby na rzecz drugiego człowieka.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk