9 września 2022 roku w siedzibie Szkoły podpisane zostało porozumienie o współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej. W jego ramach strony zadeklarowały wolę podejmowania wspólnych inicjatywy i doraźnych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem podejmowanych kroków jest szeroko rozumiana prewencja społeczna oraz ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami, w tym wynikającymi z intencjonalnego działania człowieka. 

Sygnatariusze porozumienia, którymi byli: Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała i   Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, zadeklarowali chęć popularyzowania wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, prowadzenia wspólnych zajęć i szkoleń dla funkcjonariuszy obu formacji, a w ramach profilaktyki i prewencji społecznej, także dla ogółu społeczeństwa. 

W oparciu o dotychczasową współpracę, doświadczenia i zidentyfikowane potrzeby – szczególnie uwidocznione w czasie przybywającej do Polski na przełomie lutego i marca br. fali uciekających przed wojną w Ukrainie uchodźców – strony określiły także warunki wzajemnego udostępniana będących w ich dyspozycji pomieszczeń, w tym obiektów umożliwiających organizację pomocy i wsparcia cudzoziemców na czas przeprowadzenia czynności administracyjnych.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk