W ramach warsztatów „Zabytek 22” organizowanych przez Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu w dniu 8. Listopada 2022 roku odbyły się ćwiczenia koordynowane przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową na terenie Warszawskiej Cytadeli. Podczas manewrów główny nacisk położony był na sprawdzenie realizacji funkcji Kierującego Działaniami Ratowniczymi wszystkich poziomów kierowania, w szczególności pod katem współpracy między innymi z:  

- Państwową Strażą Pożarną;
- Policją;
- Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Warszawie;
- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
- Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie;
- 2 Pułkiem Saperów;
- Pułkiem Ochrony w Warszawie;
- Oddziałem Zabezpieczenia DGW .

Ćwiczono postepowanie poszczególnych służb na wypadek zagrożeń terrorystycznych mianowicie eksplozji ładunku wybuchowego w obiekcie Kaplicy-Reduty który w konsekwencji doprowadził do pożaru w budynku muzeum. Zadaniem służb było wyprowadzenie zagrożonych osób, udzielenie im pomocy przedmedycznej, likwidacja pożaru oraz ewakuacja zagrożonych ruchomych dóbr kultury. Za zabezpieczenie, przygotowanie do transportu zabytków odpowiadał zastęp ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wyposażony w specjalistyczny kontener do ewakuacji dzieł sztuki.  

Opracował: kpt. Tomasz Matys 

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Łaciak, Inspektorat Wojskowe Ochrony Przeciwpożarowej