Czterech funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (mł.kpt. Łukasz Tomczak, mł.asp. Grzegorz Modliński, mł.asp. Konrad Miśkowiec, mł.asp. Konrad Wolak) znalazło się w gronie 220 funkcjonariuszy PSP, którzy 26 października 2023 roku zakończyli centralne szkolenie instruktorów z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Tym samym, po trwającym od września a przeprowadzonych w hybrydowej formie szkoleniu, potencjał kadry dydaktycznej Szkoły wzbogacił się kolejnych instruktorów, którzy uzyskali uprawnienia do samodzielnego realizowania zajęć dotyczących współpracy z statkami powietrznymi HEMS, a pierwszą okazją do sprawdzenia się w nowej roli będą zajęcia organizowane ze słuchaczami I kompanii.

Przy okazji warto jest przypomnieć, że na postawie stosownego porozumienia współpraca i współdziałanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego obejmuje:

Współpraca obejmuje swoim zakresem m.in.:

  • używanie będących w dyspozycji Stron sił i środków (SIS) podczas działań ratowniczych;
  • przygotowywanie i aktualizowanie analiz gotowości operacyjnej oraz planów ratowniczych stanowiących zbiór procedur postępowania podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych;
  • opracowanie i uzgodnienie odpowiednich procedur dotyczących możliwości wykorzystania i dysponowania statków powietrznych LPR na rzecz Państwowej Straży Pożarnej (PSP);
  • realizację działań ratowniczych wymagających wykorzystania specjalistów do spraw ratownictwa, specjalistycznego sprzętu oraz podstawowych specjalistycznych technik ratowniczych;
  • szkolenia, ćwiczenia i manewry;
  • wykorzystanie Krajowej Sieci Współdziałania ze Statkami Powietrznymi (KSWL) na potrzeby współdziałania podczas prowadzenia działań ratowniczych, szkoleń, ćwiczeń i manewrów;
  • bieżącą wymianę informacji;
  • wymianę doświadczeń w zakresie ratownictwa oraz w innych dziedzinach z zakresu ochrony ludności;
  • podejmowanie wspólnych działań promujących ratownictwo i ochronę ludności z wykorzystaniem statków powietrznych LPR.

Opracowanie: bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie poglądowe: bryg. Piotr Sowizdraniuk