14 listopada 2023 roku, przy współudziale koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy SA PSP zorganizowane zostały warsztaty tematyczne pn. „Obsługa dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)”, które mają ogromny wpływ na bezpieczną ewakuację z obiektów, w których jednoczasowo przebywać może duża liczba osób. W ich ramach przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne. Pierwsza, odbywająca się w szkolnej auli część, dotyczyła: akustyki, w tym tzw. współczynnika STI, który jest istotnym wskaźnikiem zrozumiałości mowy, wymogów instalacyjnych oraz organizacyjnych i technicznych aspektów przeprowadzania symulacji i ćwiczeń w obiektach wyposażonych w DSO. W części praktycznej uczestnicy obsługiwali panele systemu DSO w zakresie nadawania komunikatów – zarówno tych automatycznych, zapisanych w pamięci urządzenia, jak i wygłaszanych „na żywo” – przy użyciu tzw. mikrofonu strażaka. Zaprezentowano również sposób prowadzenia pomiarów STI podczas rzeczywistych prób odbiorowych instalacji DSO w obiektach.

W ramach zajęć programowych udział w warsztatach wzięli kadeci kompanii II, którzy zgodnie z planem nauczania w semestrze III sporą część uwagi skupiają na przedmiotach i zagadnieniach związanych z profilaktyką w ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwie pożarowym budynków, przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę oraz technicznych systemach zabezpieczeń.

Motywowani chęcią doskonalenia zawodowego, aktualizowania i podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności w auli i salach dydaktycznych pojawili się także pracownicy Szkoły, a były wśród nich zarówno osoby prowadzące zajęcia z bloku przedmiotów profilaktycznych, taktyki zwalczania pożarów i działań ratowniczych, jak i pełniące służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie.

O istocie poruszanych w czasie warsztatów zagadnień, wysokiej ich wartości merytorycznej, metodycznej, dydaktycznej i praktycznej świadczy również liczny udział w nich uczestników spoza Szkoły, którymi byli przedstawicieli komórek ds. kontrolno-rozpoznawczych komend miejskich i powiatowych PSP, m. in. z Krakowa, Radomia, Jaworzna czy Brzeska.

Dzięki współpracy z firmą Honeywell w nasze mury udało się również zaprosić kilkudziesięciu projektantów, wykonawców, inspektorów ochrony ppoż., którzy na co dzień zmagają się z problematyką zapewnienia skutecznej komunikacji i bezpieczniej ewakuacji różnego rodzaju obiektów, a w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

Zaangażowanie w przedsięwzięcie przedstawicieli różnych stron tego swoistego łańcucha bezpieczeństwa – począwszy od projektantów, przez wykonawców, osoby odpowiedzialne za odbiory i przeglądy techniczne, użytkowników końcowych, na zarządcach i strażakach kończąc jest ogromną wartością dodaną, gdyż powszechnie wiadomo, że o sile każdego łańcucha decyduje najsłabsze ogniowo.

Tego typu przedsięwzięcia pozwalają nam także przypominać sobie i otoczeniu, że odpowiedzialni jesteśmy, nie tylko za przygotowywanie do pracy przyszłych strażaków, jako osób biorących udział w działaniach ratowniczych, ale także techników pożarnictwa, których uprawnienia znacznie wykraczają poza zadania przypisane jednostkom ratowniczo-gaśniczym.

Warto podkreślić, że to kolejne już przedsięwzięcie zorganizowane wspólnie z przedstawicielami firmy Honeywell – Fire and PA/VA Solutions, którym serdecznie dziękujemy za przychylność, otwartość oraz pozytywne nastawienie. Państwa wysoki poziom wiedzy oraz długoletnia praktyka pozwoliły na sprawną realizację zajęć, jak również na owocną wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Nowak

Zdjęcia: bryg. Piotr Sowizdraniuk