19 października 2020 roku, po zakończeniu 66 teoretycznych i praktycznych zajęć kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadszedł czas na przeprowadzenie egzaminu końcowego, którego pozytywny wynik pozwala na uzyskanie tytułu ratownika i wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach interwencji podejmowanych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przystąpili do niego słuchacze XXX turnusu kształcenia dziennego, dla których był on także egzaminem semestralnym kończącym edukację z zakresu ratownictwa medycznego w pożarniczym kształceniu.

Przy okazji szczególne słowa podziękowań kierujemy do wszystkich ratowników medycznych, którzy na mocy podpisanego porozumienia z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, przez 5 dni wspierali nas swoją merytoryczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w taki sposób, by były one nie tylko atrakcyjne i pozwalały osiągnąć zamierzone cele i efekty kształcenia, ale także przebiegały zgodnie ze stawianymi w przedmiotowych aktach prawnych wymaganiami organizacyjnymi, wśród których znajduje się wymóg realizacji zajęć praktycznych w taki sposób, by na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 6 osób ćwiczących.

Dziękujemy także Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego bryg. Jackowi Niteckiemu za udział w egzaminie i obiektywną ocenę posiadanych przez słuchaczy umiejętności.

Pamiętając o tym, że elementów ratownictwa medycznego nie da się nauczyć raz na zawsze, zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian w wytycznych, zasadach i procedurach udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomocne mogą okazać się odwiedziny na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji (prc.krakow.pl) oraz korzystanie z dedykowanych ratownikom i strażakom aplikacji, takich jak „Ratownik” (do pobrania np. tutaj), której współtwórcą jest pracownik Szkoły kpt. Artur Luzar. Z niej pochodzi także wykorzystane w notatce logo KPP.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk