Ze względu na ograniczenia w zakresie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach, konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i kadry, tegoroczna uroczystość ślubowania podzielona została na dwa dni, a cała ślubująca kompania na 10 osobowe grupy. Symbolicznie smutnym obrazem stały się zupełnie puste fotele, na których w czasie szkolnych uroczystości zasiadają zwykle znamienici goście, pracownicy i członkowie rodzin. Wewnętrzną radość z wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej blisko setki młodych ludzi studziła trudna do zignorowania zaduma i nostalgia za iście świątecznym nastrojem, wydarzeniem, które od lat poprzedzane było odprawianą w pobliskim kościele w intencji ślubujących Mszą Świętą, oczekiwaniem na przyjazd Komendanta Głównego PSP lub jego przedstawiciela, przemarszem przyodzianych w wyjściowe mundury pododdziałów, radosnymi dźwiękami zaproszonej orkiestry, sygnałem „słuchajcie wszyscy”. Trudny do zignorowania okazał się brak odśpiewanego hymnu, podniesienia państwowej flagi, błogosławieństwa strażackiego kapelana, tak symbolicznej melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej „Roty”. O dumnych twarzach ślubujących, łzach wzruszenia matek i ojców, kwiatach, gratulacjach i prezentach – nawet nie wspominając.

29 i 30 października 2020 roku, w naszej auli, w obecności kierownictwa Szkoły i sztandaru, rotę „strażackiej przysięgi” wypowiedziało 90 osób. Pomimo oczywistych ograniczeń związanych ze stanem epidemii, dołożyliśmy wszelkich starań, by miało ono uroczysty, podniosły charakter i mamy szczerą nadzieję, że dzięki temu na długie lata pozytywnie zapisze się w pamięci rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała, a towarzyszył mu i swoją obecnością wyraził szacunek oraz uznanie dla bohaterów naszego święta, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie – mł.bryg. Rafał Czaja.

Dowódcą obu uroczystości był bryg. Tomasz Mucha, odpowiedzilnym za odczytanie rozkazu personalnego mł.bryg. Krzysztof Kłuś, apoczet sztandarowy stanowili funkcjonariusze wydziałów kształcenia zawodowego i pododdziałów szkolnych.

W zastępstwie okolicznościowego przemówienia, w teczkach z aktami ślubowania, słuchacze otrzymali skierowany do nich przez Komendanta Szkoły list, jego treść zamieszczamy poniżej.

 

 

 

 

Szanowne Słuchaczki, Drodzy Słuchacze

W życiu każdego z nas są chwile, na które czekamy w szczególny sposób, które celebrujemy i którymi chcemy się dzielić z najbliższymi. Są takie, które mają swoją cykliczność, są też takie, które stanowią dla nas punkt odniesienia, symbolizują początek lub zamknięcie jakiegoś etapu.

Z całą pewnością dla każdego funkcjonariusza naszej formacji wyjątkowym momentem w jego prywatnej i zawodowej drodze życia jest dzień „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną. O niecodziennym jego charakterze świadczą zarówno określające ceremoniał akty prawne, jak i kultywowana od wielu lat tradycja nakazująca nam traktować ten dzień w kategoriach święta.

Niestety, w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, kierowani troską o bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich, konieczność zapewnienia reżimu sanitarnego oraz nałożone przez organa administracji rządowej ograniczenia i obostrzenia, między innymi dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, po wielu godzinach dyskusji i analiz sytuacji, z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizowania uroczystości ślubowania w takiej formie, jaka miała miejsce dotychczas, takiej do której wszyscy przywykliśmy, takiej na jaką z pewnością czekały i zasłużyły słuchaczki i słuchacze XXX Turnusu kształcenia dziennego.

Z nieukrywanym żalem i rozgoryczeniem, ale jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności, nie mogliśmy zaprosić do nas, ani przedstawicieli władz państwowych, kierownictwa PSP, a także służb, organizacji i podmiotów z nami współpracujących, naszych sympatyków, przedstawicieli mediów, ani orkiestry, kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, a co najbardziej bolesne – rodzin, przyjaciół i bliskich – bohaterów, tak ważnego dla ogółu szkolnej i strażackiej społeczności, święta.

Tym bardziej Drogie Słuchaczki i Słuchacze, chciałbym podziękować Wam za świadomy i godny podziwu wybór dotyczący Waszej zawodowej przyszłości, za gotowość do podjęcia służby na rzecz drugiego człowieka, chęć nauki i pracy, za już widoczne angażowanie się i poświęcanie cząstki samego siebie, za tak mocną deklarację tego, że chcecie podążać z pomocą do osób zagrożonych i potrzebujących, do walki z żywiołami i usuwania ich skutków, a także do godnego noszenia munduru, poddawania się rygorom służby i krzewienia w sobie oraz swoim otoczeniu patriotycznych wartości. Bycie strażakiem to nie tylko ogromny zaszczyt, swojego rodzaju przywilej, ale także wielkie zobowiązanie. To konieczność nieustannej pracy nad sobą i doskonaleniem zawodowego rzemiosła, to ciągłe uświadamianie sobie różnicy między ryzkiem a odwagą, między hazardem a świadomym postępowaniem w obliczu zagrożenia. Służba to jednak nie tylko wyzwania, to także sposobność do samorealizacji i przeżycia niejednej przygody. Każdy dzień jej pełnienia przynosi ze sobą coś nowego, każdy jest inny, każdy pozwala na odkrywanie i doświadczanie czegoś ważnego, za każdym, niczym za kolejnym numerem Waszego turnusu, kryje się jakaś niewiadoma. Przyglądając się obecnej sytuacji także my dostrzegamy wiele znaków zapytania, wiele „X-ów”, które budują coraz bardziej skomplikowane wzory i równania, które zmuszają nas do szukania właściwych dróg i pomysłów na odnalezienie pozytywnego rozwiązania. Jeszcze rok temu nikt z nas nie był sobie w stanie nawet wyobrazić, że przyjdzie taki czas, w którym w Szkole nie będzie fizycznie żadnego słuchacza, że wszystkie zadania i obowiązki pełnić będzie wyłącznie zatrudniona w niej kadra, że w procesie kształcenia w znacznej części będziemy zmuszeni do wykorzystywania narzędzi do nauczania na odległość. Dziś wszyscy rewidujemy nasze poglądy, uczymy się żyć w nowej rzeczywistości, którą tak trudno jest nam nazwać „nową normalnością”.

Ze swej strony chciałbym zapewnić Was, że od początku pojawiania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w Szkole każdego dnia podejmowane są działania mające na celu zapewnienie wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i słuchaczom, możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i reżimu sanitarnego. Troska o bezpieczeństwo słuchaczy, na każdym poziomie i obszarze realizacji procesu kształcenia i wychowania, jest dla nas najwyższym dobrem. Współpraca i bieżący kontakt z przedstawicielami: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zakładów opieki zdrowotnej, specjalizującej się w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie, a także wprowadzone zalecenia i modyfikowane w razie potrzeby procedury profilaktyki i reagowania pozwalają prowadzić proces nauczania w optymalnych pod względem sanitarnym warunkach. Składają się na nie codzienne pomiary temperatury ciała pracowników wchodzących do szkoły, nieograniczony dostęp do środków dezynfekcyjnych i higienicznych dla wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły, wietrzenie, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń oraz środków transportu, ograniczenie fizycznego kontaktu pomiędzy funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przygotowanie mat dezynfekcyjnych i wydzielenie stref, do których dostęp mają jedynie wybrane osoby. Na potrzeby ewentualnej kwarantanny lub izolacji wyznaczone zostały wyposażone w pełny węzeł sanitarny pomieszczenia oraz opracowany został system żywienia i sprawowania opieki. Mam nadzieję, że wskazane powyżej i inne powzięte przez nas środki pozwolą uniknąć zakażeń oraz innych sytuacji niepożądanych, a w razie wystąpienia zagrożenia oczekiwany efekt przyniosą szczegółowo opracowane dokumenty.

Dziękując Wam za wybranie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym chcecie zdobywać pożarniczą i ratowniczą wiedzę oraz umiejętności, jako pierwszy składam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, proszę o przekazanie wyrazów wdzięczności i uznania dla Waszych Rodziców i Bliskich, a ze swej strony deklaruję, że wraz z pozostałą kadrą kierowniczą, dydaktyczną i wychowawczą, dołożymy wszelkich starań, by pomimo pojawiających się trudności, osiągnięty „na koniec dnia efekt” był dla Was satysfakcjonujący, byście w czasie pobytu w naszych murach mogli nie tylko zrealizować pragnienie zdobycia tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta PSP, ale także by okres ten sprzyjał nawiązywaniu prawdziwych przyjaźni, poznawaniu inspirujących ludzi, realizacji pasji, słowem – by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a jeżeli przyjdą ciężkie dni, a z pewnością tak będzie, pamiętajcie, że po nocy zawsze przychodzi dzień, a po burzy słońce, że nie można dziwić się, że czasami pojawią się pot i łzy, gdy idzie się na sam szczyt.  

                                                        Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marek Chwała

 

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk