MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - ZAGROŻENIA POŻAROWE I INNE MIEJSCOWE"

brak zdj�cia

W dniach 25-27 września trwa MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - ZAGROŻENIA POŻAROWE I INNE MIEJSCOWE". W Konferencji uczestniczy 127 osób, a wśród uczestników są między innymi:

 • Karl von Habsburg-Lothringen - Prezydent Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy
 • Jacek Olbrycht – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Krzysztof Przychodzeń - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • prof. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • st. bryg. Bogusłąw Kogut - Komendant SA PSP w Krakowie
 • dr  hab. Piotr Majewski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Ewa Potrzebnicka – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Anna Czajka - kierownik Centralnego Laboratorium Archiwaliów , doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych
 • Krzysztof Sałaciński - Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”
 • st. bryg. Józef Galica – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • st. bryg. Krzysztof Petryniak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • bryg. Waldemar Maliński – Przewodniczący Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP
 • st. bryg. Piotw Wojtaszewski - Zastepca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP
 • Jan Janczykowski - Małopolski Konserwator Zabytków
 • Andrzej Siekanka – Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Na Konferencję został wydany zbiór referatów (okładka powyżej).

 

Program:

25 września (środa)sesja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25)

Przyjazd uczestników – do godz. 1400

1400-1430 otwarcie Konferencji: prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

Wystąpienia zaproszonych gości:

Jacek Olbrycht - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 

Wystąpienie wprowadzające: Bezpieczeństwo, dziedzictwo, tożsamość- prof. Jacek Purchla - Dyrektor  Międzynarodowego Centrum Kultury

 

 Foto: Piotr Łach

SESJA I: wykłady, moderatorzy: bryg. dr Robert Wolański, bryg. Andrzej Siekanka

1430-1450 - Ochrona dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych  - Karl von Habsburg-Lothringen, Prezydent Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS).

1450-1520 - Działalność Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów a bezpieczeństwo polskiego dziedzictwa – dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

1520-1550 - Analiza zabezpieczenia zabytków przed pożarami i innymi zdarzeniami – st. bryg. Piotr Wojtaszewski, BZ KG PSP.

1550-1610 - Główne kierunki działalności oraz program szkoleń organizowanych przez polsko-czesko-niemiecką Grupę Roboczą do Spraw Zapobiegania Skutkom Katastrof w Archiwach – Anna Czajka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

1610-1630 PRZERWA KAWOWA

1630-1650 - Udział ekspertów „Błękitnej Tarczy” w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego pożarem i innymi klęskami miejscowymi – Lidia Klupsz, Narodowy Instytut Dziedzictwa, sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”.

1650-1710 - Zabezpieczenia zabytków w Krakowie i Małopolsce – mgr inż. Jan Janczykowski, Małopolski Konserwator Zabytków.

1710-1730 - Zasady upowszechniania i realizacji zasad ochrony dóbr kultury w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju oraz konfliktu zbrojnego – płk Wojciech Łęcki, Ministerstwo Obrony Narodowej.

1730-1750 - Oferta szkoleniowa i edukacyjna w zakresie ochrony dóbr kultury realizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - ppłk dr Zbigniew Falkowski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

1750-1800 - Komunikat dotyczący realizacji w Bibliotece Narodowej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego - Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Foto: Piot Łach

 

26 września (czwartek)sesja w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków)

SESJA II: wykłady, moderatorzy: płk Krzysztof Sałaciński, Sławomir Kocewiak

Foto. M. Mzyk

930-1000 - Dzieje Opactwa Tynieckiego – o. prof. Marian Kanior OSB.

1000-1020 - Charakterystyka pożarowa obiektów w Tyńcu – st. bryg. Krzysztof Kociołek, SA PSP w Krakowie.

1020-1045 - Specyfika przygotowania operacyjnego i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – mł. bryg. Paweł Susło, KW PSP w Krakowie.

1045-1110 - Wprowadzenie do ćwiczeń – przedstawiciel KM PSP w Krakowie.

1110-1130  - PRZERWA KAWOWA

1200-1315SESJA III: „Pożar klasztoru”    praktyczne ćwiczenia i pokazy na bazie obiektów Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, moderatorzy: mł. bryg. Andrzej Nowak – KM PSP Kraków, st. kpt. Robert Krakowski – SA PSP Kraków

Foto. M. Zyk

1315 – 1330 Podsumowanie ćwiczeń – przedstawiciel KM PSP w Krakowie.

1345-1430 – lunch

po południu – wycieczka edukacyjna – zwiedzanie zabytków Krakowa: Muzeum Historyczne – Podziemia Rynku, wejścia 1645 i 1715  (fakultatywnie)

1900 – uroczysta kolacja integracyjna (Dom Polonii)

 

27 września (piątek)sesja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18, 31-951 Kraków)

930-1230SESJA IV: wykłady, pokazy i prezentacje firm, moderatorzy: bryg. Waldemar Maliński, st. bryg. Piotr Wojtaszewski

930-950 - Wybrane aspekty dotyczące zabezpieczenia obiektów zabytkowych  w świetle obowiązujących przepisów – Józef Pękala, Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Zamek Królewski na Wawelu.

950-1005 - Analiza możliwości zastosowania stałych urządzeń wodnych w obiektach zabytkowych – Józef Seweryn, SUPO-CERBER Sp. z o. o.

1005-1025 - Przygotowanie personelu wykonawczego koncesjonowanych podmiotów gospodarczych realizujących zadania  ochrony obiektów muzealnych oraz dzieł sztuki w kontekście zagrożenia incydentem terrorystycznym – Paweł Pajorski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON Kraków.

1025-1040 - Nowoczesne systemy detekcji i gaszenia - teoria i przykłady aplikacji systemów  - Jakub Pieróg, SUPOBER.

1040-1055 - Środek gaśniczy nowej generacji 3MTM NovecTM1230-do zastosowań w muzeach i archiwach - Małgorzata Bogucka, Kierownik Marketingu 3M Electronics & Energy Business Group.

1055-1115 - Nowoczesne systemy wczesnej detekcji pożaru w obiektach zabytkowych oraz stanowiących dobra kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem tych budowli i pomieszczeń, w których zastosowanie tradycyjnych i powszechnie stosowanych rozwiązań  w zakresie detekcji pożaru z uwagi na skrajne warunki otoczenia jest niemożliwe – Arkadiusz Milka, INSAP Sp. z o. o. Kraków.

1115-1130 – PRZERWA KAWOWA

1130-1155 - Ochrona dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń – nowe projekty  Krzysztof Sałaciński, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1155-1215 - Przygotowanie Kopalni Soli „Wieliczka” pod kątem szczególnych zagrożeń – Ryszard Róg, Kierownik Działu Ochrony, Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych, Kopalnia Soli w Wieliczce.

1215-1230 - Warunki bezpieczeństwa obiektu i zbiorów w ramach nowych inwestycji – dr Jerzy Litwin, Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

1230-1245 - Case Study – Analiza pożaru kościoła pw. św. Józefa w Oławie - st. kpt. Aleksander Kucharczyk, KW PSP Wrocław.

1245-1300 - Case Study - Pożar nieużytkowanego budynku młyna w Starogardzie Gdańskim w dniu 26 maja 2013 r. -st. bryg. Zbigniew Kamiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

1300-1315 - Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenia zabytków – mgr Magdalena Kwiecień, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie.

1315 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji

W trakcie Sesji IV na Placu Wewnętrznym SA PSP będzie prezentowany namiot do ćwiczeń z zakresu ewakuacji w zadymieniu (z symulacją zadymienia) – pokaz Firmy SUPOBER

Konferencja organizowana jest przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Opactwem Benedyktynów w Tyńcu, Polskim Narodowym Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Krakowie. Konferencja odbywa się co dwa lata - od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

 

 

KOMUNIKAT KOŃCOWY
uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”

 
W dniach 25-27 września 2013 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”. Patronatem Konferencję objęli:

 • Bartłomiej Sienkiewicz - Minister Spraw Wewnętrznych
 • Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • płk Jerzy Gutowski - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
 • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 •  Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • o. Konrad Małys OSB - Przeor Administrator Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
 • Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
 • i Techników Pożarnictwa

W Konferencji uczestniczyli pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej w terenie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Byli obecni również przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń.

Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę ciągłego upowszechniania szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum Szkolenia w ciągu 17 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych, a także swoja działalnością udowodniło, że kadra posiada duży potencjał i potrafi przygotować i zrealizować duże przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowym atutem Centrum Szkolenia jest usytuowane jest w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury Krakowa, a także współpraca z wieloma instytucjami.

Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem wszystkich form, metod i uwzględnieniem nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich.
 2. Widzą potrzebę organizacji szkoleń uwzględniających między innymi tematykę organizacji ćwiczeń w zakresie ewakuacji osób, zbiorów, a także zagadnień dotyczących analizy ryzyka,
 3. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi i służbami ochrony.
 4. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych, a także transgranicznej integracji działań służb związanych z ochroną przeciwpożarowa obiektów zabytkowych.
 5. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 6. Dziękują Organizatorom Konferencji o publikację materiałów konferencyjnych.
 7. Sugerują szerszą promocję tematyki ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Niniejszy Komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe” w dniu 27 września 2013 roku w Krakowie.

 
PATRONAT MEDIALNY:
 

 • "Przegląd Pożarniczy"                   pp
 • "Ochrona Zabytków"                                                                     
 • "Przegląd Obrony Cywilnej"                            
 • "Ochrona Przeciwpożarowa"           op  


 


SPONSOR STRATEGICZNY:    3m