Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania aplikacji publikowane będą na stronie: www.sapsp.pl w dziale: Służba i praca – po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział tylko te aplikacje, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do służby.


Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.)
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy)

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na pytania z tym związane, udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)

 
Oferty aktualne:

 

Oferty archiwalne:

Ogłoszenie o naborze kierowców [31.10.2018 r.]

 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w Wydziale Kształcenia Zawodowego


OGŁOSZENIE

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Protokół z I etapu naboru do służby przygotowawczej

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU DO SŁUŻBY

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

INFORMACJA - TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do słuzby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Technik

OGŁOSZENIE


Archiwum:

Komenda Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do służby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka pomieszczeń biurowych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIEOgłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym:

Informacja z przeprowadzonego naboru do służby

Protokół z I etapu naboru do służby


OGŁOSZENIE


ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJOPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z ZASADAMI NABORU DO SŁUŻBY


Ogłoszenie o naborze w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na stanowisko :

Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, w Biurze Informatyki i Łączności


Ogłoszenie o naborze na stanowiska:

KONSERWATOR - pełny etat

POMOC KUCHENNA - pełny etat

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym

Protokół z II, III, IV Etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym


   Protokół z I etapu naboru do służby

   Ogłoszenie

   Zalacznik nr 1 - opis testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

   Zalacznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Zalacznik nr 4 - wzór zaświadczenia lekarskiego do testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu z zasadami naboru do służby

  1. Ogłoszenieonaborze na stanowisko Technikds. żywienia.Wymiarczasu pracy:pełny etat
  2. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
  3. Nabór do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów PSP na stanowisko STAŻYSTA w Wydziale Techniczno-Poligonowym SA PSP w Krakowie
  4. Protokół z I etapu naboru do służby w SAPSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko STAŻYSTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażystka w Wydziale Organizacyjnym
  3. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko w Wydziale Organizacyjnym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie