Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, uprzejmie informuje, że aplikacje dotyczące przyjęcia do służby/pracy w tut. jednostce są przyjmowane wyłącznie w okresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego (po ogłoszeniu naboru).

Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania aplikacji publikowane będą na stronie: www.sapsp.pl w dziale: Służba i praca – po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział tylko te aplikacje, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do służby.W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział tylko te aplikacje, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do służby.

Klauzula informacyjna


Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.)

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy)

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na pytania z tym związane, udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Zasady naboru do służby określają:

1) Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).

 
Oferty aktualne

[25.08.2023] Stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

[14.08.2023] Technik w sekcji żywienia 

[06.09.2023] Stażysta w Wydziale Finansowym

[18.09.2023] Pomoc kuchenna

[18.09.2023] Konserwator ogólnobudowlany

[30.10.2023] Stażysta w Wydziale Finansowym

[07.11.2023] Stażysta w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup ratowniczych

[20.11.2023] Stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

[07.12.2023] Stażysta w Wydziale Finansowym

 

Oferty archiwalne