Każdego roku, pod koniec sierpnia, na poligonie Szkoły, który znajduje się w miejscowości Kościelec rozpoczyna się Szkolenie Unitarne słuchaczy pierwszego rocznika szkoły. W tym roku w szkoleniu bierze udział 70 słuchaczy XIX Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniach od 27 lipca  do 3 sierpnia br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbywał się wstępny kurs z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez PSP.

Konferencja 
"Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa"

Kraków, 23-25 września 2009 r., Szkoła Aspirantów PSP

Patronat Honorowy:

 •  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 •  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
 •  Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 •  Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 •  Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Andrzej Siekanka

 

  

Patronat Medialny:

 • „Przegląd Pożarniczy”
 • „Ochrona Przeciwpożarowa”
 • „Przegląd Obrony Cywilnej”
 • www.katalogppoz.pl

23 września (środa)

15.00-15.20 otwarcie Konferencji: Komendant SA PSP, Zstępca Komendanta Głównego PSP

15.20-18.20 – SESJA I :” Nowe technologie stosowane w ochronie dóbr kultury”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

 1. „Ochrona i udostępnienie zasobów muzealnych w Polsce, w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli”, dr Grzegorz Buczyński, Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli.
 2. „Systemy gaszenia pożarów w zabytkach mgłą wodną. Dzień dzisiejszy i pespektywy”, mgr inż. Józef Seweryn, SUPO-CERBER Sp. z o. o. Kraków.
 3. „Pożar zabytkowego obiektu Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w miejscowości Gułtowy w dniu 3 września 2009 r.”, st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
 4. „Specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach zabytkowych”, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
 5. „Działania ratowniczo-gaśnicze w podczas pożaru w obiekcie zabytkowym – wprowadzenie do ćwiczeń praktycznych, bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, Komendant Miejski PSP w Krakowie.
 6.  „Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury” – komunikat, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
 7. Dyskusja.
  .

24 września (czwartek)

9.30-12.30 – SESJA II „Powiadamianie, alarmowanie, działania ratownicze na obiektach zabytkowych” – ćwiczenia na obiektach zespołu klasztornego w Mogile oraz na drewnianym kościółku w Mogile. Prowadzący Sesję: bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, mł. bryg. mgr inż. Tomasz Zawadzki

14.30-17.30 – SESJA III „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka, bryg. mgr inż. Waldemar Murawka.

 1. „Cystersi, Opactwo w Mogile i parafia św. Bartłomieja Apostoła”, brat Albert Grzegorz Marcinek OCist.
 2. „Procedury dotyczące stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w obiektach zabytkowych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych”, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski, Komenda Główna PSP Warszawa.
 3. "Ochrona zbiorów publicznych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", starszy kustosz Beata Czekaj-Wiśniewska, Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 4. „Ochrona przeciwpożarowa w Muzeum Pałac w Wilanowie (wybrane problemy)”, Stanisław Powęska - Muzeum Pałac w Wilanowie.
 5. „Działania gaśnicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas pożaru wieży w Muzeum w Wilanowie”, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Miasta Stołecznego Warszawy.
 6.  Dyskusja

25 września (piątek)

9.30-12.30 – SESJA IV „Ochrona dóbr kultury – nowe wyzwania” – wykłady w SA PSP 
Prowadzący Sesję: płk mgr Krzysztof Sałaciński, mł. bryg. dr inż. Robert Wolański

 1. "Planowanie ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń", Kazimierz Niciński.
 2.  „Integracja systemów bezpieczeństwa”, mgr inż. Janusz Sawicki, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 3. "Międzynarodowe instrumenty prawne w ochronie zagrożonego dziedzictwa kultury", płk Krzysztof Sałaciński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4.  „Dobra kultury w obliczu aktów terroru”, Grzegorz Cieślak.
 5. „Integracja systemów bezpieczeństwa jako współistnienie zintegrowanych systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej w kontekście ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (stan obecny, wyzwania i zagrożenia)”, Paweł Pajorski, PROTECTOR Kraków.
 6. Dyskusja

12.30 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji, 

W czasie trwania Konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”


W dniach 23-25 września 2009 r. odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Krakowie Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”,

Konferencję objęli patronatem:

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 • Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
 • Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 • Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Andrzej Siekanka

W Konferencji uczestniczyli merytoryczni pracownicy resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a także podległych im jednostek zajmujących się tematyką ochrony zabytków, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, pracownicy muzeów, bibliotek, galerii, pracownicy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, merytoryczni pracownicy Komendy Głównej PSP oraz komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zabytków. 
W wyniku obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę zintegrowanego podejścia różnych służb w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla dóbr kultury, jak również z wymiany doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy Konferencji potwierdzają jednocześnie, że realizacji powyższego służyć powinno Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury działające przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jako jednostka, która zdobyła w ciągu ostatnich lat bogate doświadczenie, dysponując odpowiednią bazą szkoleniową i kadrą dydaktyczną, a także ze względu na usytuowanie w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury polskiej. 
Uczestnicy przyjmują następujące stanowisko:
1. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń, szczególnie w edukacji wszelkiego stopnia, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury i służbami ratowniczymi zainteresowanych podmiotów organizacyjnych.
2. Wskazują na potrzebę zintensyfikowania współpracy między instytucjami kultury i służbami ratowniczymi w zakresie działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń.
3. Zalecają szerszą wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych oraz informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.
4. Wskazują na potrzebę przekształcenia Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Międzynarodowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, szczególnie w sytuacji zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
5. Wskazują na potrzebę bezwzględnego łączenia problemu ochrony dóbr kultury 
z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
6. Wyrażają przekonanie o potrzebie organizacji w 2011 roku praktycznych warsztatów dotyczących specyfiki działań ratowniczych w obiektach zabytkowych
Uczestnicy składają serdeczne podziękowania głównym organizatorom Konferencji, a w szczególności Komendzie Głównej PSP i Szkole Aspirantów PSP w Krakowie za wspaniałą organizacje i merytoryczna treść Konferencji. Jednocześnie proszą organizatorów o szerokie rozpowszechnienie materiałów z Konferencji
Niniejszy komunikat został przyjęty przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”  w dniu 25 września 2009 roku w Krakowie.

Trzecia konferencja "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym"

Trzecia Konferencja

26 maja 2009 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie gościł Ambasador USA. Podczas krótkiej wizyty Pan Ambasador spotkał się z Komendantami Szkoły, złożył wpis w księdze pamiątkowej, zwiedził budynek Szkoły, między innymi szkolną salę tradycji, punkt alarmowy, Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą oraz oglądał sprzęt 

znajdujący się na wyposażeniu samochodów ratowniczych.

W dniu 19 maja 2009 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się, zorganizowany przez SA PSP oraz Koło SITP przy SA PSP, wykład seminaryjny na temat: „Racjonalizacja działań ratowniczych w przypadku rozlewów na wodach powierzchniowych”, który wygłosił Pan mgr inż. Marek Małaczyński

W dniach 13 i 14 maja 2009 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz na poligonie pożarniczym w Kościelcu odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe „Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych, trujących, żrących, duszących i utleniających – ADR klasa 2.”

W dniach 9 do 10 maja br. drużyna Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie asp. Marcin Zdziebło, kdt Grzegorz Kuboń oraz kdt Daniel Gil brała udział w Międzynarodowych Zawodach Toughest Firefighter Alive (TFA) Poland w Toruniu. 

 

4 maja 2009 roku małopolscy strażacy świętowali imieniny swojego patrona, św. Floriana.

Wśród nich byli funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Uroczystośc odbywała się na Placu Matejki w Krakowie.

W dniu 25 kwietnia 2009 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się XXXII eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zorganizowane przez oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Małopolskiego.

 

 

 

W dniach 7-10 kwietnia br. na terenie Komendy Głównej PSP oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbywa się certyfikacja Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej do działań międzynarodowych, prowadzona zgodnie ze standardami Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Działań poszukiwawczo Ratowniczych (INSARAG) ONZ.

 

Informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2009 r. uczestnicy szkolenia, którzy zdawali egzamin w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie mogą się zgłaszać do sekretariatu Szkoły po odbiór zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

W dniach 19-21 lutego 2009 roku w hali sportowej SA PSP w Krakowie został rozegrany Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej. W zawodach wzięło udział 6 reprezentacji, które grając systemem ,,każdy z każdym” rywalizowały o awans do turnieju finałowego.

W wyniku dwudniowych zmagań najlepsza okazała się reprezentacja województwa małopolskiego i to ona wraz z ekipą woj. opolskiego zagra w finale.

Reprezentacja gospodarzy (SA PSP w Krakowie) wygrywając 2 mecze zajęła w turnieju 4 miejsce.

Poniżej przedstawiono wyniki wszystkich rozegranych spotkań.

20.02.2009r.(piątek)

1-6      LUBLIN-KRAKÓW 0:2 (21-25, 21-25)
2-5      OPOLE –SA PSP      2:1 (25-16, 20-25, 15-5)
3-4      RZESZÓW-CS PSP  2:1 (13-25, 25-19, 15-8)

 
1-2             > LUBLIN-OPOLE     2;0 (25-14, 25-17)
6-4             KRAKÓW-CS PSP 2:0 (25-21, 25-19)
5-3             SA PSP-RZESZÓW2:0 (25-21, 25-17)

2-5             OPOLE-KRAKÓW   0:2 (15-25, 21-25)
3-1             RZESZÓW-LUBLIN 0;2 (13-25, 17-25)
4-5             CS PSP-SA PSP          0:2 (22-25, 14-25)

 
21.02.2009r.(sobota)

3-2             RZESZÓW-OPOLE 1:2 (16-25, 25-23, 11-15)
6-5             KRAKÓW-SA PSP   2:0 (25-20, 25-16)
1-4        LUBLIN-CS PSP      2:0 (25-16, 25-14)
 

3-6      RZESZÓW-KRAKÓW 1:2 (25-15, 20-25, 10-15)
4-2      CS PSP-OPOLE             1:2 (23-25, 25-17, 9-15)
5-1      SA PSP-LUBLIN            0:2 (21-25, 11-25 )

TABELA  KOŃCOWA

1 MIEJSCE-WOJ. MAŁOPOLSKIE        10 pkt.             10-1 sety
2 MIEJSCE-WOJ. LUBELSKIE              9 pkt.               8-2
3 MIEJSCE-WOJ. OPOLSKIE                8 pkt.              6-7
4 MIEJSCE-SA PSP KRAKÓW              7 pkt.               5-8
5 MIEJSCE-WOJ. PODKARPACKIE       6 pkt.               4-9
6 MIEJSCE-CS PSP CZĘSTOCHOWA     5 pkt.             2-10

Zdjęcia z turnieju w galerii.

W dniu 12.02.2009 odbyła się konferencja poruszająca problematykę systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce.

ORGANIZATOR
Zdrowie i Zarządzanie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

 

W dniach 10-12 luty br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło sie szkolenie specjalistyczne \"Organizacja działań poszukiwawczo ratowniczych poza granicami kraju\".