21 Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

W dniu 4 kwietnia 2017r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach programu Helper’s Generation. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, m. in. poprzez propagowanie jej w mediach społecznościowych, dzięki czemu chęć zostania dawcą szpiku lub komórek macierzystych wyraziły 83 osoby – kadeci, pracownicy Szkoły, funkcjonariusze PSP uczący się w Szkole w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz osoby cywilne spoza SA PSP. Warto zaznaczyć, że znaczna część strażaków SA PSP już od dawna jest potencjalnymi dawcami szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zwiększenia grona potencjalnych dawców, a wszystkich tych, którym nie udało się do nas przybyć zapraszamy w przyszłości!

Opracowanie: sekc. kdt Marcin Grzyb
Zdjęcia: sekc. kdt Bartłomiej Węgrzyn

W dniu 07.04.2017 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Szkoły Aspirantów w Krakowie st. bryg. dr inż. Bogusława Koguta.

Szkolenie specjalistyczne dla strażaków ratowników SGPR.

Dnia 03 kwietnia rozpoczęło się kolejne Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej.

W dniach 23 -  25 marca 2017 r. w halach wystawowych EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie odbyły się Targi Edukacyjne – „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Serdecznie zapraszamy na akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach projektu Helpers' Generation, która będzie miała miejsce 4 kwietnia 2017r. w Auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na osiedlu Zgody 18 w godzinach 7:00-16:00.

s wojta fotoInformujemy, że z dniem 16 marca 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomirowi Wojta.

Pan st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta  służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  Studia inżynierskie ukończył w 1997 roku i otrzymał pierwszy stopień oficerski. W 1999 roku, również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej ukończył studia II stopnia, uzyskując tytuł magistra. W 2014 roku ukończył również studia podyplomowe na uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku "Bezpieczeństwa Publiczne i zarządzanie kryzysowe". Swoje kwalifikacje podnosił również uczestnicząc w kilku kursach organizowanych w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

Po ukończeniu szkoły został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej, a następnie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, gdzie pełnił zadania związane z pionem operacyjnym. Z dniem 1 kwietnia 1999 roku został przeniesiony do służby w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w ramach tworzonego Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu. Głównym zakresem zadań była organizacja szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo ratowniczych, ratownictwa na wodach szybkopłynących  i rzekach górskich, ratownictwa wysokościowego oraz szkoleń z zakresu działań poza granicami kraju. Od początku służby związany był z działalnością Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej oraz grupy USAR Poland – przewidzianej do działań poza granicami kraju. Wielokrotnie brał udział w działaniach ratowniczych – między innymi w akcji ratowniczej po katastrofie budowalnej Hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie w 2006 roku oraz zawaleniu się kamienicy w Katowicach w 2014 roku.  Uczestniczył w działaniach ratowniczych poza granicami kraju w ramach pomocy ofiarom trzęsień ziemi w Iranie w 2003 roku oraz na Haiti w 2010 roku.

W 2012 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, a w zakresie jego obowiązków wchodził nadzór nad pionem dydaktycznym i operacyjnym Szkoły. 

Realizując działalność szkolenia i kształcenia pożarniczego, jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedziny działań poszukiwawczo ratowniczych oraz programów kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. 

W uznaniu zasług oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony oraz wyróżniony, m. in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz  Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  

Pan st. bryg. Sławomir Wojta  jest osoba niezwykle zaangażowaną w służbie. Posiada zdolności organizacyjno – kierownicze, które potrafi z powodzeniem zastosować w życiu zawodowym. Dobrze planuje i organizuje prace podległym komórkom organizacyjnym. Z sukcesami kieruje, koordynuje i nadzoruje kształcenie w zawodzie strażaka i technika  pożarnictwa. Kreuje nowe rozwiązania i inicjatywy w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki pożarniczej. Niezawodność, inicjatywa i fachowość odzwierciedlają wzorowy stosunek do służby w Państwowej Straży Pożarnej. St. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta w swej długoletniej  służbie - wyróżnia się odpowiedzialnością i gotowością przyjmowania na siebie odpowiedzialności. W sprawach służbowych jest bardzo wymagający, obowiązkowy oraz odpowiedzialny.  

W dniu 13 marca 2017 r. w WSSGR w Nowym Sączu przeprowadzone zostało "Szkolenie w zakresie hakowego-sygnalisty dla strażaków PSP".

W dniach 8-10 marca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne "Techniki ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie specjalistycznym oraz podstawy negocjacji".

W dniach 20 lutego - 6 marca 2017 r. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla łącznie 13 strażaków z woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego, a także kadetów SA PSP w Krakowie.

Informacje o rekrutacji

 

 

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

 

 

Podania należy złożyć do dnia 15.05.2019 r.

 

 

 

 

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

 

 

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

 1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):
 • wypełnić FORMULARZ NR 1 (link)
 • dokładnie sprawdzić,
 • wydrukować formularz,
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną (link)
 • złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.
 • pobrać FORMULARZ NR 2 (.doc) (.pdf)
 • wypełnić elektronicznie albo odręcznie tabelę załączników oraz napisać swój życiorys i złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.
 1. FORMULARZ NR 2 (do uzupełnienia elektronicznego i wydruku albo do wydruku i odręcznego wypełnienia oraz podpisania, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):
 1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ

Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia 08.07.2019 r. do godziny 16.00. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

 1. Kserokopię lub duplikat dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty (przelewu) za postępowanie rekrutacyjne

Prosimy o nie składanieżadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2019 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

 

 

 

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2019 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

 

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do udziału w teście sprawności fizycznej otrzymają listem poleconym (w połowie czerwca br.) dokładne informacje dotyczące  organizacji procesu naboru do służby kandydackiej oraz formularze:

 • zaświadczenia lekarskiego,
 • oświadczena kandydata o stanie zdrowia, które po wypełnieniu należy dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 12 czerwca 2019 roku.


 

 

Proces naboru oraz założenia organizacyjne

przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP

na rok szkolny 2019/2020

     
 1. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638 ze zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 15 maja 2019 r. O przyjęciu podania przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości i jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25 rok życia (urodzona w roku 1994 lub młodsza).
 2. Osoba aplikująca do szkoły, składa świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Od kandydata wymaga się, aby w ramach rekrutacji przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.
 3. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100,00 zł od osoby ubiegającej się
  o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie będzie zwracana.
 4. Terminarz przeprowadzenia naboru: 
  •  test sprawności fizycznej – w dniach od 24 do 27 czerwca 2019 r.;
  • dostarczenie do szkoły świadectw dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzonej kopii – do dnia 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godziny 16.00;
  • ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej i punktów rekrutacyjnych – lista rankingowa osób dopuszczonych do sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania – 11 lipca 2019 r. (czwartek) do godziny 9.00;
  • sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii) – 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 8.00;-        ogłoszenie wyników – lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej – 12 lipca 2019 r. (piątek).

 5. Proces naboru do służby kandydackiej składa się z postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz dodatkowo sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach przeprowadzany jest w tych samych dniach o wyznaczonej godzinie.
 6. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.
 7. Próby sprawnościowe składają się z prób:

  a) bieg po kopercie,

  b) podciąganie na drążku.

 8. Próba wydolnościowa to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).
 9. Przebieg testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 1, opisujący wykonanie prób sprawnościowych i próby wydolnościowej.
 10. Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej określa załącznik nr 2.
 11. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimum
  55 punktów przez mężczyzn oraz minimum 45 punktów przez kobiety, liczonych jako średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 12. Nie przystąpienie do którejkolwiek z prób lub nie uzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszej rekrutacji.
 13. W próbie sprawnościowej podciąganie na drążku dopuszczone jest używanie rękawic.
 14. Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje jedno podejście w każdej próbie.
 15. Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę i unieważnia jej wynik w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat odnotowywane są w protokole z testu sprawności fizycznej.
 16. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu próby istnieje możliwość wniesienia odwołania do przewodniczącego komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Odwołanie może złożyć osoba przystępująca do próby przed upływem 30 minut od ogłoszenia wyników próby danej grupy.
 17. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: przewodniczący komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, kierownik próby oraz sędzia.
  W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dopuszcza się drugie podejście do próby.
 18. Każda z osób przystępujących do rekrutacji (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania.
 19. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.
 20. Przebieg próby wydolnościowej będzie rejestrowany przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.
 21. Warunkiem przystąpienia do każdej z prób etapu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 22. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania nie może być wystawione wcześniej niż dnia 12 czerwca 2019 roku. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
 23. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, po zakończeniu testu przygotuje protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekaże go komisji rekrutacyjnej.
 24. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne składające się
  z weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 23, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.
 25. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych podczas testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 26. W przypadku, gdy dwóch i więcej kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.
 27. Komendant szkoły kieruje pierwszych 150 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.
 28. Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.
 29. Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.
 30. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie pływackim
  o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.
 31. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie basenu pływackiego, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, nie dotknięcie ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 60 sekund i powyżej powoduje niezaliczenie sprawdzianu.
 32. Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.
 33. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.
 34. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.
 35. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.
 36. Osoby z listy wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej kierowane są przez komendanta szkoły PSP do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 37. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 38. Limit miejsc do służby kandydackiej w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na poziomie 110 osób.
 39. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości i uzyskaniu pozytywnegoorzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 40. Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
  • wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
  • braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,
  • wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru skierowanego przez kandydata do komendanta szkoły PSP.
 41. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.
 42. Rozkaz Komendanta Szkoły o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany 2 września 2019 r., zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/
w godzinach pracy szkoły) udziela :

 1. mł.bryg. Krzysztof Chorobik - tel. (12) 681 98 03
 2. mł.bryg. Rafał Czaja - tel. (12) 681 98 01
 3. Pani Justyna Pac - tel. (12) 681 98 04

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OPIS WYKONANIA

 

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

 

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej.

Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w załączniku Nr 2.

 

I.    Próby sprawnościowe:

 

Podciąganie na drążku.

 

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej
na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem)
z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi
w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

Bieg po kopercie.

 

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym
w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm
i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa
o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

 

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

 

koperta

 

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania
i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg.
W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu
i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością
do 0,01 sekundy.

 

Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

 

I.    Próba wydolnościowa:

 

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

 

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

 

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

 

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

 

 

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *)

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

5,1

 

 

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

 

 

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni

-        bieg po kopercie:  mniejszym lub równym 24,50 sekundy,

-        podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,

-        Beep test: 8-10

b) kobiety

-        bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,

-        podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,

-        Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

 

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

-        podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;

-        bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;

-        Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

 

TABELA PUNKTOWA

 

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

 

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie
na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

1

2

3

4

75

26

22,00

12 - 5

74

25

22,05

12 - 4

73

24

22,10

12 - 3

72

23

22,15

12 - 2

71

22

22,20

12 - 1

1

2

3

4

70

21

22,25

 

11 - 12

69

20

22,30

11 - 11

68

19

22,35

11 - 10

67

18

22,40

11 - 9

66

17

22,45

11 - 8

65

16

22,50

11 - 7

64

22,55

11 - 6

63

15

22,60

11 - 5

62

22,65

11 - 4

61

14

22,70

11 - 3

60

22,75

11 - 2

59

22,80

11 - 1

58

13

22,85

10 - 11

57

22,90

10 - 10

56

22,95

10 - 9

55

12

23,00

10 - 8

54

23,05

10 - 7

53

23,10

10 - 6

52

23,15

10 - 5

51

23,20

10 - 4

50

11

23,25

10 - 3

49

23,30

10 - 2

48

23,35

10 - 1

47

23,40

9 - 11

46

23,45

9 - 10

45

10

23,50

9 - 9

44

23,60

9 - 8

43

23,70

9 - 7

42

23,80

9 - 6

41

23,90

9 - 5

40

9

24,00

9 - 4

39

24,10

9 - 3

38

24,20

9 - 2

37

24,30

9 - 1

36

24,40

8 - 11

35

8

24,50

8 - 10

34

24,60

8 - 9

33

24,70

8 - 8

32

24,80

8 - 7

31

24,90

8 - 6

30

7

25,00

8 - 5

 

 

 

Załącznik nr 3

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego
z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów  wymienionych w pkt 1 przelicza się  przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R,  gdzie:

-        P         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

-        R         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

-        W        oznacza wynik końcowy kandydata,

-        M         oznacza wynik z matematyki,

-        J          oznacza wynik z języka obcego,

-        D         oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.

 

 

 

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji: 

 

 

  BEEP TEST DZWIĘK (kliknij aby odsłuchać)

Wojewoda małopolski Józef Pilch podziękował dziś komendantom, dyrektorom, funkcjonariuszom oraz pracownikom Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Muzeum Ratownictwa w Krakowie za ich współudział i wkład w obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Serdecznie dziękuję za państwa pracę, nie tylko z okazji święta 11 lutego, ale przede wszystkim na co dzień – powiedział Józef Pilch. – Dzięki wam poprawia się świadomość i wiedza Małopolan na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.

wojewoda2

Podczas uroczystości wojewoda Józef Pilch wręczył także podziękowania: 

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 są naszym wspólnym sukcesem, który został osiągnięty dzięki pełnemu zaangażowaniu, poświęceniu oraz profesjonalizmowi. Byli Państwo najlepszymi nauczycielami dla naszych gości – czytamy w podziękowaniu od wojewody małopolskiego.

wojewoda

W dniach 23-27 stycznia oraz 13-17 lutego br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostały „Szkolenie z zakresu przygotowania do działań ratowniczych poza granicami kraju”.

W dniu 16.02.2017r. W Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Prawno-organizacyjne zagadnienia ochrony zabytków w kontekście funkcjonowania formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne”. Celem wydarzenia było dokonanie analizy problemów prawno-organizacyjnego udziału jednolitych formacji umundurowanych w ochronie zabytków.

Ochrona zabytków jest obszarem uregulowanym w polskim porządku prawnym przepisami rangi ustawowej. Przepisami tymi są, przede wszystkim: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. O zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach. Ochrona, o której mowa sprowadza się, w głównej mierze, do: zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobiegania niszczeniu, kradzieżom, zaginięciom, nielegalnemu wywozowi za granicę a także kontrolowania stanu zachowania i przeznaczenia zabytków oraz uwzględniania zadań ochronnych w procesie planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowania środowiska.


Współczesne zagrożenia o niezwykle zróżnicowanym charakterze godzą coraz bardziej w bezpieczeństwo zabytków i dóbr kultury. Obok „tradycyjnych” zagrożeń mieszczących się w katalogu zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego coraz mocniej zaznaczają swoją obecność, te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. W tym też zakresie pierwszoplanowym jawi się terroryzm. Okoliczności te zmuszają do doskonalenia rozwiązań prawnych oraz będących ich konsekwencją – rozwiązań organizacyjnych. Niemały w tym udział posiadają wyspecjalizowane formacje przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Wśród nich pierwszoplanowymi jawią się Państwowa Straż Pożarna oraz policja. Udział w poszukiwaniu takich właśnie rozwiązań wydaje się od lat naturalnym przedmiotem zainteresowania Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz jej partnerów w organizacji tej konferencji.


Podczas wydarzenia, swoje referaty wygłosili:

 • st. bryg. dr inż. Bogusław KOGUT,
 • dr Paweł LUBIEWSKI,
 • prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI,
 • dr Robert GWARDYŃSKI,
 • ks. mgr Artur SZELA,
 • st. bryg. mgr inż. Krzysztof T. KOCIOŁEK,
 • dr hab. Robert SOCHA, prof. WSB,
 • bryg. dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI.