Warunkiem przystąpienia do każdej próby testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest test sprawności fizycznej oraz sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do testu sprawności fizycznej otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego procesu naboru.

Test sprawności fizycznej

Termin: 9-14 lipca 2018 r.

Harmonogram:

09.07.2018 r. – numery startowe od 1 do 270

10.07.2018 r. – numery startowe od 271 do 529

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30. na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Po zebraniu zaświadczeń lekarskich oraz złożeniu świadectw dojrzałości przez zdających maturę w bieżącym roku, kandydatom zostaną wydane numery startowe.

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości w postaci listy numerów startowych umieszczona zostanie na stronie internetowej www.sapsp.pl w dniu 14 lipca 2018 r. o godzinie 9.00.

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości

Termin: 16 lipca 2018 r.

Udział: kandydaci z listy rankingowej z pozycji od 1 do 150.

Zbiórka kandydatów o godzinie 8.00 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Rozpoczęcie sprawdzianu – godzina 9.00.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1149) zawód „Technika pożarnictwa” został wpisany do „WYKAZU ZAWODÓW, W ZAKRESIE KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZA SIĘ EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO”

 

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123), która reguluje tryb składanych petycji, każdy obywatel ma prawo składać petycję do wszystkich organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiotem petycji możne być żądanie ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcia decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji.

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną
lub grupa tych podmiotów np. organizacje społeczne, przedsiębiorcy, fundacje, stowarzyszenia, itp. Można to zrobić w interesie: publicznym (wszystkich obywateli), podmiotu wnoszącego petycję (własnym)
oraz podmiotu trzeciego (np. znajomego) ale za jego pisemną zgodą. 

Petycję można złożyć w formie listownej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, wówczas należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; w przypadku gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. wskazanie adresata petycji;
 4. określenie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba ją reprezentująca.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje anonimowe nie są rozpatrywane.  

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia wraz z jej uzasadnieniem.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia.
Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję. 

 

Informacja o petycjach rozpatrywanych przez SA PSP w Krakowie 

  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenie dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.

Kształcenie w Szkole przebiega w dwóch systemach:

 • stacjonarnym
 • zaocznym

 System stacjonarny

    Z tej formy nauki korzystają absolwenci szkół średnich, w wieku do 23 lat, którzy po złożeniu niezbędnych dokumentów przystępują do egzaminu wstępnego. Obejmuje on sprawdzian teoretyczny w formie testów z fizyki i chemii, a także test sprawności fizycznej. Po zdanym egzaminie kandydaci otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w PSP. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia z badań.

    Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych.

    Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami.

   Podczas dwóch lat nauki przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach, semestr pierwszy składa się z dwóch okresów (unitarnego i zasadniczego). W całym cyklu nauczania realizowanych jest 2527 godzin dydaktycznych, w tym 713 teoretycznych i 1814 praktycznych.

   Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie wyniku pozytywnego z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP.

 


System zaoczny

    W tym systemie kształceni są strażacy pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych PSP oraz innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Strażacy kierowani są do Szkoły przez uprawnionego przełożonego, po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego.

    Program nauczania studium przemiennego podzielony jest na 16 przedmiotów nauczania, kształcenie realizowane jest w formie dwutygodniowych skoszarowanych zjazdów. Całość materiału dydaktycznego realizowana jest podczas 6 zjazdów. W całym cyklu nauczania realizowanych jest 568 godzin dydaktycznych, w tym 279 teoretycznych i 289 praktycznych.

    Kształcenie w Szkole odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Kadra Szkoły oraz słuchacze mają możliwość korzystania z dwóch pracowni wyposażonych  w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z pełnym dostępem do internetu.  Ponadto w bibliotece Szkoły zgromadzona jest fachowa literatura, umożliwiająca słuchaczom poszerzanie wiedzy pożarniczej. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową, która umożliwia utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej zarówno pracowników jak i kadetów.

     Ćwiczenia praktyczne odbywają się głównie na terenie poligonu szkolnego w Kościelcu.

    Działalność Szkoły nie ogranicza się tylko do nauczania dziennego i zaocznego. Odbywają się tutaj: sympozja, konferencje, szkolenia krajowe i międzynarodowe, zjazdy i narady różnych organizacji.

    Do tradycji Szkoły weszły już szkolenia z różnych dziedzin:

 • komendantów powiatowych PSP,
 • pracowników zakładów pracy,
 • ratowników medycznych,
 • kadr wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń.

    W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych.

    Szkoleniem w Centrum objęte są osoby z administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek zagrożeń.

    Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki gaszenia pożarów, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

   Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, różnymi metodami przekazując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

 

 
 
 
caly Odzyskano

Development trends in the firefighting

The conference is organized by:

-          Fire Service Collage in Krakow,

-          AGH University of Science and Technology in Krakow

-          Techmo

The conference is addressed to the people:

• interested in using modern techniques in fighting fires,

• responsible for the fire safety facilities,

• representatives of government and non-governmental organizations responsible for tasks related to the development of techniques for fighting fires.

Sessions will be conducted in facilities of School of Fire Service Collage in Krakow and Kościelec near Proszowice.

Submitted articles will be published in the conference proceedings. Please submit paper proposals in PDF format to the address ziolko@agh.edu.pl.

Please find the files needed to compile the paper below. Files have been prepared in Word for Windows. They contain information on how to edit the paper and meet the required criteria of edition. We suggest using them as a template:

•  pdf version of the editing description,

•  file styl_word22.doc.

Accepted papers will be published in the conference proceedings. After the conference, extended versions will be considered to publish in the journal Safety & Fire Technique, ISSN 1895-8443. For the presentation of paper is planned 20 minutes.

 

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania aplikacji publikowane będą na stronie: www.sapsp.pl w dziale: Służba i praca – po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział tylko te aplikacje, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do służby.


Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.)
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy)

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na pytania z tym związane, udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)

 
Oferty pracy:
 
INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU DO SŁUŻBY

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

INFORMACJA - TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta w Wydziale Kształcenia Zawodowego

OGŁOSZENIE

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

Protokół z I etapu naboru do służby przygotowawczej


Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do słuzby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko Technik

OGŁOSZENIE


 

 

 

Archiwum:

Komenda Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie poszukuje oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej do służby w Wydziale Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o naborze na stanowisko sprzątaczka pomieszczeń biurowych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie

OGŁOSZENIEOgłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym:

Informacja z przeprowadzonego naboru do służby

Protokół z I etapu naboru do służby


OGŁOSZENIE


ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJOPIS TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z ZASADAMI NABORU DO SŁUŻBY


Ogłoszenie o naborze w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na stanowisko :

Starszego Specjalisty, funkcjonariusza w codziennym rozkładzie czasu służby, na zasadach przeniesienia służbowego w Wydziale Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, w Biurze Informatyki i Łączności


Ogłoszenie o naborze na stanowiska:

KONSERWATOR - pełny etat

POMOC KUCHENNA - pełny etat

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym

Protokół z II, III, IV Etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym


   Protokół z I etapu naboru do służby

   Ogłoszenie

   Zalacznik nr 1 - opis testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 2 - oświadczenie o niekaralności

   Zalacznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

   Zalacznik nr 4 - wzór zaświadczenia lekarskiego do testów sprawnościowych

   Zalacznik nr 5 - oświadczenie o zapoznaniu z zasadami naboru do służby

 

 1. Ogłoszenieonaborze na stanowisko Technikds. żywienia.Wymiarczasu pracy:pełny etat
 2. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
 3. Nabór do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów PSP na stanowisko STAŻYSTA w Wydziale Techniczno-Poligonowym SA PSP w Krakowie
 4. Protokół z I etapu naboru do służby w SAPSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko STAŻYSTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażystka w Wydziale Organizacyjnym
 3. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko w Wydziale Organizacyjnym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Propozycje zatrudnienia:

 


Archiwum:

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają:

(Z uwagi na prowadzone przez pracowników Wydziału Centrum Szkolenia zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami studium dziennego i zaocznego SA PSP oraz słuchaczami szkoleń specjalistycznych, mogą pojawić się problemy podczas próby dodzwonienia się - sygnał "nikt nie odbiera" - za co z góry przepraszamy - prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej - jeżeli e-mail "dojdzie" -  na pewno odpowiemy).

 

Dane:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

NIP 678-002-92-86

NBP O/Kraków   41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

 

 

Kliknij w miniaturę, aby wyświetlić szczegóły

SOLARIS KR 263VY Autobus Solaris KF 250-56
 DSC_0012 Dozowarka materiałów sypkich i granulowanych "NEPTUN"
   Kontener ze sprzętem ODO 250-K6
   
   
   
   
   
   
   

Wyznaczone siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowią Kompanię Szkolną „Kraków” wchodzącą w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (COO KSRG).
Kompania szkolna COO w zależności od konfiguracji składu przeznaczona jest do rozwinięcia i obsługi obozowisk, przeznaczonych na bazę noclegową dla ratowników, a także dla ludzi wymagających takiej pomocy, tak podczas działań ratowniczych, jak i podczas działań o charakterze humanitarnym. Kompania Szkolna „Kraków” realizuje również czynności pomocnicze podczas działań ratowniczo-gaśniczych, przeciwpowodziowych i humanitarnych.
Kompania szkolna, w zależności od potrzeb na miejscu zdarzenia, może być dysponowana w całości lub plutonami, w wariancie wielozadaniowym lub logistycznym.
Kompanię szkolną do działań dysponuje bezpośrednio KCKRiOL – może być ona skierowana do dowolnego punktu w kraju z czasem osiągnięcia gotowości do wyjazdu wynoszącym maksymalnie 180 minut.

W skład wariantu wielozadaniowego wchodzi:

- zespół dowódczo – logistyczny

- dwa plutony ratownicze

- sekcja obozowiskowa

W skład wariantu logistycznego wchodzi:

- zespół dowódczo – logistyczny

- sekcja obozowiskowa

Łącznie w ciągłej gotowości do wyjazdu w ramach COO pozostaje 40 kadetów/elewów oraz 6 funkcjonariuszy pełniących służbę stałą w SA PSP (kadra dowódcza oraz kierowcy). Zabezpieczenie logistyczne Kompanii gwarantuje jej pełną samowystarczalność przez 36 godzin w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia warunków sanitarnych oraz suszenia ubrań.
Na bazie obiektów Szkoły Aspirantów przewidziana jest również lokalizacja Doraźnej Bazy Koncentracji sił i środków COO. Zaplecze logistyczne umożliwia zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz odpowiednich warunków odpoczynku dla ratowników biorących udział w długotrwałych działaniach, np. likwidacji skutków powodzi. Przewiduje się możliwość zakwaterowania do 250 ratowników oraz parkowanie do 60 pojazdów pożarniczych.

Grafik służby

Grafik służby

Wprowadź poprawne hasło


 


<p style="text-align: center;">

<a href="/index.php/rekrutacja-dzienne-studium-aspiranckie/studium-dzienne">Studium Dzienne</a>
<a href="/index.php/rekrutacja-dzienne-studium-aspiranckie/studium-zaoczne">Studium Zaoczne</a>
<a href="/index.php/pl_pl/oferta-szkoleniowa/kursy-i-szkolenia/oferta-wydzialu-centrum-szkolenia-ochrony-ludnosci-i-dobr-kultury">Kursy i Szkolenia</a>
</p>

Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Szkoła policealna

W dniu 08.05.2013 r. została zawarta umowa nr DOBR/0011/R/ID1/2013/03 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych” pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Szkołą Główna Służby Pożarniczej będącą Liderem konsorcjum w składzie:

 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,

2. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,

3. Politechnika Warszawska,

4. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

5. Thermolab s.c. w Warszawie.

 

Termin realizacji realizacji Projektu 2013 - 2016. Całkowity koszt projektu jako koszt kwalifikowany pokrywany jest ze środków NCBiR.

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1.     planowanie i organizowanie pracy Szkoły.
 2.     prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Szkoły,
 3.     w tym opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.
 4.     koordynowanie i inicjowanie prac w zakresie stanowienia aktów prawa wewnętrznego Szkoły,
 5.     opracowywanie celów i kierunków działania Szkoły,
 6.     koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy w Szkole z wyłączeniem planowania obronnego,
 7.     współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
 8.     zaopatrywanie Szkoły w pieczęcie, stemple oraz prowadzenie ich ewidencji,
 9.     prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie rejestrów, decyzji, rozkazów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Komendanta Szkoły,
 10.     podejmowanie inicjatyw i włączanie się w zagadnienia realizowane przez Komendanta Szkoły mające na celu propagowanie i kształtowanie dobrego wizerunku Szkoły w środowisku pożarniczym i w społeczności lokalnej,
 11.     prowadzenie doradztwa psychologicznego dla kadr i słuchaczy Szkoły oraz mediacji
 12.     i interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 13.     prowadzenie archiwum Szkoły i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz podejmowanie decyzji o brakowaniu akt niepodlegających archiwizacji,
 14.     organizowanie uczestnictwa przedstawicieli Szkoły w uroczystosciach państwowych, korporacyjnych lub organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 15.     organizowanie odpraw słuzbowych, narad i spotkań z udziałem kierownictwa Szkoły,
 16.     obsługa techniczno-biurowa doraźnych odpraw i narad z udziałem kierownictwa Szkoły,
 17.     dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia Szkoły,
 18.     realizacja zadań określonych dla administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole.

Do pobrania

Regulamin patronatu

Wniosek patronatu

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Naczelnik
mł. kpt. mgr Aneta Paśnicka
tel. 12 646 03 50
apasnicka@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika
mł. kpt. mgr Marta Karska
tel. 12 646 03 50
mkarska@sapsp.pl

Psycholog
str. mgr Katarzyna Mędrzycka
kmedrzycka@sapsp.pl

Archiwum
Referent
Marianna Szlosek
tel. 12 646 03 87
mszlosek@sapsp.pl

mł.asp. Gabriela Kaczor
tel. 12 646 01 00
gkaczor@sapsp.pl

mgr Jolanta Palczewska
tel. 12 646 01 75
jpalczewska@sapsp.pl

 

 

 

 

 

zal1 schem str org 2017

 

 

 

baner wssgr

 

 

Filmy Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych:

 

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przypomina i informuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - ZAGROŻENIA POŻAROWE I INNE MIEJSCOWE"

brak zdj�cia

W dniach 25-27 września trwa MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - ZAGROŻENIA POŻAROWE I INNE MIEJSCOWE". W Konferencji uczestniczy 127 osób, a wśród uczestników są między innymi:

 • Karl von Habsburg-Lothringen - Prezydent Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy
 • Jacek Olbrycht – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Krzysztof Przychodzeń - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • prof. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 • st. bryg. Bogusłąw Kogut - Komendant SA PSP w Krakowie
 • dr  hab. Piotr Majewski – dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Ewa Potrzebnicka – zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Anna Czajka - kierownik Centralnego Laboratorium Archiwaliów , doradca Naczelnego Dyrektora Archiwów  Państwowych
 • Krzysztof Sałaciński - Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”
 • st. bryg. Józef Galica – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 • st. bryg. Krzysztof Petryniak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • bryg. Waldemar Maliński – Przewodniczący Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP
 • st. bryg. Piotw Wojtaszewski - Zastepca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP
 • Jan Janczykowski - Małopolski Konserwator Zabytków
 • Andrzej Siekanka – Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Na Konferencję został wydany zbiór referatów (okładka powyżej).

 

Program:

25 września (środa)sesja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25)

Przyjazd uczestników – do godz. 1400

1400-1430 otwarcie Konferencji: prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

Wystąpienia zaproszonych gości:

Jacek Olbrycht - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

nadbrygadier Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 

Wystąpienie wprowadzające: Bezpieczeństwo, dziedzictwo, tożsamość- prof. Jacek Purchla - Dyrektor  Międzynarodowego Centrum Kultury

 

 Foto: Piotr Łach

SESJA I: wykłady, moderatorzy: bryg. dr Robert Wolański, bryg. Andrzej Siekanka

1430-1450 - Ochrona dziedzictwa kulturowego podczas konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych  - Karl von Habsburg-Lothringen, Prezydent Association of National Committees of the Blue Shield (ANCBS).

1450-1520 - Działalność Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów a bezpieczeństwo polskiego dziedzictwa – dr hab. Piotr Majewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

1520-1550 - Analiza zabezpieczenia zabytków przed pożarami i innymi zdarzeniami – st. bryg. Piotr Wojtaszewski, BZ KG PSP.

1550-1610 - Główne kierunki działalności oraz program szkoleń organizowanych przez polsko-czesko-niemiecką Grupę Roboczą do Spraw Zapobiegania Skutkom Katastrof w Archiwach – Anna Czajka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

1610-1630 PRZERWA KAWOWA

1630-1650 - Udział ekspertów „Błękitnej Tarczy” w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego zagrożonego pożarem i innymi klęskami miejscowymi – Lidia Klupsz, Narodowy Instytut Dziedzictwa, sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego „Błękitnej Tarczy”.

1650-1710 - Zabezpieczenia zabytków w Krakowie i Małopolsce – mgr inż. Jan Janczykowski, Małopolski Konserwator Zabytków.

1710-1730 - Zasady upowszechniania i realizacji zasad ochrony dóbr kultury w Siłach Zbrojnych RP w czasie pokoju oraz konfliktu zbrojnego – płk Wojciech Łęcki, Ministerstwo Obrony Narodowej.

1730-1750 - Oferta szkoleniowa i edukacyjna w zakresie ochrony dóbr kultury realizowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - ppłk dr Zbigniew Falkowski, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

1750-1800 - Komunikat dotyczący realizacji w Bibliotece Narodowej Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego - Ewa Potrzebnicka, Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Foto: Piot Łach

 

26 września (czwartek)sesja w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków)

SESJA II: wykłady, moderatorzy: płk Krzysztof Sałaciński, Sławomir Kocewiak

Foto. M. Mzyk

930-1000 - Dzieje Opactwa Tynieckiego – o. prof. Marian Kanior OSB.

1000-1020 - Charakterystyka pożarowa obiektów w Tyńcu – st. bryg. Krzysztof Kociołek, SA PSP w Krakowie.

1020-1045 - Specyfika przygotowania operacyjnego i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – mł. bryg. Paweł Susło, KW PSP w Krakowie.

1045-1110 - Wprowadzenie do ćwiczeń – przedstawiciel KM PSP w Krakowie.

1110-1130  - PRZERWA KAWOWA

1200-1315SESJA III: „Pożar klasztoru”    praktyczne ćwiczenia i pokazy na bazie obiektów Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, moderatorzy: mł. bryg. Andrzej Nowak – KM PSP Kraków, st. kpt. Robert Krakowski – SA PSP Kraków

Foto. M. Zyk

1315 – 1330 Podsumowanie ćwiczeń – przedstawiciel KM PSP w Krakowie.

1345-1430 – lunch

po południu – wycieczka edukacyjna – zwiedzanie zabytków Krakowa: Muzeum Historyczne – Podziemia Rynku, wejścia 1645 i 1715  (fakultatywnie)

1900 – uroczysta kolacja integracyjna (Dom Polonii)

 

27 września (piątek)sesja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18, 31-951 Kraków)

930-1230SESJA IV: wykłady, pokazy i prezentacje firm, moderatorzy: bryg. Waldemar Maliński, st. bryg. Piotr Wojtaszewski

930-950 - Wybrane aspekty dotyczące zabezpieczenia obiektów zabytkowych  w świetle obowiązujących przepisów – Józef Pękala, Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Zamek Królewski na Wawelu.

950-1005 - Analiza możliwości zastosowania stałych urządzeń wodnych w obiektach zabytkowych – Józef Seweryn, SUPO-CERBER Sp. z o. o.

1005-1025 - Przygotowanie personelu wykonawczego koncesjonowanych podmiotów gospodarczych realizujących zadania  ochrony obiektów muzealnych oraz dzieł sztuki w kontekście zagrożenia incydentem terrorystycznym – Paweł Pajorski, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON Kraków.

1025-1040 - Nowoczesne systemy detekcji i gaszenia - teoria i przykłady aplikacji systemów  - Jakub Pieróg, SUPOBER.

1040-1055 - Środek gaśniczy nowej generacji 3MTM NovecTM1230-do zastosowań w muzeach i archiwach - Małgorzata Bogucka, Kierownik Marketingu 3M Electronics & Energy Business Group.

1055-1115 - Nowoczesne systemy wczesnej detekcji pożaru w obiektach zabytkowych oraz stanowiących dobra kultury narodowej ze szczególnym uwzględnieniem tych budowli i pomieszczeń, w których zastosowanie tradycyjnych i powszechnie stosowanych rozwiązań  w zakresie detekcji pożaru z uwagi na skrajne warunki otoczenia jest niemożliwe – Arkadiusz Milka, INSAP Sp. z o. o. Kraków.

1115-1130 – PRZERWA KAWOWA

1130-1155 - Ochrona dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń – nowe projekty  Krzysztof Sałaciński, Radca Ministra, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1155-1215 - Przygotowanie Kopalni Soli „Wieliczka” pod kątem szczególnych zagrożeń – Ryszard Róg, Kierownik Działu Ochrony, Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych, Kopalnia Soli w Wieliczce.

1215-1230 - Warunki bezpieczeństwa obiektu i zbiorów w ramach nowych inwestycji – dr Jerzy Litwin, Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

1230-1245 - Case Study – Analiza pożaru kościoła pw. św. Józefa w Oławie - st. kpt. Aleksander Kucharczyk, KW PSP Wrocław.

1245-1300 - Case Study - Pożar nieużytkowanego budynku młyna w Starogardzie Gdańskim w dniu 26 maja 2013 r. -st. bryg. Zbigniew Kamiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

1300-1315 - Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenia zabytków – mgr Magdalena Kwiecień, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie.

1315 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji

W trakcie Sesji IV na Placu Wewnętrznym SA PSP będzie prezentowany namiot do ćwiczeń z zakresu ewakuacji w zadymieniu (z symulacją zadymienia) – pokaz Firmy SUPOBER

Konferencja organizowana jest przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Opactwem Benedyktynów w Tyńcu, Polskim Narodowym Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Krakowie. Konferencja odbywa się co dwa lata - od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

 

 

KOMUNIKAT KOŃCOWY
uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”

 
W dniach 25-27 września 2013 r. odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”. Patronatem Konferencję objęli:

 • Bartłomiej Sienkiewicz - Minister Spraw Wewnętrznych
 • Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • płk Jerzy Gutowski - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski
 • Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 •  Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • o. Konrad Małys OSB - Przeor Administrator Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
 • Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
 • i Techników Pożarnictwa

W Konferencji uczestniczyli pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej w terenie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Byli obecni również przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń.

Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę ciągłego upowszechniania szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum Szkolenia w ciągu 17 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych, a także swoja działalnością udowodniło, że kadra posiada duży potencjał i potrafi przygotować i zrealizować duże przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym. Dodatkowym atutem Centrum Szkolenia jest usytuowane jest w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury Krakowa, a także współpraca z wieloma instytucjami.

Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem wszystkich form, metod i uwzględnieniem nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich.
 2. Widzą potrzebę organizacji szkoleń uwzględniających między innymi tematykę organizacji ćwiczeń w zakresie ewakuacji osób, zbiorów, a także zagadnień dotyczących analizy ryzyka,
 3. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi i służbami ochrony.
 4. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych, a także transgranicznej integracji działań służb związanych z ochroną przeciwpożarowa obiektów zabytkowych.
 5. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 6. Dziękują Organizatorom Konferencji o publikację materiałów konferencyjnych.
 7. Sugerują szerszą promocję tematyki ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Niniejszy Komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe” w dniu 27 września 2013 roku w Krakowie.

 
PATRONAT MEDIALNY:
 

 • "Przegląd Pożarniczy"                   pp
 • "Ochrona Zabytków"                                                                     
 • "Przegląd Obrony Cywilnej"                            
 • "Ochrona Przeciwpożarowa"           op  


 


SPONSOR STRATEGICZNY:    3m

 W dniu 24 listopada br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”. Patronat Honorowy objął  Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Patronat Medialny objęli: "Przegląd Pożarniczy", "W Akcji", "Przegląd Obrony Cywilnej"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

 • Aktualne przepisy prawne

 • Prognozowanie zagrożeń (zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, wzrost zagrożeń powodziowych, zagrożenia związane z interferowaniem fal powodziowych dużych rzek)

 • Działania wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podczas zagrożenia powodzią oraz w czasie  powodzi

 • Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

 Konferencja była współfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12 kwietnia 2011 r. - SEMINARIUM „Bezpieczne Magazynowanie Towarów Niebezpiecznych i Chemikaliów”

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie we współpracy z Redakcją "TOWARY-NIEBEZPIECZNE.PL" oraz Urzędem Marszałkowskim  Województwa Małopolskiego zorganizowałą Seminarium „Bezpieczne Magazynowanie Towarów Niebezpiecznych i Chemikaliów”.

Seminarium adresowane było do profesjonalistów zajmujących się logistyką, doradców ds bezpieczeństwa, służb kontrolnych i wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa chemicznego w łańcuchu logistycznym.

W seminarium wzięło udział prawie 100 osób.

 

 

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałakowski Województwa Małopolskiego

 

Patronat prasowy: 

 Konferencja
"Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa"

Kraków, 23-25 września 2009 r., Szkoła Aspirantów PSP

Patronat Honorowy:

 •  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 •  Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
 •  Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 •  Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 •  Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Andrzej Siekanka

 

  

 

Patronat Medialny:

 • „Przegląd Pożarniczy”
 • „Ochrona Przeciwpożarowa”
 • „Przegląd Obrony Cywilnej”
 • www.katalogppoz.pl

 

23 września (środa)

15.00-15.20 otwarcie Konferencji: Komendant SA PSP, Zstępca Komendanta Głównego PSP

15.20-18.20 – SESJA I :” Nowe technologie stosowane w ochronie dóbr kultury”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski

 1. „Ochrona i udostępnienie zasobów muzealnych w Polsce, w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli”, dr Grzegorz Buczyński, Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli.
 2. „Systemy gaszenia pożarów w zabytkach mgłą wodną. Dzień dzisiejszy i pespektywy”, mgr inż. Józef Seweryn, SUPO-CERBER Sp. z o. o. Kraków.
 3. „Pożar zabytkowego obiektu Centrum Integracji Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w miejscowości Gułtowy w dniu 3 września 2009 r.”, st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.
 4. „Specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach zabytkowych”, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
 5. „Działania ratowniczo-gaśnicze w podczas pożaru w obiekcie zabytkowym – wprowadzenie do ćwiczeń praktycznych, bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, Komendant Miejski PSP w Krakowie.
 6.  „Działalność Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury” – komunikat, bryg. mgr inż. Krzysztof T. Kociołek, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
 7. Dyskusja.
  .

 

24 września (czwartek)

9.30-12.30 – SESJA II „Powiadamianie, alarmowanie, działania ratownicze na obiektach zabytkowych” – ćwiczenia na obiektach zespołu klasztornego w Mogile oraz na drewnianym kościółku w Mogile. Prowadzący Sesję: bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, mł. bryg. mgr inż. Tomasz Zawadzki

 

 

14.30-17.30 – SESJA III „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”– wykłady w SA PSP. Prowadzący Sesję: mł. bryg. mgr inż. Andrzej Siekanka, bryg. mgr inż. Waldemar Murawka.

 1. „Cystersi, Opactwo w Mogile i parafia św. Bartłomieja Apostoła”, brat Albert Grzegorz Marcinek OCist.
 2. „Procedury dotyczące stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w obiektach zabytkowych wynikające z przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych”, bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski, Komenda Główna PSP Warszawa.
 3. "Ochrona zbiorów publicznych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego", starszy kustosz Beata Czekaj-Wiśniewska, Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 4. „Ochrona przeciwpożarowa w Muzeum Pałac w Wilanowie (wybrane problemy)”, Stanisław Powęska - Muzeum Pałac w Wilanowie.
 5. „Działania gaśnicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas pożaru wieży w Muzeum w Wilanowie”, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Miasta Stołecznego Warszawy.
 6.  Dyskusja

 

25 września (piątek)

9.30-12.30 – SESJA IV „Ochrona dóbr kultury – nowe wyzwania” – wykłady w SA PSP
Prowadzący Sesję: płk mgr Krzysztof Sałaciński, mł. bryg. dr inż. Robert Wolański

 1. "Planowanie ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń", Kazimierz Niciński.
 2.  „Integracja systemów bezpieczeństwa”, mgr inż. Janusz Sawicki, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
 3. "Międzynarodowe instrumenty prawne w ochronie zagrożonego dziedzictwa kultury", płk Krzysztof Sałaciński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4.  „Dobra kultury w obliczu aktów terroru”, Grzegorz Cieślak.
 5. „Integracja systemów bezpieczeństwa jako współistnienie zintegrowanych systemów zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej w kontekście ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (stan obecny, wyzwania i zagrożenia)”, Paweł Pajorski, PROTECTOR Kraków.
 6. Dyskusja

12.30 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji, 

 

W czasie trwania Konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

 

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Uczestników Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”


W dniach 23-25 września 2009 r. odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Krakowie Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”,

Konferencję objęli patronatem:

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
 • Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz
 • Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
 • Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
 • Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Andrzej Siekanka

W Konferencji uczestniczyli merytoryczni pracownicy resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego, a także podległych im jednostek zajmujących się tematyką ochrony zabytków, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych, pracownicy muzeów, bibliotek, galerii, pracownicy Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, merytoryczni pracownicy Komendy Głównej PSP oraz komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zabytków.
W wyniku obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę zintegrowanego podejścia różnych służb w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla dóbr kultury, jak również z wymiany doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy Konferencji potwierdzają jednocześnie, że realizacji powyższego służyć powinno Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury działające przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jako jednostka, która zdobyła w ciągu ostatnich lat bogate doświadczenie, dysponując odpowiednią bazą szkoleniową i kadrą dydaktyczną, a także ze względu na usytuowanie w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury polskiej.
Uczestnicy przyjmują następujące stanowisko:
1. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń, szczególnie w edukacji wszelkiego stopnia, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury i służbami ratowniczymi zainteresowanych podmiotów organizacyjnych.
2. Wskazują na potrzebę zintensyfikowania współpracy między instytucjami kultury i służbami ratowniczymi w zakresie działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń.
3. Zalecają szerszą wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych oraz informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.
4. Wskazują na potrzebę przekształcenia Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Międzynarodowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, szczególnie w sytuacji zbliżającej się prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
5. Wskazują na potrzebę bezwzględnego łączenia problemu ochrony dóbr kultury
z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.
6. Wyrażają przekonanie o potrzebie organizacji w 2011 roku praktycznych warsztatów dotyczących specyfiki działań ratowniczych w obiektach zabytkowych
Uczestnicy składają serdeczne podziękowania głównym organizatorom Konferencji, a w szczególności Komendzie Głównej PSP i Szkole Aspirantów PSP w Krakowie za wspaniałą organizacje i merytoryczna treść Konferencji. Jednocześnie proszą organizatorów o szerokie rozpowszechnienie materiałów z Konferencji
Niniejszy komunikat został przyjęty przez uczestników Ogólnopolskiej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – integracja systemów bezpieczeństwa”  w dniu 25 września 2009 roku w Krakowie.
 

 

  

POZOSTAŁE  DYSCYPLINY

DZIAŁALNOŚĆ

I. Osiągnięcia drużynowe w latach 2000-2012
2004 - Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF - Kęty
          -I miejsce
         - Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF- Parczew
          -I miejsce
2005 – Międzynarodowe Zawody Pożarnicze CTIF (Olimpiada Pożarnicza) – Varażdin
           (Chorwacja) – I miejsce ( w kategorii straże zawodowe)
          - II Międzynarodowe Zawody ,,Wieżowiec-2005” ( bieg po schodach) - Warszawa 
            -I miejsce

2006 – III Międzynarodowe Zawody ,,Wieżowiec-2006” ( bieg po schodach)– Warszawa 
           -IV miejsce

2007 -  I Wojewódzkie Zawody PSP w Pływaniu – Bochnia – I miejsce
          - Mistrzostwa Polski PSP w Pływaniu – Szczytno – III miejsce
          - IV Międzynarodowe Zawody ,,Wieżowiec-2007”( bieg po schodach)- Warszawa
           -III miejsce
2008 – Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF – Kęty 
             I miejsce
             Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF – Lądek 
           -III miejsce
2010 – II Barbórkowy Turniej Ratowników i Strażaków ( bieg po schodach) – Wieliczka
            - I miejsce
2011 – Altus Cup ( Mistrzostwa Polski w biegu po schodach) – Wrocław 
          -
 I miejsce(w klasyfikacji PSP)
          - III Międzynarodowy Turniej Ratowników i Strażaków ( bieg po schodach)
          - Wieliczka – I i II miejsce ( dwie drużyny)

 

Zawody TFA w Polsce rozgrywane są od 2009 roku, prekursorem jest KM PSP w Toruniu która jako pierwsza zaszczepiła Polskich strażaków. Tą dyscypliną sportu pod nazwą TFA POLAND 
czyli „TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE POLAND”

 

DZIAŁALNOŚĆ

Wyniki drużyny SA PSP w TFA lata 2009-2012

2009     I Miejsce  TFA-Poland   w składzie   Zdziebło, Kuboń, Gil

2010    IV m.        TFA-Poland   w składzie   Zdziebło, Gil, Krzyżewski
            IV m.        TFA-Hungary    skład       Zdziebło, Herok, Ligocki

2011     I  Miejsce TFA-Poland   w składzie   Zdziebło, Hess, Woźnica
            III m. MIS. EUROPY w TFA Niemcy, skład  Zdziebło, Hess, Woźnica, Krzyżewski

2012     I Miejsce  TFA-Poland   w składzie   Zdziebło, Hess, Bereza


ZDZIEBŁO MARCIN  -  INDYWIDUALNIE

2009    I MIEJSCE  -  TFA-Poland,  
                                   TFA-SLOVAKIA rekord trasy
            II m.   TFA- IRONFIREMAN Praga międzynarodowe mistrzostwa Czech
            V m.   MISTRZOSTWA EUROPY Mönchengladbach  

2010    I MIEJSCE  -  TFA-Poland, 
             TFA-SLOVAKIA,  międzynarodowe mistrzostwa Słowacji
             TFA- IRONFIREMAN Praga 

                 II m.  MISTRZOSTWA EUROPY Lipsk Niemcy
               TFA-HUNGARY międzynarodowe mistrzostwa Węgier


2011   I MIEJSCE  -  TFA-Poland
           II m.   TFA-SLOVAKIA
           III m.   TFA-AUSTRIA międzynarodowe mistrzostwa Austrii
                       FCC-Szczecin międzynarodowe zawody 
            V m.  MISTRZOSTWA EUROPY Mönchengladbach
           IX m.  MISTRZOSTWA EUROPY w FCC Słowenia
 
2012      I   MIEJSCE  - TFA-Poland
                                         TFA-SLOVAKIA
                                         TFA- HAT puchar Czech
                                         TFA-STRAMBERK puchar Czech rekord trasy
                 II m.                TFA- IRONFIREMAN Praga   TFA-AUSTRIA,  
                                         TFA-HARTAMAN puchar Czech

TRIATHLON

 2003r. III m. Mistrzostwa Świata w Triathlonie służb mundurowych  Barcelona Hiszpania

 2005r.    I miejsce Mistrzostwa Świata w Triathlonie służb mundurowych  Quebek Kanada      
               III Miejsce Mistrzostwa Policji w Triathlonie
  2006r  II m. Mistrzostwa Policji w Triathlonie


BIEG PO SCHODACH         
2005r. II m. schody 40 pięter MŚ  Quebek Kanada

Osiągnięcia drużynowe w latach 2003- 2008 SCHODY

2003- Warsaw Trade Tower
I- Poznań 5:38
II- JRG Warszawa II zmiana 6:00
III- KW Gdańsk 6:00
IV- SA PSP Kraków  6:00  (skład: Rutkowski, Zdziebło, Gąska)

2004- Warsaw Trade Tower
I- Gdynia 4:41 
II- Praga  5:05
III- Opole
IX- SA PSP Kraków  (Rutkowski, Zdziebło, Rosiek)

2005 – Wieżowiec Pałac Kultury i Nauki

I– miej. SA PSP KRAKÓW 4:45 (Zdziebło, Murzyn, Haniaczyk)
II – SA PSP Poznań  4:48
III – KW Poznań  5:02

2006 – Wieżowiec Pałac Kultury i Nauki 

I – Białoruś
II- KM Poznań
III-Rosja
IV- SA PSP Kraków (Zdziebło, Urbanik, Wróblewski)

2007 – Wieżowiec Pałac Kultury i Nauki

I – Białoruś 4:13
II- KW Poznań 4:34
III- SA PSP Kraków 4:46 (Zdziebło, Kleczaj, Grudniewski)
XXV SA PSP Kraków II 5:39 (Bodziony, Gonciarz, Jarosz)

2008 – Wieżowiec Pałac Kultury i Nauki
I- Białoruś 4:44
II-KM Poznań 4:56
III – SA PSP Kraków 4:59 (Zdziebło, Kleczaj, Grudniewski)
2011r. Berlin Firefighter Stairrun II miejsce w składzie Zdziebło, Kuboń
2012r. Berlin Firefighter Stairrun  I miejsce w składzie Zdziebło, Hess RAKORD TRASY

Flmy, linki, zdjęcia

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Husqvarna Toughest Firefighter Alive Poland 2012

Mistrzostwa Europy strażaków w Fire Combat Challenge, Słowenia 2011r

SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP z KRAKOWA NIEPOKONANA NA MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI TFA

Kolejny sukces asp. Marcina ZDZIEBŁO

Iron Fireman Praga 04.09.2010

KOLEJNY SUKCES SA PSP W ZAWODACH TFA

SUKCES KRAKOWSKIEJ SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W ZAWODACH TFA

IRON FIREMAN - CZECH TFA

Drużyna SA PSP Kraków zwyciężyła w II strażackim biegu po schodach. Berlin został zdobyty!

Mistrzostwa Polski Strażaków w biegu po schodach na 30 piętro

 

PIŁKA  SIATKOWA

Drużynę szkolną tworzą kadeci oraz pracownicy Szkoły. 
Reprezentacja Szkoły uczestniczy w turniejach o Mistrzostwo Polski Strażaków PSP, Mistrzostwach Wojewódzkich oraz rozgrywkach amatorskich.

Aktualności z Małopolskiej I ligi Piłki Siatkowej
(terminarz gier oraz wyniki)

Podium siatkarzy !!!  3 miejsce w klasyfikacji generalnej  Małopolskiej I Ligi TKKF w sezonie 2012/2013
                                                  Reprezentacja SA PSP w piłce siatkowej, złożona 
z pracowników i kadetów Szkoły,
 występująca 
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Małopolskiego TKKF odniosła sukces zajmując 3. miejsce w I lidze. Należy podkreślić, że 
w zakończonym sezonie 2012/2013 drużyna SA występowała w charakterze beniaminka na tym poziomie rozgrywkowym.
Amatorska Liga Siatkówki mężczyzn zrzesza ok. 60 drużyn z terenu powiatu krakowskiego 
i ościennych, podzielonych na 6 poziomów ligowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ligatkkf.pumpa.pl


Skład drużyny:
 
mł. kpt. Kosiba Piotr, mł.kpt. Nowak Piotr, Filipek Piotr, Jokiel Andrzej, Jórasz Dawid, Kowalski Paweł, Motor Grzegorz, Soczówka Radosław, Wróbel Przemysław, Żegleń Marcin

DZIALALNOŚĆ
I. Osiągnięcia drużynowe w latach 2000-2013
-Turniej Piłki Siatkowej o Memoriał im. Józefa Gondeli – Rakszawa
 2000 – III miejsce       2004 – IV miejsce        
 2001 – II miejsce        2005 – III miejsce
 2002 – III miejsce       2007 – III miejsce
 2003 – III miejsce

-Turnieje elim. do Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej
 2002 – Chorzów – IV miejsce
 2003 – Busko-Zdrój – IV miejsce
 2005 – Nowiny – IV miejsce
 2009 – Kraków – V miejsce
 2010 – Bielsko-Biała – V miejsce

-Mistrzostwa Szkół Pożarniczych w Piłce Siatkowej – Warszawa
 2003 – III miejsce
 2007 – III miejsce
 2011 – III miejsce

-Ogólnopolski Turniej Siatkówki ,,Wawelskiego Smoka”- Kraków
 2007 – V miejsce
 2009 – V-VIII miejsce

-Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków w Piłce Siatkowej – Kraków
 2009 – II miejsce

-awans do II Ligi rozgrywek TKKF Oddział Małopolska- 2010
-awans do I Ligi rozgrywek TKKF Oddział Małopolska – 2012

II. Zdjęcia , filmy, linki


Reprezentacja SA PSP Kraków w piłce siatkowej 2012r,
Drużyna Siatka

AWANS SIATKARZY DO I LIGI

 
Nowohucka Liga Futsalu 2014

Piłka Nożna

Reprezentacja Szkoły bierze udział głównie w halowych zawodach 
piłki nożnej, które rozgrywane są jako Mistrzostwa Polski strażaków PSP, Mistrzostwa Wojewódzkie
 lub Mistrzostwa Szkół Pożarniczych. Ponadto drużna uczestniczy 
w okolicznościowych meczach i turniejach również zagranicznych. 
Reprezentację Szkoły tworzą kadeci i pracownicy Szkoły.

DZIAŁALNOŚĆ
Osiągnięcia drużynowe w latach 2000-2012
 

I. Mistrzostwa Polski
      2000 -  VI MP Strażackich Piątek Piłkarskich - Łęczna-VII miejsce
      2003 – IX MP Strażackich Piątek Piłkarskich - Białystok –XV miejsce
      2004 –  X MP Strażackich Piątek Piłkarskich - Zabrze – XVII miejsce
      2005 – XI MP Strażackich Piątek Piłkarskich – Busko-Zdrój XVI-XVIII miejsce
      2006 – XII MP Strażackich Piątek Piłkarskich – Toruń – XIII miejsce
      2009 – XV MP Strażackich Piątek Piłkarskich – Kraków – XI miejsce
   II. Mistrzostwa Wojewódzkie
      2008 – II Halowe Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Nożnej – Brzesko -III miejsce
      2010 – IV Halowe Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Nożnej - Kraków -II miejsce
      2011 – V Halowe Mistrzostwa Wojewódzkie w Piłce Nożnej - Kraków – I miejsce
   III. Mistrzostwa Szkół Pożarniczych w Halowej Piłce Nożnej
      2002 – Poznań – III miejsce   2003 - Kraków- III miejsce
      2007 – 
Kraków – I miejsce     2004 - Poznań- III miejsce
      2008 – 
Kraków – III miejsce  2005  -Poznań- III miejsce 
      2010 – 
Kraków – I miejsce
      2011 – 
Kraków – I miejsce
   IV. Turnieje , zawody międzynarodowe
      2001 – Międzynarodowe Mistrzostwa Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta SA PSP 
                  w Krakowie (drużyn 11-osobowych) – II miejsce
       -          Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar KW PSP w Rzeszowie- I miejsce
     2002 – III Wiosenny Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego SITP 
                  oraz Komendanta SA PSP w Krakowie – I miejsce
     2003 – IV Wiosenny Turniej Piłkarski o Puchar Przewodniczącego SITP
                  w Krakowie – II miejsce
                  V Międzynarodowy Winobraniowy Turniej Strażackich Piątek Piłkarskich 
                  w Zielonej Górze – V miejsce
                -IX Światowe Zawody Służb Mundurowych w Futsalu - Lommel(Belgia) -VI miejsce
                 III Tarnowski Turniej Strażackich Piątek Piłkarskich- Tarnów – II miejsce
     2004 – X Światowe Zawody Służb Mundurowych w Futsalu-Lommel(Belgia) - XV miejsce
     2005 – VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego SITP 
                  w Krakowie – II miejsce
     2006 – Halowy Turniej Piłki Nożnej ,,OLDBOY-2006”- Kraków – II miejsce
                - XII Światowe Zawody Służb Mundurowych w Futsalu -Lommel(Belgia -
                  V miejsce ( kategoria Silver Cup)
     2007 – Halowy Turniej Piłki Nożnej ,,OLDBOY-2007”- Kraków – II miejsce
                  XIII Światowe Zawody Służb Mundurowych w Futsalu -Lommel(Belgia) -
                  XII miejsce( kategoria Silver Cup)

    2008 – II Noworoczny Turniej Służb Mundurowych Miasta Krakowa- I miejsce
                Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej ,,OLDBOY-2008”-Kraków - III miejsce
               - XIV Światowe Zawody Służb Mundurowych 
                 w FutsaluLommel(Belgia)  XVII miejsce ( kategoria Silver Cup)

    2009 – III Noworoczny Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej - Kraków 
                  I miejsce
    2010 – IV Noworoczny Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej- Kraków 
                 III miejsce
    2011 – V Noworoczny Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej - Kraków 
                 I miejsce
    2012  - VI Noworoczny Turniej Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej - Kraków 
                 III miejsce

Zdjęcia, filmy, linki

 

Szkoła Aspirantów PSP najlepsza!
 

Piłkarze ze Szkoły Aspirantów mistrzami województwa małopolskiego

III miejsce Szkoły Aspirantów w VI Turnieju Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa 2012

I miejsce Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 2011

Świąteczny Halowy Turniej Piłkarski” o Puchar Prezesa Małopolskiego Oddziału SITP i o Puchar Komendanta Szkoły Aspirantów PSP

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ POŻARNICZYCH

Turniej Piłki Nożnej Szkół Pożarniczych o Puchar Komendanta SA PSP

Eliminacje IV Mistrzostw Województwa w halowej piłce nożnej

Eliminacje V Mistrzostw Województwa Małopolskiego w Halowej Piłce Nożnej

 

Reprezentacje Szkoły tworzą kadeci i pracownicy Szkoły. Zawodnicy biorą udział zarówno w zawodach o charakterze lokalnym jak i zawodach ogólnopolskich 
(np. Mistrzostw Polski PSP) czy zawodach międzynarodowych (Mistrzostwa Europy Strażaków, Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków). Zawody rozgrywane są w takich konkurencjach lekkoatletycznych jak:
- biegi uliczne
- biegi przełajowe
- biegi górskie
- półmaratony, maratony
- biegi sztafetowe
- biegi krótkie i średnie

Działalność:

Osiągnięcia drużynowe:

- Międzynarodowy Bieg Przełajowy Strażaków w Paryżu 2004r. -VII miejsce
- Mistrzostwa Europy Strażaków Belluno 2003r. -VII miejsce
- Mistrzostwa Polski Poznań (10km) – 2003 r. V miejsce
- Mistrzostwa Polski Poznań (10km) - 2005r .- VII miejsce
- Ogólnopolski Sztafetowy Bieg Strażaków  „750 lat lokacji Miasta Krakowa” 2007r.- IV miejsce
- Międzynarodowy Sztafetowy Bieg Strażaków „Victoria wiedeńska 1683” Kraków 2008r. -IV miejsce
- Międzynarodowy Sztafetowy Bieg Strażków z okazji 50- lecia Krakowskiej Szkoły Pożarnictwa 2010r.-V miejsce.   

Osiągnięcia indywidualne w latach 2000-2015

2001 – Kowalski Tomasz – 2 miejsce (400m), 3 miejsce (4x 400m) – Indianapolis (USA) Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2001 – Jakubiec Szymon – 1 miejsce (kat. junior) Paryż - 21 km (ME)
2003 – Zwara Jarosław – 1 miejsce (kat. junior) Paryż – 21 km (ME)
2003 – Goleń Justyna – 1 miejsce (kat. kobiet) Belluno – 7,5 km (ME)
2003 – Goleń Justyna – 2 miejsce (kat. kobiet) Poznań (MP)
2003 – Zdziebło Marcin – 3 miejsce (triathlon) Barcelona – Światowe Igrzyska Policjantów 
i Strażaków
2003 – Kowalski Tomasz – 2 miejsce (sztafeta 4x400m) Barcelona -  Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2004 – Goleń Justyna – 12 miejsce (kat. kobiet) Paryż – 21 km (ME)
2005 – Zdziebło Aneta – 3 miejsce (kat. kobiet) Poznań (MP)
2005 – Zdziebło Marcin – 1 miejsce (triatlon) Quebec (Kanada) - Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2009 – Kowalski Tomasz – 3 miejsce ( 200m, 400m), 2 miejsce (Sztafeta 4x400m) – Vancouver (Kanada) - Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2010 – Kowalski Tomasz – 3 miejsce (100m, 400m), 2 miejsce (200m) – Walencja (Hiszpania) – Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków
2011 – Kowalski Tomasz – 2 miejsce (400m, 4x100m), 1 miejsce (4x400) – Nowy Jork -   Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2013 – Kowalski Tomasz – 2 miejsce (200m, sztafeta 4x100m), 3 miejsce (100m,400m) – Belfast - Irlandia Pn - Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków
2014 – Kowalski Tomasz – 1 miejsce (200m, 400m), 2 miejsce (100m) – Bruksela - Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków
2015 – Kowalski Tomasz – 1 miejsce (sztafeta w hali 4x200m) – Toruń - Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów Lekkiej Atletyki

Toruń - Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów Lekkiej 

WORLD POLICE AND FIRE GAMES - Belfast-Irlandia 2013
(World Police and Fire Games Belfast 2013 - foto)

 


Reprezentacja Szkoły uczestniczy w zawodach w sporcie pożarniczym, które organizowane są corocznie jako mistrzostwa, memoriały oraz zawody pucharowe. 
Najlepsi zawodnicy biorą udział w zawodach międzynarodowych.

Konkurencje zawodów w sporcie pożarniczym:
-pożarniczy tor przeszkód-100 metrów (klasyfikacja indywidualna i drużynowa)
-wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni
(klasyfikacja indywidualna i drużynowa)
-sztafeta pożarnicza 4x100 metrów z przeszkodami(klasyfikacja drużynowa)
-pożarnicze ćwiczenie bojowe(klasyfikacja drużynowa)

DZIAŁALNOŚĆ

I. Osiągnięcia drużynowe w latach 2007-2015
    
Mistrzostwa Polski
     2008 - VI miejsce w konkurencji sztafeta pożarnicza 4x100m z czasem:62,89 sek.

     2011 - VIII miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem:303,47 sek.
                 V  miejsce w konkurencji sztafeta pożarnicza 4x100m z czasem:61,02sek.
                 VIII miejsce w konkurencji pożarnicze ćwiczenie bojowe  z czasem:30,70 sek.

     2012 - V miejsce(drużynowo) w konkurencji poż.tor przeszkód-100m z czasem:107,97sek.
                 V miejsce(drużynowo) w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej 
                z czasem:97,77 sek.

     2013 - XII miejsce w klasyfikacji generalnej - 48pkt.
           
   - VI miejsce w konkurencji pożarnicze ćwiczenie bojowe z czasem: 30.15 sek.

     2014 - XII miejsce w klasyfikacji generalnej - 48 pkt.
              - IV miejsce w generalnej międzynarodowej klasyfikacji drużynej
                 szkół poąrniczych
              - II miejsce w konkurencji pożarnicze ćwiczenie bojowe w międzynarodowej
                 klasyfikacji drużynowej szkół pożarniczych z czasem 30,65 sek.

     2015 - XII miejsce w klasyfikacji generalnej - 47 pkt.

    Mistrzostwa Wojewódzkie
    2008 - III miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem:346,76 sek.
    2009 - II miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem:342,46 sek.
    2011 - II miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem:329,19 sek.
   
 2012 - II miejsce w klsyfikacji generalnej z czasem 318,94
    2014 - II miejsce w klasyfikacji generalnej - 16 pkt.  
    2015 - III miejsce w klasyfikacji generalnej - 13 pkt.


II. Osiągnięcia indywidualne w latach 2007-2015
 

MICHAŁ GĄSKA
    2009 - II Indywidualne Zawody w Dwuboju Pożarniczym 
               o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie  
               
IV miejsce z czasem:36,50sek.
               2010- V Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni(Nisko, Skarżysko,
               Puławy,Kozienice) XI miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem:62,14sek.

       2011-XXIV Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk.ABazanowskiego                                                
                Rzeszów V miejsce z czasem;33,90sek.
                -XXI Świętokrzyski Turniej w Dwuboju Pożarniczym-Ostrowiec Św.
                  X miejsce z czasem:33,16sek.
                -III Indywidualne Zawody w Dwuboju Pożarniczym 
                 o Puchar KomendantA Wojewódzkiego PSP w Krakowie  -
                 II miejsce z czasem:34,27sek.

                 -XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym-Częstochowa
                 VI miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem:32,94sek.
                 Turniej Państw Nadbałtyckich- Litwa-start w Reprezentacji Polski PSP
                  -VII MISTRZOSTWA ŚWIATA W SPORCIE POŻARNICZYM-COTTBUS(Niemcy)-
                  XXVI miejsce w klasyfikacji w dwuboju pożarniczym z czasem:31,78sek.

                  XII Zawody Wojewódzkie PSP w Sporcie Pożarniczym w Krakowie
                   I miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem:33,28sek.
                -I Warmiński Turniej w Dwuboju Pożarniczym-Olsztyn V miejsce z czasem: 33,30sek.
                XVII M międzynarodowy Turniej We Wspinaniu Przy Użyciu Drabiny Hakowej-Chorzów- IV miejsce
                z czasem:15,12sek.

               -PUCHAR POLSKI W DRABINIE HAKOWEJ (obejmujący 10 zawodów  w 2011 roku) 
                VII miejsce w klasyfikacji generalnej

        2013 - VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CZTERECH WSPINALNI 
                   W DRABINIE  HAKOWEJ - VII miejsce, wyniki:  Nisko-14,90 sek., Ostrowiec   Św.-14,71sek.     
                 (rekord SA PSP w Krakowie), Zwoleń-14,80 sek., Kozienice-15,85 sek. - 
                -
XXVI MEMORIAŁ W DWUBOJU POŻARNICZYM W RZESZOWIE - V miejsce z czasem łącznym 33,39 sek. 
                - XIV HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI W DWUBOJU POŻARNICZYM -   
                13 miejsce z czasem  34,80 sek.(16,50 dr.h.+18,30 tor)
                - XV Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze CTIF - Francja (start w Reprezentacji Polski PSP)
                - XIX Międzynarodowy Turniej we Wspinaniu Przy Użyciu Drabiny Hakowej - Chorzów - X miejsce
                z czasem: 15,70 sek.
                - Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 11 zawodników w 2013 roku)
                - VIII miejsce w klasyfikacji generalnej.

       2014 - XXXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym - V miejsce  
                w komkurencji pożarniczego toru przeszkód 100m z czasem: 17,04 sek.  
                - XII miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem: 33,01 sek.

       2015 - XVI Halowe Mistrzostwa Polski w DWUBOJU POŻARNICZYM - Toruń / Grudziądz - IV miejsce
                z czasem: 32,62 (15,08 dr. hak., 17,54 tor)
                - XXVIII Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk. A. Bazanowskiego - VII miejsce z czasem: 33,71 sek.
                - V Zawody w Dwuboju Pożarniczym - Toruń - I miejsce w konkurencji
                pożarniczy tor przeszkód 100 m z czasem: 17,67 sek.
                - XVI Wojewódzkie Zawody w Sporcie Pożarniczym - I miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego
                z czasem: 32,36 sek.
                - Międzynarodowy Memoriał w Sporcie Pożarniczym - Ukraina (start w Reprezentacji Polski PSP)
                - XXXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym - VI miejsce w klasyfikacji
                dwuboju pożarniczego z czasem: 31,68 sek. ( 14,78 sek. dr. hak., 16,90 sek. ) - start w Reprezentacji Polski PSP 
                -XI Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczym w Sankt Petersburgu (Rosja) - start w Reprezentacji                   Polski 
             
             

Występ Michała Gąski -Mistrzostwach Świata 2011 COTTBUS

KRZYSZTOF  MAZUR
   2011- XIII Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym Halowe -Toruń
               XII miejsce z czasem:34,81sek.
                IV Ogólnopolski Halowy Turniej Drabin Hakowych-Sokołów Podlaski
                V miejsce z czasem:15,58sek.
                XXIV Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk.A.Bazanowskiego-Rzeszów 
               X miejsce z czasem:34,64sek.

              -VI Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni(Nisko, Skarżysko, Puławy, Kozienice) 
               III miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem łącznym:60,41sek.

              -XVII Międzynarodowy Turniej We Wspinaniu Przy Użyciu Drabiny Hakowej -   
               Chorzów – VII miejsce z czasem:15,89sek.
              -PUCHAR POLSKI W DRABINIE HAKOWEJ
              (obejmujący 10 zawodów w 2011roku) – III miejsce w klasyfikacji generalnej        
   2012 -V Ogólnopolski Turniej Drabin Hakowych-Sokołów Podlaski
              VII miejsce z czasem:15,46sek.
            -XXV Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im.płk.A.Bazanowskiego-Rzeszów 
              IX miejsce z czasem:34,46sek.

             -VII Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni(Nisko, Ostrowiec Św.
              Puławy,Kozienice)- 
               VII miejsce w klasyfikacji generalnej z łącznym czasem:62,91sek.
           -XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym-Częstochowa
            VI miejsce w konkurencji drabina hakowa z czasem:14,99sek.
            XI miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem:32,85sek.
            
- XIII WOJEWÓDZKIE ZAWODY PSP W SPORCIE POŻARNICZYM - II miejsce 
               w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem: 34,73sek. 
            - VIII Podlaski Turniej w Drabinie Hakowej - VI miejsce z czasem 15,59 sek. 
            - II Warmińskim Turnieju w Dwuboju Pożarniczym - XI miejsce z czasem 33,84 sek. 
            - XVIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WE WSPINANIU PRZY UŻYCIU DRABINY 
              HAKOWEJ  O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA - X miejsce z czasem    
               15,69sek. 
            -
Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 10 zawodów w 2012 roku)
            - VI miejsce w klasyfikacji generalnej   

SEBASTIAN JAKUBIAK

   2012 - Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 10 zawodów w 2012 roku) 
            - XVIII miejsce w klasyfikacji generalnej.

   2013 - Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 11 zawodów w 2013 roku) 
            - XI miejsce w klasyfikacji generalnej. 
            - XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym - XIII miejsce 
            w klasyfikacji dwuboju pożarniczego z czasem: 33,31 sek. 

   2014 - IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CZTERECH WSPINALNI (Nisko, Ostrowiec Św. Zwoleń, Kozienice) 
            - XII miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem: 63,79 sek. 
            - - Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 10 zawodów w 2012 roku) 
            - XVIII miejsce w klasyfikacji generalnej. 
            - Puchar Polski w Drabinie Hakowej (obejmujący 12 zawodów w 2014 roku) 
            - XXV miejsce w klasyfikacji generalnej.

   2015 - XVI Halowe Mistrzostwa Polski w DWUBOJU POŻARNICZYM - Toruń / Grudziądz - XI miejsce
                z czasem: 33,81 sek.
                - XXVIII Memoriał w Dwuboju Pożarniczym im. płk. A. Bazanowskiego - IV miejsce z czasem: 38,88 sek.
                - III miejsce w konkurencji pożarniczy tor przeszkód 100m z czsem: 17,94 sek.    
                - X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CZTERECH WSPINALNI (Nisko, Skarżysko-Kam., Puławy, Kozienice) 
                - X miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem: 62,02 sek.
                - XVI Wojewódzkie Zawody w Sporcie Pożarniczym - V miejsce w klasyfikacji dwuboju pożarniczego 
                z czasem: 34,89 sek. 

 

III. Rekordy Szkoły w Sporcie Pożarniczym

REKORDY OFICJALNE SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP 
W KRAKOWIE  W  SPORCIE  POŻARNICZYM :

I. Konkurencje indywidualne :

1/.Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni
     -mł. asp. GĄSKA MICHAŁ    wynik: 14,71 sek.
(16 MAJA 2013r.-Ostrowiec Świętokrzyski  VIII Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni
   O Puchar Komendanta Głównego PSP
Drabina hakowa-(drużynowo)-97,77 sek. (Mistrzostwa Polski 2012r.)

2/.Pożarniczy tor przeszkód 100 metrów
   -mł. kpt. GĄSKA MICHAŁ    wynik: 16,90 sek.
(18 CZERWCA 2015 r. - Częstochowa( Mistrzostwa Polski )
- Pożarniczy tor 100metrów-(drużynowo)-107,97 sek.-Mistrzostwa Polski 2012r.)

II. Dwubój Pożarniczy
   -mł. asp.GĄSKA MICHAŁ    wynik: 31,68 sek.
   ( 14,78 sek dr. hak. + 16,90 sek. poż. tor 100m)
  (18 CZERWCA 2015 r. - Częstochowa - Mistrzostwa Polski )

III. Konkurencje drużynowe :

1/.Sztafeta pożarnicza 4x100 metrów z przeszkodami
    Wynik: 61,02 sek. ( 22 czerwca 2011r.-Częstochowa
    -XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym)
Kadeci: CIEŚLAR PAWEŁ(I),KOS MAREK(II),
             mł.asp. GĄSKA MICHAŁ(III),SZECEL ROBERT(IV)

2/.Pożarnicze ćwiczenie bojowe
   Wynik: 30, 15 sek. ( 05 lipca 2013r.-Częstochowa
   -XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym)
Kadeci: BAŁATA KRZYSZTOF, GÓRA KAROL, HADUCH WOJCIECH,
BOROŃ PIOTR, DZIEDZIC SZYMON 

mł.asp. GĄSKA MICHAŁ, mł. asp. SEBASTIAN JAKUBIAK

Opracował: mł. bryg. Dariusz Maczuga

 

IV. Zdjęcia, filmy, linki

XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym Częstochowa 2013r. 

 

konkurencje drużynowe:

 

 Ćwiczenie bojowe - rekord Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 05.07.2013r.

 

 

VIII Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni o Puchar Komendanta Głównego PSP

 

konkurencje indywidualne:

 

Michał Gąska rekord Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

 

 

XIV HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI W DWUBOJU POŻARNICZYM

 

konkurencje indywidualne:

 

Karol Góra - pożarniczy tor przeszkód 100m - halowy rekord Szkoły Aspirantów PSP 
w Krakowie

 


 

XIII Wojewódzke Zawody PSP w Sporcie Pożarniczym

 

Konkurencje drużynowe:

 

Ćwiczenie bojowe

 

 

 

 Sztafeta 4 x 100m

 

 

 Konkurencje indywidualne:

 

Góra Karol - drabina hakowa

 

 

 Jakubiak Sebastian - drabina hakowa

 

 

 Krzysztof Mazur - drabina hakowa

 

 

 Haduch Wojciech - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SPORCIE POŻARNICZYM 
W BIAŁYMSTOKU I OLSZTYNIE

 

II Warmiński Turniej w Dwuboju Pożarniczym

 

konkurencje indywidualne :

 

Mazur Krzysztof - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

 Góra Karol  - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

VIII Podlaski Turniej w Drabinie Hakowej

 

Mazur Krzysztof - drabina hakowa

 

 

 Jakubiak Sebastian - drabina hakowa

 

 

 XXIX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

 

Filmy z  XXIX Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
w Sporcie Pożarniczym - Częstochowa 2012
r.

 

Konkurencje drużynowe:

 

Ćwiczenie bojowe

 

 

 Sztafeta 4 x 100m

 

 

 Konkurencje indywidualne:

 

Krzysztof Mazur - drabina hakowa

 

 

 Sebastian Jakubiak - drabina hakowa

 

 

 Łukasz Grabowski - drabina hakowa

 

 

 Krzysztof Mazur - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

  Michał Gąska - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

 Krzysztof Bałata - pożarniczy tor przeszkód - 100m

 

 

 


XV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE – FRANCJA 2013

XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

XXIII ŚWIETOKRZYSKI TURNIEJ W DWUBOJU POŻARNICZYM

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CZTERECH WSPINALNI W DRABINIE HAKOWEJ - REKORDOWA HAKÓWKA

XXVI MEMORIAŁ W DWUBOJU POŻARNICZYM W RZESZOWIE

XIV HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI W DWUBOJU POŻARNICZYM

XVIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WE WSPINANIU PRZY UŻYCIU DRABINY HAKOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W SPORCIE POŻARNICZYM W BIAŁYMSTOKU I OLSZTYNIE

XIII WOJEWÓDZKIE ZAWODY PSP W SPORCIE POŻARNICZYM

XXIX MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SPORCIE POŻARNICZYM

Dwubój pożarniczy w Rzeszowie

SUKCESY ASPIRANTÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH W OLSZTYNIE

XIII Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WE WSPINANIU PRZY UŻYCIU DRABINY HAKOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZOWA

XII ZAWODY WOJEWÓDZKIE PSP w SPORCIE POŻARNICZYM

WYSTĘP MŁ.ASP.MICHAŁA GASKI NA VII MISTRZOSTWACH ŚWIATA W SPORCIE POŻARNICZYM

V Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni o Puchar Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Sezon zawodów w sporcie pożarniczym rozpoczęty

 

 

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.

Propozycje zatrudnienia:
 1. Informacja z przeprowadzonego naboru do służby na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
 2. Protokół z I etapu naboru do służby w SA PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Techniczno-Poligonowym
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 


Archiwum:

 

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Młodszy kucharz - pomoc kuchenna. Wymiar czasu pracy cały etat (praca na zastępstwo)
   Protokól z naboru na stanowisko Młodszy kucharz - pomoc kuchenna
  2. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa na stanowisko MŁODSZY KUCHARZ
   Protokół z weryfikacji aplikacji na stanowisko Młodszy Kucharz
  3. Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym (zakończono)
   1. Kontynuacja ogłoszenia (Referent w Wydziale Finansowym).
  4. Nabór na stanowisko referenta ds. archiwum w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym (zakończono)
  5. Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów - wymiar czasu pracy1/2etatu (zakończono)
  6. Specjalista - pielęgniarka (pełny wymiar czasu pracy) (zakończono)
  7. Konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (zakończono)
  8. Specjalista w Dziale Inwestycji i Remontów – wymiar czasu pracy  ½ etatu (nieaktualne)
  9.  Technik  w Dziale Żywienia -  wymiar czasu pracy ¾ etatu (nieaktualne)
  10. Nabór na stanowisko młodszego kucharza - pełny wymiar czasu pracy (nieaktualne)
  11. Nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe - kierownik działu)
  12. Nabór na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej (docelowo stanowisko etatowe - Specjalista) w Wydziale Kwatwermistrzowskim
   Protokół z pierwszego etapu naboru.
   Aneks nr 2 do protokołu z I etapu 

Protokół z etapu nr 2

Informacja końcowa

 

 

Uroczysty Benefis z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin generała brygadiera FELIKSA DELI 4 października 2013 r.

„Generał brygadier Feliks Dela powszechnie uważany jest za głównego architekta nowoczesnych służb ratowniczych w Polsce: Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego. Pod jego kierownictwem dokonała się gruntowna przemiana systemu ochrony przeciwpożarowej, funkcjonującego w Polsce od 1950 r., oraz systemu obrony cywilnej”.

W dniu 4 października 2013 r. obchodziliśmy uroczysty jubileusz siedemdziesiątych urodzin Generała. Z tej okazji w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty benefis.

Na uroczystość tłumnie przybyli zanimienci goście: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich oraz lokalnych, Komendant Główny PSP wraz z zastępcami, Klub Generalski PSP, Dyrektorzy Biur w KG PSP, Komendant SGSP, Dyrektorzy CNBOP-PIB oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa, byli i obecni Komendanci Wojewódzcy PSP, byli Komendanci Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, byli współpracownicy Generała oraz rodzina i przyjaciele.
Pan Krzysztof Łaszkiewicz, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Pan Stanisław Rakoczy- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pan Krzysztof Janik – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Zbigniew Sobotka – były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Jerzy Miller -Wojewoda Małopolski, były Minister Spraw Wewnętrznych, Pan Ryszard Górski – Dyrektor DRiOL w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pani Poseł Krystyna Ozga – Pierwsza Przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, Przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na czele z Panem Posłem Edwardem Siarką, przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego, Księża Kapelani Państwowej Straży Pożarnej.

Benefis poprowadzili aktorzy krakowskiego Teatru Ludowego Beata i Tomasz Schimscheiner.

 

Uroczystość otworzył Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który przywitał wszystkich zaproszonych gości. W swojej wypowiedzi gen. brygadier Wiesłąw Leśniakiewicz podziękował Generałowi Feliksowi Deli za stworzenie nowoczesnej struktury ratowniczej, jaką jest Państwowa Straż Pożarna, która w dzisiejszych czasach doskonale funkcjonuje. Dziękował również za to, że Generał Dela był wspaniałym Szefem, od którego można było wiele się nauczyć. Pan gen. Leśniakiewicz wraz z przedstawicielami Klubu Generalskiego wręczył Jubilatowi pierścień generalski z numerem 1, ozdobiony napisem Primus Inter Pares (Pierwszy Wśród Równych) oraz powstały specjalnie na tę okoliczność pamiątkowy medal.


 

W związku z Jubileuszem Generała Brygadiera Feliksa Deli powstała książka, której autorem jest Pan Stanisław Mazur, a wydawcą Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, pt. „O generale brygadierze Feliksie Deli. Właściwy człowiek na właściwym miejscu”. Publikację oraz pamiątkowy medal otrzymał każdy z uczestników uroczystości.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Krzysztof Łaszkiewicz odczytał oraz wręczył generałowi Feliksowi Deli list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

W kolejnej części uroczystości zaproszonym gościom przedstawiono film o Jubilacie, który w prazencie dla Generała Feliksa Deli przygotowała Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi we współpracy ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.Film nosi tytuł: "Generał Feliks Dela- człowiek, który wyprzedził epokę", z ciągle aktualnym przesłaniem Pana Generała: "Pamiętajcie, że ta formacja ma służbyć społeczeństwu i nawet w najtrudniejszych sytuacjach, nigdy go nie zawieść".

 Na cześć Generała Feliksa Deli były pracownik SA PSP w Krakowie Pan Adam Banachowicz napisał wiersz, który odczytał podczas uroczystości.

Następnie wszyscy goście zaśpiewali dla Pana Generała uroczyste STO LAT.
W kolejnej części uroczystości przemawiali Pan Zbigniew Sobotka oraz Pani Poseł Krystyna Ozga, którzy w ciepłych słowach przypomnieli wszystkim obecnym czasy, kiedy współpracowali z Generałem Brygadierem Feliksem Delą.

 

 W części artystycznej wystąpił Andrzej Sikorowski.

Po występie artystycznym goście złożyli Jubilatowi indywidualne życzenia oraz wręczyli prezenty.

Pan Wiceminister Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy wręczył generałowi Feliksowi Deli szablę od Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.

 

Opracowanie: Gabriela Kaczor, Rzecznik Prasowy SA PSP w Krakowie
Foto: Pan Stanisław Mazur, kdt Marcin Janik

 

RZECZNIK PRASOWY

Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

w Krakowie

mł.bryg. dr PIOTR  SOWIZDRANIUK

email:rzecznik@sapsp.pl

 

 

krzysztof kociolek

 p.o. Komendant Szkoły
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek

 

343

Z-ca Komendanta SA PSP
st. kpt. mgr inż. Marek CHWAŁA

tel. 12 646 02 00

 

 

 

 

 

asdsadsa

dniu 18 września 2009 r. w Tarnowie odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe

„BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY

CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3.”

Seminarium było kolejnym spotkaniem organizowanym wspólnie przez Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Kolejny raz spotkali sie na nim profesjonaliści zajmujący się drogowym przewozem materiałów niebezpiecznych, szczególnie cieczy palnych klasy 3 ADR. Oprócz teoretycznych wykładów odbyły się praktyczne ćwiczenia i pokazy zorganizowane na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Tarnowie.

 

PROGRAM SEMINARIUM:

 1. „Klasa 3. ADR – krótka charakterystyka, kilka ciekawostek” – Grzegorz Jurczyk, doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA)
 2. „Zasady prowadzenia działań ratowniczych po wypadku/katastrofie pojazdu przewożącego palne ciecze” - mł. bryg. Piotr Szpunar, mł. kpt. Robert Niczyporuk.
 3. „Analiza zdarzenia: Wypadek cysterny z palną cieczą na obwodnicy Tarnowa w roku 2004” - st. kpt. mgr inż. Robert Kłósek, kpt. mgr inż. Maciej Wolański
 4. Prezentacja oprogramowanie ADRem PL
 5. „Analiza zdarzenia – katastrofa pojazdu przewożącego ładunek ADR klasy 3 w dniu 6 maja 2009 roku w Mysłowicach” - mł. bryg. mgr inż. Bogusław Dudek
 6. „Zagrożenia dla środowiska spowodowane wypadkami pojazdów przewożących materiały niebezpieczne klasy 3 (ADR) - mgr inż. Piotr Fiszer
 7. „ADR 2009 – okres błędów i wypaczeń?” – Norbert Świderek
 8. "Problematyka niestacjonarnych baz paliw płynnych i dystrybutorów – transport i warunki bezpieczeństwa" -  Marek Różycki, doradca DGSA.
 9. Działania ratownicze po rozszczelnieniu cysterny przewożącej paliwa silnikowe – KM PSP w Tarnowie.
1. Dostawa jarzyn dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Data rozpoczęcia: 2014-01-17
Data zakończenia: 2014-01-28
  Kursy i Szkolenia prowadzone w WSSGR
 Plan szkoleń na rok 2014 

Plan szkoleń dostępny po kliknięciu na link

 

baner wssgr

 

Na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Miejskim PSP w Nowym Sączu oraz Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, 9 lipca 2002 r. funkcjonująca w strukturach PSP od roku 1998 GPR Nowy Sącz, przekształcona została w Małopolską Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą PSP.

Jej skład tworzą wybrani ratownicy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych nr 2 i nr 1 KM PSP Nowy Sącz oraz funkcjonariusze Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, a także wybrani pracownicy SA PSP Kraków.

 

W 2013 roku, w związku z reorganizacją grup specjalistycznych PSP, Małopolska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza została przemianowana na Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą "Nowy Sącz".

Więcej informacji na temat SGPR "Nowy Sącz" znajduje się na stronie KM PSP Nowy Sącz.

 

 

baner wssgr

 

Poligon Szkoleniowy

Oczywiście poważne szkolenie dla ratowników nie może obejść się bez ćwiczeń praktycznych, a co z tym związane odpowiednio przygotowanego poligonu szkoleniowego. Żeby więc sprostać wymaganiom, stworzony został na naszym terenie poligon, którego charakter dostosowany jest  do specyfiki naszych szkoleń.

 

baner wssgr

 

Do najważniejszych zadań statutowych Wydziału należy:

1.Opracowywanie założeń programowych oraz realizacja kursów kwalifikacyjnych i szkoleń przewodników psów poszukiwawczych oraz członków grup poszukiwawczo-ratowniczych.

2.Organizacja oraz realizacjda kursów kwalifikacyjnych i szkoleń dla strażaków PSP i innych podmiotów ratowniczych w zakresie ratownictwa wysokościowego, medycznego i wodnego.

3.Organizacja oraz realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych.

4.Organizacja zgrupowań, ćwiczeń i warsztatów szkoleniowych dla ratowników PSP i innych służb ratowniczych.

5.Organizacja sympozjów, seminariów, pokazów o tematyce dotyczącej ratownictwa specjalistycznego.

6.Opracowywanie założeń programowych i harmonogramów zajęć z tematyki specjalistycznych grup ratowniczych w zakresie włączenia do  programu nauczania dla aspirantów.

7.Funkcjonowanie i udział w akcjach w ramach Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP.

8.Prowadzenie działalności wydawniczej: opracowania własne, tłumaczenia materiałów zagranicznych, filmy instruktażowe itp.

9.Prowadzenie współpracy z jednostkami, instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się  ratownictwem specjalistycznym z kraju i zagranicy.

10.Organizacja i modernizacja poligonu do ćwiczeń specjalistycznych.

11.Realizacja innych założeń statutowych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

baner wssgr

 

Koncepcja utworzenia w Nowym Sączu ośrodka szkolenia specjalistycznego powiązana jest ściśle z powstaniem i rozwojem Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP z Nowego Sącza. Początki Zespołu Psów Poszukiwawczych w Nowym Sączu sięgają 1993 roku, jednakże formalne powołanie GPR PSP możliwe było dopiero w roku 1997, po nowelizacji Ustawy o PSP. W tym też roku na bazie obiektu rozwiązywanej Zakładowej Służby Ratowniczej SGL Carbon S.A. w Nowym Sączu, utworzono JRG PSP nr 2. Jednym z głównych założeń przy tworzeniu jednostki było stworzenie właściwych warunków i odpowiedniego zaplecza do funkcjonowania i szkolenia wówczas działającej jeszcze nieformalnie GPR.

Przejęty po zakładowej straży obiekt postanowiono zmodernizować i rozbudować, m.in. dobudowując do niego skrzydło w którym docelowo miałby powstać ośrodek szkolenia, z własną bazą lokalową i szkoleniową. Głównym zadaniem ośrodka miało być prowadzenie szkoleń dla Grup Poszukiwawczo Ratowniczych PSP.

Kierując się tym zamysłem w roku 1999 utworzono Dział ds. Szkolenia Grup Poszukiwawczo Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu, podległy Wydziałowi Nauczania Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Kadrę Działu utworzyło 6 oficerów i aspirantów z GPR Nowy Sącz – dotychczasowych pracowników JRG PSP nr 2 w Nowym Sączu. Kierownikiem działu został mł. kpt. mgr inż. Sławomir Wojta. Równocześnie, w ramach inwestycji KW PSP w Krakowie prowadzono prace remontowo-budowlane przy obiekcie oraz rozpoczęto przygotowywanie koncepcji stworzenia specjalistycznego poligonu szkoleniowego.

Wśród zadań statutowych Działu znalazło się m. in. prowadzenie szerokopojętych szkoleń specjalistycznych dla PSP i KSRG, ze szczególnym naciskiem na szkolenie Grup Poszukiwawczo Ratowniczych. Ponadto Dział zajął się organizacją współpracy i szkoleń dla GPR PSP Nowy Sącz.

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na szkolenia specjalistyczne oraz dobre wyniki dydaktyczne osiągane przez kadrę działu, w roku 2001 podjęto decyzję o jego reorganizacji i utworzeniu w jego miejsce Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych. Kadrę wydziału zwiększono do 10 osób, zaś jego naczelnikiem został mł. bryg. mgr inż. Maciej Halota – dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, twórca GPR PSP Nowy Sącz.

 

KRÓTKA HISTORIA KALENDARZA SA PSP W KRAKOWIE

Wszystko zaczęło się w roku 1994: pomysł, kilka zdjęć, zgoda Komendanta Krzysztofa Cybulskiego i tak powstał pierwszy w historii SA PSP w Krakowie kalendarz. Niewielkiego formatu, rzadkiego kształtu, ale nasz.

 

Kolejny rok i kolejny kalendarz - udało się także pozyskać Sponsora, kalendarz troszkę "ożył".

Kolejny rok, kolejny Sponsor, mała korekta formatu (B4) i kolejny sukces - kalendarz.

Dobra passa trwała - udało się pozyskać kolejnego Sponsora i kalendarz na rok 1998 także został przygotowany.

Kolejny rok, kolejny Sponsor i kalendarz -  format nadal ten sam, jednak pomysł bardziej "plakatowy".

I nadszedł rok milenijny, rok jubileuszu 40-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej - pierwszy raz kalendarz ukazał się w formie kalendarza dwustronnego, a kalendarium wzbogacono o imieniny.

Rok 2001 - kolejny kalendarz, kolejny raz dwustronny, format nadal B4.

Rok 2002 - kolejny kalendarz - niestety - w naszym archiwum brak jest jego skanu (może jest ktoś, kto go posiada - proszę o przesłanie na adres kkociolek@sapsp.pl).

Rok 2003 - kolejny z serii kalendarzy dwustronnych.

Kolejny rok, kolejny kalendarz, kolejne pomysły. Rok 2004 to nadal kalenarz dwustronny formatu B4, lecz są już pomysły aby zwiększyc format, aby dorównac kalendarzom plakatowym.

Rok 2005 to kolejny sukces: kalendzrz plakatowy formatu B2. Gdzieś w podswiadomości mały niedosyt - bo to jeszcze nie B1.

Kolejnyrok, kolejny "format" B2.

Rok 2007 - także kalendarz plakatowy formatu B2 .

Kolejny rok - kolene pomysły - mała zmiana koncepcji plastycznej.

Rok 2009 - podobna koncepcja, zmiana koloru.

I wreszcie udało się dorównać do "największych" - kolejny sukces - format B1 na jubileusz 50-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. Nakład także godny jubileuszu - 2000 egzemplarzy. A główne zdjęcie naszeko Kolegi kpt. Dominika Janosza - wygrało Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "NASZA STRAŻ POŻARNA"  w roku 2009.

Rok 2011 - trzymamy format B1.

Rok 2012 - nadal trzymamy format B1. Z okazji Jubileuszu 20-lecia utworzenia Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nakład kalendarza także jubileuszowy.

Kalendarz na rok 2013 niestety nie ukazał się.

Rok 2014.

 

Rok 2015 Był jubileuszowym nie tylko dla Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. Wydano dwa kalendarze:

 

plakatowy formatu B1:

 Kalendarz B-1 SAPSP wizualizacja mala

 

oraz trójdzielny:

 2014-11 Kalendarz SAPSP trojdzielny wizualizacja mala

 

Rok 2016 - obfitował w kalendarze, gdyż wydamo trzy:

formatu B1:

Szkola Aspirantow Strazy Pozarnej KalendarzB1 2016 6

 

trójdzielny:

Szkola Aspirantow Strazy Pozarnej wizka 3dzielny 1

 

w formie nalepki z podziałem na zmiany słuzbowe:

Szkola Aspirantow Strazy Pozarnej NaklejkaA6 

 

 Oprac.: WCS

 

 

 

Działalnośc wydawnicza Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ropoczęła sie ponad 20 lat temu, kiedy - wraz z początkiem działalności Państwowej Straży Pożarnej - ówczesne kierownictwo PSP stworzyło odpowiednie warunki do jej zapoczątkowanie. Ówczesny Komendant Główny PSP gen. brygadier Feliks Dela dał "zielone światło" óczesnym komendantom Szkoły Aspirantów PSP: st. bryg. Krzysztofowi Cybulskiemu i st. bryg. Piotrowi P. Bielickiemu którzy - wkładając w to wiele serca i czasu - rozpoczęłi przygotowania do wydania pierwszych w historii SA PSP wydawnictw. I tak się ropoczęło. Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich wydanych przez Wydawnictwo SA PSP pozycji:

 

Rok 1994

 1. „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów”, Melania Pofit-Szczepańska.
 2. „Przewóz materiałów niebezpiecznych”, Krzysztof T. Kociołek.

Rok 1995

 1. „Krakowska Szkoła Pożarnicza w latach 1960-1995”,, Piotr Bielicki.
 2. „Środki gaśnicze”, Stefan Wilczkowski”.
 3. „Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych”, Zoja Bednarek, Andrzej Marciniak.

Rok 1996

 1. „Problemy działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach kolejowych”, Edward Gierski.
 2. „Podstawy taktyki gaszenia pożarów”, Piotr Bielicki.
 3. „Taktyka działań ratowniczych. Ratownictwo kolejowe”, Krzysztof T. Kociołek.
 4. „Gaśnice i agregaty, część I”, Bogdan Śmiełowski.

Rok 1997

 1. „Gaśnice i agregaty, część II”, Bogdan Śmiełowski.
 2. „Taktyka działań ratowniczych – wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym”, Krzysztof T. Kociołek.

Rok 1999

 1. „Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych”, praca zbiorowa (tłumaczenie z języka niemieckiego).
 2. „Środki gaśnicze”, Stefan Wilczkowski”.
 3. „Ratownicza hydraulika siłowa”, Robert Wolański.
 4. „Powiatowe centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego - rozwiązania techniczno-organizacyjne”, praca zbiorowa.
 5. „Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych w pożarach budynków wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców”, Edward Gierski.

Rok 2000

 1. „Likwidacja i neutralizacja zagrożeń chemiczno-ekologicznych - zadania administracji samorządowej”, praca zbiorowa.
 2. „XVI Sympozjum Pedagogiczne: system ocen w kształceniu pożarniczym w świetle reformy edukacji narodowej”, praca zbiorowa pod red. Józefa Zalewskiego.
 3. „Środki ogniochronne”, Stefan Wilczkowski.
 4. „40 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej”.

Rok 2001

 1. „Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w budownictwie - wentylacja pożarowa”, praca zbiorowa.

Rok 2002

 1. „Wybrane problemy zagrożeń przemysłowych w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska”, praca zbiorowa.
 2. „FENIX 2020 - rola ochotniczych straży pożarnych i ich związku w XXI wieku”, praca zbiorowa.
 3. „Problemy ewakuacji z obiektów zagrożonych produktami spalania powstałymi w czasie pożaru w świetle nowych warunków technicznych”, praca zbiorowa.

Rok 2003

 1. „Bierne i czynne zabezpieczenia obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów - wybrane zagadnienia”, praca zbiorowa.
 2. „Piany gaśnicze, środki pianotwórcze i zwilżacze”, Stefan Wilczkowski.
 3. „Podręcznik menadżera programów kryzysowych”, Jan Gołębiewski.
 4. „UE - projekt bliźniaczy SEVESO II: narzędzia oszacowania ryzyka”, praca zbiorowa.
 5. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów drewnianych”, praca zbiorowa.

Rok 2004

 1. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych”, praca zbiorowa.
 2. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych”, praca zbiorowa.
 3. „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - wybrane aspekty”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych - trzecie Seminarium”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”, praca zbiorowa.
 6. „System szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - dotychczasowe rozwiązania i doświadczenia oraz kierunki rozwoju”, praca zbiorowa.
 7. „XX lat SITP na Ziemi Krakowskiej 1984-2004”.

Rok 2005

 1. „Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego - zabezpieczenia techniczne”, praca zbiorowa.
 2. „Wybrane aspekty funkcjonowania numeru alarmowego 112”, praca zbiorowa.
 3. „Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe w świetle przepisów Unijnych”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń”, praca zbiorowa.
 6. „Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych - poradnik dla strażaków OSP”, praca zbiorowa.
 7. „45 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej”.

Rok 2006

 1. „Scenariusze pożarowe a inżynieria bezpieczeństwa pożarowego”, praca zbiorowa.
 2. „Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego”, praca zbiorowa.
 3. „Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych”, Bogdan Kosowski.
 4. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2005”.
 5. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.

Rok 2007

 1. „Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju pożarów”, Melania Pofit-Szczepańska.
 2. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji żrących”, praca zbiorowa.
 4. „Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków  w sposób inny niż wymagają przepisy - ekspertyzy techniczne”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi”, praca zbiorowa.

Rok 2008

 1. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2007”.
 2. „Bezpieczny przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, w szczególności substancji trujących i zakaźnych”, praca zbiorowa.
 3. „Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych”, praca zbiorowa.
 4. „Bezpieczeństwo pożarowe hoteli i innych budynków zamieszkania zbiorowego”, praca zbiorowa.

Rok 2009

 1. „Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych”, Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński.
 2. „Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego”, Marcin Marcinko, Piotr Łubiński.
 3. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2008”.
 4. „Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych, trujących, duszących i utleniających - ADR klasa 2.”, praca zbiorowa.
 5. „Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym”, praca zbiorowa.
 6. „Bezpieczny przewóz drogowy cieczy palnych - ADR klasa 3.”, praca zbiorowa.
 7. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - integracja systemów bezpieczeństwa”, praca zbiorowa.
 8. „Nowoczesne trendy rozwojowe podręcznego sprzętu gaśniczego”, praca zbiorowa.
 9. „Dzienniczek praktyki zawodowej kadeta”.
 10. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej”, praca zbiorowa.
 11. „Informator. XV halowe mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich”.

Rok 2010

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2009” - SA PSP Kraków.
 2. „50 Lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2010”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska”. praca zbiorowa.
 4. „Powodzie – prognozowanie zagrożeń i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych”, praca zbiorowa.
 5. „Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie”, praca zbiorowa.
 6. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2009”.
 7. „Folder promocyjny 1960-2010 - 50 LAT KRAKOWSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ”

Rok 2011

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2010” - SA PSP Kraków.
 2. „Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów”, praca zbiorowa.
 3. „Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych w kontekście nowelizacji ADR 2011 i innych przepisów transportowych”, praca zbiorowa.
 4. „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2000-2010”.
 5. „Kiedy transport i magazynowanie gazu płynnego, paliw lotniczych, materiałów promieniotwórczych staje się bezpieczne? ADR 2011 w praktyce”.
 6. „Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa”, Jan Gołębiewski.
 7. "Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych", Witold Nocoń, Szymon Kokot-Góra, Arkadiusz Cytawa, Piotr Grzyb.
 8. "Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej", Barbara Kaczmarczyk, Aleksandra Szwajca.
 9. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wyzwania XXI wieku" - praca zbiorowa.
 10. "Czwarta Konferencjia - Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym" - praca zbiorowa.

Rok 2012

 1. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012” - Redakcja Stanisław Mazur.

 Rok 2013

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2012” - SA PSP Kraków.
 2. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe" - praca zbiorowa.
 3. "I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Ratownik medyczny - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - praca zbiorowa.

Rok 2014

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2013” - SA PSP Kraków.
 2. "Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2003-2013".
 3. "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego", Barbara Kaczmarczyk, Robert Socha, Aleksandra Szwajca.
 4. "Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tom I. Rozwiązania prawno-organizacyjne i ich konteksty". Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Koguta.
 5. "II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. Ratownik medyczny - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" - praca zbiorowa.

 Rok 2015

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2014” - SA PSP Kraków.
 2. "Współczesność oraz perspektywy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Tom II. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy". Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Koguta.
 3. "Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów PSP z lat 2004-2014".
 4. „55 Lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2015”, praca zbiorowa.
 5. "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych" - praca zbiorowa.

 

Rok 2016

 1. „Biuletyn informacyjny za rok 2015” - SA PSP Kraków.

 

Oprac.: WCS

Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w ramach swojej szerokiej działalności współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, realizując podstawowe zadania Wydziału.

 

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Centrum Szkolenia współpracuje blisko z Biurem ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głownej PSP, Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnetrznych, a także wydziałami bezpieczeństwa i zarzadzania kryzysowego województw, miast i powiatów, Urzedem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz OSP.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony dóbr kultury Centrum Szkolenia współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, działajaca przy Komendancie Głównym PSP Rada Programową ds. ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, a także przedstawicielami instytucji kultury, zarządcami i właścicielami oiektów zahytkowych i konserwatorami.

 

Realizacja zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego to bliska współpraca z wydziałami bepieczeństwa i zarądzania kryzysowego różnych poziomów, a także wspłpraca ze strażakami OSP i formacjami obrony cywilnej firm i samorzadów.

 

Współpraca z wyższymi uczelniami w kraju i poza granicami, Centrum Naukowo-Badawczym ochrony Przeciwpozarowej - Państwowym Instytutem Badawczym i innymi instytutami nie ogranicza sie tylko do udziału w konferencjach i seminariach oraz ich współnej organizacji, lecz także na wymianie doświadczeń i podejmowaniem przez pracowników Centrum Szkolenia studiów w celu własnego rozwoju i pogłębiania wiedzy.

 

CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY

os. Zgody 18, 31-951 Kraków,
tel.  12 64 60 100, 12 64 60 251
fax  12 64 60 199, 12 64 60 118
    


Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury jest jednym z wydziałów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W Wydziale Centrum Szkolenia pracuje 5 strażaków:

 • st. bryg. Krzysztof Kociołek - Naczelnik Wydziału,
 • mł. bryg. Jacek Smyczyński - Zastępca Naczelnika Wydziału,
 • kpt. Dariusz Barnat - Starszy Specjalista,
 • kpt. Radosław Murias - Starszy Specjalista,
 • mł. asp. Mateusz Banaś - Starszy Ratownik.

Centrum Szkolenia realizuje zadania dydaktyczne z zakresu profilaktyki pożarowej, rozpoznawania zagrożeń, powszechnego systemu ochrony ludności i ochrony dóbr kultury. Główne zadania Centrum Szkolenia to:

 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury, zarzadzania kryzysowego,
 • organizacja i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań z zakresu szeroko pojętej tematyki ochrony ludności i ochrony dóbr kultury,
 • realizacja zadań zespołu przedmiotowego przedmiotów profilaktycznych w zawodzie technika pożarnictwa oraz w zawodzie strażaka (co stanowi ok 20% wszystkich godzin dydaktycznych zawartych w programach nauczania tych zawodów),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na organizowanych kursach i szkoleniach,
 • prowadzenie działalności wydawiczej (publikacje książkowe oraz elektroniczne, w tym filmy szkoleniowe i instruktażowe),
 • udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez inne instytucje.

W celu prawidłowego prowadzenia szkoleń i kursów Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie dysponuje:

 • możliwością zakwaterowania uczestników szkoleń w niewielkiej ilości pokoi koszarowych o standardzie akademickim (jednak w ramach współpracy z pobliskimi hotelami istnieje możliwość zakwaterowania wszystkich uczestników szkoleń),
 • salami wykładowymi wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny,
 • salą audiowizualną na 275 osób o dobrej akustyce,
 • stałym łączem Internetowym (do dyspozycji słuchaczy jest internet bezprzewodowy  - bez dodatkowych opłat),
 • stołówką mogącą pomieścić jednorazowo do 120 osób,
 • poligonem pożarniczym w miejscowości Kościelec.

Oprac. WCS

 

 

CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY 

os. Zgody 18, 31-951 Kraków, 
tel. 12   64 60 100, 12   64 60 251
fax 12   64 60 118

 

1. Szkolenie dla instruktorów Obrony Cywilnej. 

Tematyka szkolenia:
1.      Regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.
2.      Organizacja procesu dydaktycznego szkoleń- formy i metody kształcenia.
3.      Współpraca ze środkami masowego przekazu podczas sytuacji kryzysowych.
4.      Charakterystyka systemu szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5.      Centra kryzysowe i wybrane systemy monitoringu (systemy wykrywania skażeń oraz systemy wykrywania i alarmowania o zagrożeniu).
6.      Charakterystyka zagrożeń występujących w bezpośrednim otoczeniu: gminie , osiedlu na wsi , zakładzie pracy.
7.       Istota systemu ratownictwa medycznego.
8.      Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
9.       Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
10.   Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
11.   Pomoc humanitarna .
12.   Zabezpieczenie logistyczne dużych akcji ratunkowych.
13.   Wybrane procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.
14.  Opracowanie przykładowego planu konspektu (scenariusza prowadzenia zajęć).
2. Szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych w strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej.
Tematyka szkolenia:
1.       Podstawowe regulacje prawne w obronie cywilnej i ochronie ludności.
2.       Wybrane elementy zarządzania kryzysowego.
3.       Charakterystyka zagrożeń ludności i ocena ryzyka ich występowania.
4.       Monitoring zdarzeń w województwie.
5.       Planowanie ochrony życia, zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach i środowiska.
6.       Administrowanie zadaniami obrony cywilnej na szczeblu samorządowym.
7.       Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
8.       Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
9.       System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej.
10.   Udział organizacji społecznych w ochronie ludności i obronie cywilnej.
11.   Wybrane służby, straże i inspekcje realizujące zadania w ochronie ludności i obronie cywilnej.
12.   Rola środków masowego przekazu w sytuacjach zagrożeń.
13.   Funkcjonowanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.
 

Regulamin platformy e-learningowej Moodle Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Instrukcja rejestracji na platformę e-learningową Moodle Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - dla uczestników kursów.

ROK 2018:

 


 

ROK 2017:

 

blueshield

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ – WYBRANE ASPEKTY EWAKUACJI OSÓB I ZBIORÓW"

Kraków, 20-22 września 2017 r.

INTERNATIONAL CONFERENCE

"PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN CASE OF SPECIAL THREATS - SELECTED ASPECTS OF EVACUATION PERSONS AND COLLECTIONS"

Kraków, 20-22 September 2017

W w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:
 • Prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Sławomir Frątczak - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat prasowy:

 • „Przegląd Pożarniczy”
 • „W Akcji”
 • „Ochrona Przeciwpożarowa”

 

loga do www

 Oprócz wykładów taoretycznych uczestniczy mieli okazję obserwować praktyczne ćwiczenia z zakresu ewakuacji osób i zbiorów z Bazyliki Mariackiejw Krakowie. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę #dziedzictwo, po której oprowadzał jej Autor - Wicedyrektor ds  Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Szczerski.

P9200007P9200011P9210361P9210436P9210635P9210724

 

 

1. 30-31 maja 2017 r.,Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów"

 


W ROKU 2015 ODBYŁA SIĘ:

1. 4-6 listopada 2015 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych"

(informacje dodatkowe)

(wiecej informacji)

 

 

W ROKU 2013 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 25-27 wrzesnia 2013 r. - Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe"

(więcej informacji)

 
2. 23-24 maja 2013 r. - Konferencja Naukowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju".

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2012 ODBYŁY SIĘ

 

1. 25-26 października 2012 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej „EDUKACJA POŻARNICZA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

(więcej informacji)

2. 9-11 października 2012 r. - XII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń

(więcej informacji)

 

W ROKU 2011 ODBYŁY SIĘ


1. 16-17 listopada2011 r. - Czwarta Konferencja "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM".

(więcej informacji)

 

2. 12-14 października 2011 r. - Konferencja "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - WYZWANIA XXI WIEKU".

(więcej informacji)

 

3. 12 kwietnia - Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów"

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2010 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 24 listopada 2010 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”

(wiecej informacji) 

 

2. 27-28 maja 2010 r. -  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA”  

 (więcej informacji)  

 

W ROKU 2009 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 15 grudnia 2009 r. - DRUGA KONFERENCJA "NOWOCZESNE TRENDY ROZWOJOWE  SPRZĘTU GAŚNICZEGO"
(więcej informacji)

 

2. 23 - 25 września 2009 r. - KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

(więcej informacji)

 

3. 18 września 2009 r.  - OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE "BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3."

(wiecej informacji)

 

4. 15 - 16 września 2009 r. - TRZECIA KONFERENCJA "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM"

(więcej informacji)W ROKU 2008 ODBYŁY SIĘ:

10-11 czerwca 2008 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „WYKONYWANIE PRAC RATOWNICZYCH I PODWODNYCH W WODACH SKAŻONYCH I ZANIECZYSZCZONYCH

 

W dniach 15-16 maja 2008 r. - „BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SUBSTANCJI TRUJĄCYCH I ZAKAŹNYCH”

(foto)

 

 

 

 

 

 

 

Błękitna Tarcza jest odpowiednikiem Czerwonego Krzyża w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju. Jest symbolem przyjętym przez Konwencję Haską z 1954 roku dla oznaczenia dóbr kultury w celu zapewnienia im ochrony przed atakiem na wypadek konfliktu zbrojnego.

Celem działania punktu kontaktowo-informacyjnego „Błękitnej Tarczy", działającego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury jest szerokie propagowanie wiedzy o ochronie zabytków w celu zapewnienia im optymalnego zabezpieczenia w czasie pokoju oraz na wypadek katastrofy. Szerzenie wiedzy o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo dóbr kultury spełni podstawową rolę w profilaktyce, która na początku XXI w. zdecydowanie jest priorytetowym nurtem w ochronie obiektów zabytkowych.

Zadaniem punktu jest także propagowanie wiedzy oraz utrwalanie umiejętności prawidłowych zachowań na wypadek pożaru,  klęski żywiołowej, katastrofy czy innego zagrożenia. Punkt kontaktowo-informacyjny pełni także funkcję pogotowia informacyjnego służącego doradztwem merytorycznym, potrzebnymi adresami, telefonami służb udzielających pomocy w razie klęski żywiołowej oraz praktycznymi wskazówkami mającymi na celu zminimalizowanie strat powstających w czasie klęski.

 

Punkt kontaktowo-informacyjny BŁĘKITNEJ TARCZY

Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Szkoła Aspirantów PSP, os. Zgody 18, 31-951 Kraków

 

Osoby do kontaktów:

 

st. bryg. mgr inż. poż.  Krzysztof T. Kociołek - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i profilaktyki pozarowej, ochrony ludności i obrony cywilnej, zarzadzania i PR. E-mail: kkociolek@sapsp.pl,   tel. 16 6460251,  fax. 12 6460118.

 

dr  Katarzyna Góralczyk - specjalistka w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Zespołu ds. Upowszechniania Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. E-mail: kag@fnik.pl,  tel: 795 725 725.

 

Szczegółowe informacje na temat Polskiego Narodowego Komitetu Błękitnej Tarczy znaleźć można na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/polski-komitet-bt/przystapienie-do-miedzynarodowego-programu-bt.php

 

 

 

DOWÓDZTWO JRG SA

DOWÓDCA – bryg. mgr  Andrzej KUFTA

ZASTĘPCA DOWÓDCY – mł. bryg. inż. Robert Krakowski


ZMIANA I

mł. bryg. Grzegorz BODZIONY - dowódca zmiany

st. kpt. Janusz WŁODARCZYK 

kpt. Piotr KUREK 

st. kpt. Eugeniusz UBIK 

kpt. Michał GĄSKA 

st. asp. Robert GÓRAL 

asp. Artur ZIEMSKI 

asp. Mariusz WINKLER 

mł.asp. Tomasz JAKUBOWSKI 

mł. asp. Mateusz MENTEL 

st. asp. Łukasz STAROWICZ

asp. Stachnik Łukasz 

 

ZMIANA II

st. kpt. Jacek ATŁAS - dowódca zmiany

st. kpt. Dominik JANOSZ

kpt. Maciej ZYCH 

kpt. Bartłomiej GAJDA

asp. sztab. Zbigniew MARCHEWKA

asp. Grzegorz CZACHÓR 

asp. Rafał OLECH 

asp. Przybyłko Tomasz

mł. ogn. Rafał GONCIARZ 

mł. asp. Karol PĘCZEK

mł. ogn. Wojciech PRZYSIĘŻNIAK

mł. asp. Tomasz DZIEWOŃSKI

 

 

ZMIANA III

mł. bryg. Tadeusz UBIK - dowódca zmiany

st. kpt. Michał BURDA

kpt. Artur Bartocha 

asp. sztab. Mirosław STĘPIŃSKI

st. asp. Konrad SZTERLEJA

asp. Sebastian JAKUBIAK

asp. Paweł DZIWISZEWSKI

asp. Kamil KOLANOWSKI

asp. Wojciech KURKOWSKI

asp. Łukasz FIGUŁA

mł. asp. Piotr PŁATEK

mł. asp. Mariusz ZDZIEBKO

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

  JRG SA PSP - Baza sprzętowa
 

SAMOCHODY POŻARNICZE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYPOSAŻENIU JRG SA 

 

 


GBARt 2,7/25 Renault
 

GBARt 2,5/25 MAN
 

GCBA 6,5/60 MAN
 
SD37 IVECO MAGIRUS
 
SLRtBA 1/1 IVECO
 
SCRt SCANIA
 
SLRR NISSAN NAVARA

 SAMOCHODY WYKORZYSTYWANE W JRG W LATACH MINIONYCH

 

GBA 2/17 Renault

 

GBA 2/16 Star

 

 

 

 

GCBA 5/24 Jelcz

 

GCBA 2,8/48 E-One

   

 

GBA 0,7/22 Iveco

 

SCD 30 E-One

   

 

SCRt Jelcz

 

SRtBA 0,85/1 Renault

   

SLOp Daewoo Nubira

SLOp Polonez Caro Plus

   

SLOn8 Żuk

Ambulans Ford E350

   

GBA 2,5/16

GCBA 6/32

   

SLOp Nissan Terrano

GCBM 18/8

   

SD30 Magirus

SD44 Magirus

   

SD30 Jelcz

GBA 2,5/16 Star


 

 

  JRG SA PSP - Baza sprzętowa
 

SAMOCHODY POŻARNICZE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYPOSAŻENIU JRG SA 

 

 


GBARt 2,7/25 Renault
 

GBARt 2,5/25 MAN
 

GCBA 6,5/60 MAN
 
SD37 IVECO MAGIRUS
 
SLRtBA 1/1 IVECO
 
SCRt SCANIA
 
SLRR NISSAN NAVARA

 SAMOCHODY WYKORZYSTYWANE W JRG W LATACH MINIONYCH

 

GBA 2/17 Renault

 

GBA 2/16 Star

 

 

 

 

GCBA 5/24 Jelcz

 

GCBA 2,8/48 E-One

   

 

GBA 0,7/22 Iveco

 

SCD 30 E-One

   

 

SCRt Jelcz

 

SRtBA 0,85/1 Renault

   

SLOp Daewoo Nubira

SLOp Polonez Caro Plus

   

SLOn8 Żuk

Ambulans Ford E350

   

GBA 2,5/16

GCBA 6/32

   

SLOp Nissan Terrano

GCBM 18/8

   

SD30 Magirus

SD44 Magirus

   

SD30 Jelcz

GBA 2,5/16 Star


 

 

  JRG SA PSP - Wybrane akcje
 

ZDJĘCIA Z AKCJI PROWADZONYCH PRZEZ JRG SA

Foto: D. Janosz

 

 

  JRG SA PSP - Rejon działania
 

 

   

   JRG SA PSP funkcjonuje w systemie operacyjnego zabezpieczenia miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego wraz z pozostałymi 8 JRG podległymi Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Podstawowym obszarem chronionym jest dzielnica Nowa Huta. Rocznie JRG podejmuje ponad 1200 różnego typu interwencji w zakresie gaszenia pożarów oraz usuwania skutków miejscowych zagrożeń. 
   Istnienie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej SA PSP wpływa na polepszenie    efektywności kształcenia poprzez łączenie teorii z praktyką. JRG SA PSP spełnia rolę bazy szkoleniowej dla kadetów oraz elewów. Kadeci Szkoły zdobywają nowe doświadczenia z zakresu działań operacyjnych pełniąc służbę w podziale bojowym, gdzie wraz z etatowymi dowódcami i kierowcami biorą udział w rzeczywistych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 


 
     


REJON DZIAŁANIA

Powierzchnia obszaru chronionego - 60,5 km2; 125 tys. mieszkańców.   STATYSTYKA INTERWENCJI

Na dzień  06.01.2014 r.  JRG SA interweniowała 22 razy. 

W roku 2013  w rejonie JRG SA interweniowano 1255 razy.

W rejonie pomocy wzajemnej JRG SA interweniowała - 32 razy.

 

Statystyka interwencji JRG SA w latach 2001 - 2008

 

Lp. Rejon działania 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1. Rejon własny JRG 1307 1364 1290 1349 1148 1194 1557 1223
  Pożary 649 712 720 674 617 594 527 520
  Miejscowe zagrożenia 590 583 520 630 486 564 995 668
  Alarmy Fałszywe 68 69 50 45 45 36 35 34
2. Poza własnym rejonem 28 40 17 16 32 44 42 35
  Pożary  4 6 7 9 18 18 19 26
  Miejscowe zagrożenia  24 34 10 7 12 25 22 8
  Alarmy fałszywe  0 0 0 0 2 1 1 1
3. OGÓŁEM 1335 1404 1307 1365 1180 1238 1599 1258

 

 

  JRG SA PSP - historia
       Za początek funkcjonowania JRG SA PSP w Krakowie należy przyjąć datę 28 kwietnia 1986 r. Od tego dnia Szkoła Chorążych Pożarnictwa przejęła działalność operacyjno-techniczną w sektorze operacyjnym zabezpieczanym dotychczas przez III Oddział Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej. Utworzenie szkolnego oddziału zawodowej straży pożarnej oparte było na porozumieniu podpisanym w dniu 21 kwietnia 1986 r. pomiędzy Komendantem SCHP, pułkownikiem poż. Feliksem Delą, a Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych, pułkownikiem poż. Mieczysławem Feliksem.

      Przejęcie działalności operacyjnej poprawiło w znaczny sposób efektywność kształcenia kadetów, którzy przygotowywani byli do wykonywania zadań dowódczych. Umożliwiło także kadrze dydaktycznej kontakt z praktyką pożarniczą.

      Rejon zabezpieczny przez III Oddział Szkolny, (taka nazwa funkcjonowała w planie  operacyjnym województwa krakowskiego), a następnie Wydział Liniowy SCHP,  w momencie przejęcia obowiązków od III Oddziału MZSP obejmował teren dzielnicy Nowa Huta, natomiast rejon pomocy wzajemnej obejmował tereny województwa krakowskiego. Najczęściej interweniowano w gminach podległych operacyjnie Komendzie Rejonowej Straży Pozarnych w Nowej Hucie: Igołomia-Wawrzeńczyce, Drwinia, Kłaj oraz Niepołomice.

 

 

 


WYDZIAŁ SZKOLEŃ OPERACYJNYCH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ REALIZUJE ZADANIA W ZAKRESIE:


1. Polityki Informacyjnej i współpracy międzynarodowej:

1) inicjowanie i koordynowanie współpracy z zagranicznymi służbami i organizacjami ratowniczymi;

2) koordynowanie i prowadzenie zadań dotyczących współpracy międzynarodowej przewidzianych dla Komendanta Szkoły;

3) poszukiwanie i pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania działalności Szkoły w postaci środków finansowych Unii Europejskiej;

4) dążenie do stworzenia własnych wniosków projektowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego;

5) realizowanie i prowadzenie zatwierdzonych projektów własnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, sporządzanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

6) promowanie działalności związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

7) współpraca z właściwym do spraw funduszy UE biurem Komendy Głównej PSP, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i innymi instytucjami w zakresie działań innowacyjnych i koordynacyjnych mających na celu pozyskiwanie unijnych środków finansowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego.

8) realizacja sprawozdawczości z zakresu współpracy międzynarodowej


2. Szkoleń operacyjnych i organizacji warsztatów:

1) planowanie potrzeb szkoleniowych i współpraca w tym zakresie z ośrodkami szkolenia, komendami i innymi szkołami PSP;

2) inicjowanie szkoleń, określanie kierunków dokształcania zawodowego oraz koordynacja szkoleń specjalistycznych, doskonalenia zawodowego i innych szkoleń;

3) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizacji szkoleń operacyjnych;

4) logistyczne przygotowanie szkoleń;

5) sporządzanie dokumentacji z realizacji szkoleń, a także archiwizacja dokumentów związanych z prowadzonymi kursami i szkoleniami;

6) pozyskiwanie i tworzenie nowych materiałów szkoleniowych;

7) prowadzenie szkolenia praktycznego poprzez ćwiczenia;

8) udział w opracowywaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego uwzględniającego specyfikę i potrzeby służby na terenie RP;

9) szkolenia dla ratowników podmiotów KSRG i innych podmiotów wg odrębnych ustaleń;

10) prowadzenie szkoleń specjalistycznych członków Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład KSRG według odrębnych ustaleń;

11) organizowanie szkoleń pracowników innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.


3. Prowadzenie innych rodzajów szkoleń po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Komendanta Szkoły i Komendanta Głównego PSP.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Naczelnik
mł. bryg. mgr Wojciech Dela
telefon: 12 646 03 17
wdela@sapsp.pl

 Starszy Specjalista
mł. kpt. Małgorzata Maluty-Rospond
telefon: 12 64 60 347
mrospond@sapsp.pl

Specjalista
mgr Ewa Piekarska
telefon: 12 64 60 347
epiekarska@sapsp.pl

 

Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy:

1. W zakresie spraw kadrowych:

1) przygotowywanie danych do wypracowywania założeń polityki kadrowej Komendanta Szkoły, realizowanie założeń tej polityki,

2) przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Szkoły w sprawach mianowania, zwalniania, świadczeń pieniężnych itp. strażaków i pracowników cywilnych, dla których właściwym w tym zakresie jest Komendant Szkoły,

3) przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem służby i pracy w zakresie:

a) nagrody rocznej;

b) wyróżnień;

c) nagrody jubileuszowej;

d) równoważnika z tytułu przeniesienia służbowego;

e) zapomogi dla strażaków;

f) zasiłku na zagospodarowanie;

g) należności z tytułu zwolnienia ze służby;

h) nadania wyższego stopnia służbowego;

i) równoważnika za jednorazowy przejazd;

j) dopłaty do wypoczynku;

k) innych spraw wynikających ze stosunku służbowego i stosunku pracy.

4) przygotowywanie wniosków o nadanie stopni służbowych, odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień,

5) prowadzenie spraw z zakresu czasu służby/pracy strażaków i pracowników cywilnych Szkoły i ich rozliczanie,

6) ewidencjonowanie urlopów, zwolnień chorobowych, zwolnień z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodzin strażaków i pracowników cywilnych i ich rozliczanie,

7) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych osobowych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

8) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów PSP, organizowanie prac Komisji Socjalnej,

10) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

11) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia okresowych testów sprawności fizycznej strażaków,

12) ewidencjonowanie dokumentów dotyczących podnoszenia kwalifikacji (w tym doskonalenia zawodowego) strażaków i pracowników cywilnych,

13) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

14) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym MSW i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno-rentowe,

15) analizowanie potrzeb oraz realizowanie zadań dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

16) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy strażaków, pracowników cywilnych oraz kadetów,

17) prowadzenie spraw z zakresu opieki medycznej oraz organizowanie leczenia ambulatoryjnego strażaków, pracowników cywilnych i kadetów,

18) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi strażaków,

19) prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny służby i pracy,

20) prowadzenie dokumentacji i wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

21) reklamowanie funkcjonariuszy Szkoły od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

22) realizacja zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na dodatkowe zatrudnienie strażaków,

23) realizacja zadań z zakresu zgłoszeń/wyrejestrowań „do” i „z” ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) planowanie i organizowanie pracy Szkoły i sprawozdawczość w tym zakresie,

2) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły,

3) opracowywanie celów i kierunków działania Szkoły,

4) koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy w Szkole z wyłączeniem planowania obronnego,

5) koordynowanie zadań z zakresu sprawozdawczości do podmiotów zewnętrznych.

6) zaopatrywanie Szkoły w pieczęcie, stemple oraz prowadzenie ich ewidencji,

7) prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie rejestrów, decyzji, rozkazów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Komendanta Szkoły,

8) realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

9) współpraca przy aktualizacji strony internetowej Szkoły,

10) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla kadr i słuchaczy Szkoły oraz mediacji i interwencji w sytuacjach kryzysowych,

11) prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz brakowanie akt niepodlegających archiwizacji,

12) współorganizowanie uroczystości szkolnych, uroczystych apeli i zbiórek,

13) organizowanie odpraw służbowych, narad i spotkań z udziałem kierownictwa Szkoły,

14) obsługa techniczno-biurowa doraźnych narad, odpraw z udziałem kierownictwa Szkoły,

15) dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia Szkoły,

16) realizacja zadań określonych dla administratora bezpieczeństwa informacji,

17) prowadzenie sekretariatu Komendanta Szkoły,

18) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej,

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

Naczelnik
st. kpt. mgr Małgorzata Omielska
tel. 12  646 03 61
momielska@sapsp.pl

Zastępca Naczelnika
mł. kpt. mgr Marta Karska
mkarska@sapsp.pl

 

Główny Specjalista
kpt. mgr inż. Marta Godniowska
tel.12 646 03 24
mgodniowska@sapsp.pl


  Starszy Specjalista
  asp. Renata Fromont
tel. 12 646 03 38
 rdylag@sapsp.pl  
 

Specjalista
mgr Anna Mulka
tel. 12 646 03 53
amulka@sapsp.pl

Psycholog
str. mgr Katarzyna Mędrzycka
kmedrzycka@sapsp.pl

 

Ambulatorium Szkolne
Specjalista
lic. Krystyna Bochenek
tel. 12 646 03 27
kbochenek@sapsp.pl

mgr Jolanta Palczewska
tel. 12 646 01 75
jpalczewska@sapsp.pl

 

 

Wydział Kwatermistrzowski administruje majątkiem Szkoły i zapewnia obsługę logistyczną.

Do podstawowych zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy:

 

1. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły,

2. utrzymywanie budynków i pomieszczeń Szkoły, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym,

3. sporządzanie planów i realizacja zakupów sprzętu, urządzeń, materiałów na podstawie wniosków z innych komórek organizacyjnych Szkoły,

4. prowadzenie stołówki szkolnej,

5. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego odzieży ochronnej i roboczej pracowników i kadetów Szkoły,

6. prowadzenie gospodarki magazynowej związanej z zabezpieczeniem logistycznym Szkoły,

7. sporządzanie okresowych analiz wyposażenia Szkoły w sprzęt i środki wg normatywów i norm wyposażenia,

8. nadzór nad zabezpieczeniem mienia Szkoły przed zniszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieuprawnionych,

9. zapewnienie osobom, którym powierzono mienie Szkoły, środków do zabezpieczenia tego mienia przed zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób nieuprawnionych,

10. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów sprzętu kwatermistrzowskiego i wyposażenia,

11. zapewnianie właściwych warunków pracy, służby i zakwaterowania w budynkach Szkoły oraz stanu higieniczno-sanitarnego i estetycznego Szkoły i otoczenia,

12. planowanie i realizowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz sporządzanie preliminarzy wydatków na remonty i konserwacje,

13. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

14. obsługa administracyjna w zakresie świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,

15. przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu logistycznego, w tym sprzętu przewidzianego do wykorzystania w ramach działań realizowanych przez Kompanię Szkolną Centralnego Odwodu Operacyjnego,

16. administrowanie pokojami gościnnymi będącymi w dyspozycji Szkoły,

17. zapewnienie środków czystości i higieny do utrzymania właściwego poziomu sanitarnego Szkoły.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Naczelnik

st. kpt. mgr inż. Dariusz Radoń

tel. 12 64 60 301

dradon@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kłuś

tel. 12 64 60 302

kklus@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

mł. bryg. mgr inż. Janusz Chorobik

tel. 12 646 03 13

jchorobik@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Administrowania Majątkiem

kpt. mgr inż. Łukasz Gąstoł

tel.12 646 03 23

lgastol@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Andrzej Skowroński

tel. 12 646 03 10

askowronski@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Żywienia

st. asp. Wojciech Kowal

tel. 12 646 03 20

wkowal@sapsp.pl

 


 

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYDZIAŁU FINANSOWEGO NALEŻY:

 1. opracowywanie wieloletnich planów finansowych w zakresie środków budżetowych,
 2. opracowywanie planów finansowych w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych tj. dochodów własnych art.11a ustawy o finansach publicznych i funduszu wsparcia PSP,
 3. nadzór na realizacją planów finansowych,
 4. obsługa systemu TREZOR w zakresie planowania, sprawozdawczości oraz wykonania budżetu,
 5. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości i gospodarki finansowej,
 6. przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenie inwentaryzacji,
 7. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Szkoły w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów art. 11 a ustawy o finansach publicznych,
 8. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 9. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej konta depozytów, sum na zlecenie,
 10. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych dotyczących wydatków, dochodów, zobowiązań oraz należności środków budżetowych i europejskich,
 12. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania i płac,
 13. sporządzanie sprawozdawczości z działalności państwowych funduszy celowych,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jako dysponent trzeciego stopnia,
 15. windykacja należności budżetowych,
 16. prowadzenie ewidencji sprzedaży własnej i sporządzanie deklaracji VAT,
 17. prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 18. sporządzanie rozliczeniowych deklaracji ZUS i podatkowych PIT-11, PIT-40 podatku dochodowego od osób fizycznych,
 19. obsługa gotówkowa oraz bezgotówkowa w systemie Videotel,
 20. kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,
 21. kontrola wstępna dokumentów księgowych.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

Naczelnik Wydziału
asp. sztab. mgr Elżbieta Skowron
tel. 12 64 60 151
eskowron@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika
mgr Beata Nowicka
tel. 12 64 60 152
bnowicka@sapsp.pl

 

Starszy księgowy
Danuta Lewandowska - Kusionowicz
tel. 12 64 60 156
dlewandowska@sapsp.pl 

 

Księgowy
Helena Matluch
tel. 12 64 60 153
hmatluch@sapsp.pl

 

Księgowy
mgr Ewa Żugaj
tel. 12 64 60 156
ezugaj@sapsp.pl

 

 Referent
Katarzyna Paździor
tel. 12 64 60 153
kpazdzior@sapsp.pl

 

 

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

TECHNICZNO POLIGONOWEGO
 
   

Wydział Techniczno-Poligonowy odpowiada za sprawność sprzętu technicznego i obsługę transportową zadań realizowanych przez Szkołę. Dba o rozwój i właściwe funkcjonowanie bazy poligonowej w miejscowości Kościelec i Nowy Sącz.

 Do podstawowych zadań Wydziału Techniczno-Poligonowego należy:

1) prowadzenie gospodarki transportowej i sprzętowej,

2) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły

3) zarządzanie bazą poligonowo-magazynową w Kościelcu i Nowym Sączu

4) przygotowanie stanowisk poligonowych do założeń programowych, ich konserwacja i modernizacja,

5) zapewnienie obsługi technicznej urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

6) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sprzętu i urządzeń,

7) prowadzenie postępowań szkodowych środków transportu i sprzętu,

8) opiniowanie zakupów sprzętu pożarniczego dla potrzeb Szkoły,

9) wnioskowanie do Komendanta Szkoły w sprawach gospodarki transportowej , sprzętu oraz rozwoju bazy poligonowej,

10) współdziałanie przy organizacji ćwiczeń i pokazów,

11) przygotowywanie sprzętu i realizowanie zadań związanych z Kompanią Szkolną COO,

12) organizowanie zabezpieczenia technicznego dużych akcji ratowniczo-gaśniczych z udziałem sił COO Szkoły.


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Główny Specjalista

mł. bryg. mgr Artur Szewczyk
tel. 12 646 02 41
aszewczyk@sapsp.pl

str. inż. Mateusz Stanek
tel. 12 646 02 42
mstanek@sapsp.pl

asp. Rafał Czajka
tel. 12 646 02 43
rczajka@sapsp.pl

mł. asp. Sławomir Dudek
tel. 12 646 02 43
sdudek@sapsp.pl

str. Grzegorz Hałat
tel. 12 646 02 45
ghalat@sapsp.pl

mł. ogn. Bartłomiej Łącki
tel. 12 646 02 45
blacki@sapsp.pl

mgr inż. Janusz Strychalski
tel. 12 646 02 43
jstrychalski@sapsp.pl

Ksenia Kamionka
tel. 12 646 02 41
kkamionka@sapsp.pl

Ryszard Pyclik
tel. 12 646 02 45
rpyclik@sapsp.pl

Stanisław Werewka
tel. 12 646 02 45
swerewka@sapsp.pl

Waldemar Skórkiewicz
tel. 12 646 02 45
wskorkiewicz@sapsp.pl

Krzysztof Zygmunt
tel. 12 646 02 45
kzygmunt@sapsp.pl

Andrzej Urbaniec
tel. 12 646 02 44
aurbaniec@sapsp.pl

Tomasz Nowak
tel. 12 646 02 45
tnowak@sapsp.pl

Andrzej Rokita
tel. 12 386 65 21


 

 

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU WCS:

 

Do podstawowych zadań Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury należy:

   1. planowanie, organizowanie i realizacja szkoleń dla jednostek zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie zabezpieczenia dóbr kultury i ochrony ludności,
   2. prowadzenie analizy zapotrzebowania na kursy drogą badań rynku, ankiet, oraz aktywnego marketingu,
   3. przygotowywanie założeń programowych i organizacyjnych szkoleń w zakresie ochrony ludności i ochrony dóbr kultury,
   4. prowadzenie ewidencji i dokumentacji organizowanych szkoleń i kursów,
   5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej PSP w zakresie kształcenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury oraz prowadzenie ewaluacji realizowanych szkoleń,
   6. analizowanie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego,
   7. promowanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, technicznych z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr kultury,
   8. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów tematycznie związanych z ochroną ludności i dóbr kultury,
   9. publikowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych związanych z ochroną dóbr kultury, obroną cywilną oraz ochroną ludności, popularyzowanie zagadnień ochrony ludności i dóbr kultury w mediach,
   10. współpraca z instytucjami i ośrodkami zajmującymi się ochroną dóbr kultury, obroną cywilną i ochroną ludności, doskonalenie wzajemnej wymiany doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach i stosowanych zabezpieczeniach,
   11. prowadzenie zadań związanych z planowaniem i organizowaniem działalności wydawniczej Szkoły,
   12. gromadzenie materiałów specjalistycznych i opracowań w zakresie ochrony dóbr kultury, ochrony cywilnej oraz ochrony ludności,
   13. realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i technika pożarnictwa, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w ramach:

    a) rozpoznawania zagrożeń,
    b) zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
    c) bezpieczeństwa budynków,
    d) bezpieczeństwa pożarowego budynków,
    e) zaopatrzenia wodnego,
    f) urządzeń gaśniczych i zabezpieczających,
    g) ochrony ludności,

   14. prowadzenie gospodarki pomocami dydaktycznymi i filmoteką Szkoły.

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU
bryg. Tomasz Janecki
12 64-60-256

tjanecki@sapsp.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
mł. bryg. Jacek Smyczyński
12 64-60-252
jsmyczynski@sapsp.pl

STARSZY WYKŁADOWCA

bryg. Adam Raudnitz
12 64-60-254
araudnitz@sapsp.pl

WYKŁADOWCA

mł. bryg. Tomasz Szwej
12 64-60-252
tszwej@sapsp.pl

STARSZY INSPEKTOR

asp. Piotr Łach
12 64-60-254
plach@sapsp.pl

 

 

KRÓTKA HISTORIA CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ ORAZ RADY PROGRAMOWEJ DO SPRAW OCHRONY DÓBR KULTURY PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

Inicjatywa powołania Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie została zgłoszona przez Polskę podczas konferencji "Ochrona dóbr kultury na wypadek zagrożeń czasu wojny i pokoju" w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju" w Krakowie w czerwcu 1996 r.

Inicjatywa ta zyskała poparcie wszystkich uczestników konferencji - przedstawicieli 15 państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

Problematyka organizacji Centrum Szkolenia była rozpatrywana na posiedzeniu Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego 28 stycznia 1997 r. Organizacji Centrum, na wniosek Ministra Kultury i Sztuki, równocześnie przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego powołanego uchwałą Nr 54/96, podjął się Szef Obrony Cywilnej Kraju lokalizując je, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Wśród różnych lokalizacji rozważanych przez Komitet przeważył Kraków z uwagi na szczególny, zabytkowy charakter miasta, potencjał naukowy oraz warunki stworzone przez Komendę Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Do podstawowych zadań Centrum Szkolenia od początku jego działalności należało merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych. Służy temu opracowanie i przekazywanie wiedzy oraz upowszechnianie rozwiązań praktycznych związanych z ochroną dóbr kultury - zarówno zabytków nieruchomych jak i ruchomych - zbiorów muzealnych, bibliotecznych, cennych archiwaliów, kolekcji, wyposażenia zabytkowego świątyń itp., wymiana doświadczeń i wypracowanie stosownych wniosków, poznawanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych  w wymiarze krajowym i międzynarodowym, inicjowanie i popularyzacja publikacji przedmiotu poznawanie dziedzictwa kulturalnego Polski i aktywizacja społecznego ruchu ochrony zabytków przed szczególnymi zagrożeniami, z wykorzystaniem między innymi doświadczeń innych krajów, jak na przykład inicjatyw Komitetu Niebieskiej Tarczy upowszechnianych przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS).
    
W toku przygotowań programowo - organizacyjnych przyjęto wariant organizowania kilkudniowych kursów dla osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury - z resortów, instytucji kultury, sił zbrojnych, obrony cywilnej, organów samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, chętnych w właścicieli i użytkowników świeckich i sakralnych dóbr kultury - z Polski oraz z innych państw, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniach 14-16 maja 2001 r. odbyły się przygotowane przez Centrum Szkolenia Międzynarodowe Warsztaty „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”. W Warsztatach udział wzięło 130 osób, w tym 45 z zagranicy,  reprezentujących służby ochrony dziedzictwa kulturowego, ratownicze i zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury z 12 państw Europy Środkowo- wschodniej: Austrii, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier, a także oraz 85 osób z Polski które reprezentowały instytucje, służby i środowiska zajmujące się ochroną dóbr kultury, ochroną przeciwpożarową, działaniem ratowniczym i zarządzaniem kryzysowym oraz zwalczaniem przestępczości przeciwko dobrom kultury. Oprócz obrad plenarnych odbywały się praktyczne ćwiczenia - pokazy połączone ze zwiedzaniem Muzeum Czartoryskich, Sukiennic, Zamku Królewskiego na Wawelu, a także prace w dwóch grupach problemowo – profesjonalnych. Symulacja pożaru na Zamku Królewskim na Wawelu w sali „Pod Ptakami” (drugie piętro) wymagała zadysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Działania gaśnicze prowadzone były z krużganków przy wykorzystaniu urządzeń wysokociśnieniowych pozwalających zminimalizować straty związane z zalaniem wodą podczas gaszenia pożaru. Prądownicy usytuowani na dwóch drabinach samochodowych oraz na podnośniku BRONTO podawali wodę na zagrożony dach muzeum. Ćwiczenia wykazały przydatność do tego typu działań ratowniczo-gaśniczych samochodów o małych gabarytach, zwrotnych, które bez problemów mogą przejechać wśród wąskiej zabytkowej zabudowy oraz przez niewielkie bramy.

Od roku 2005 konferencje „Ochrona Dóbr Kultury” odbywają się cyklicznie co dwa lata i gromadzą prawie 150 specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Oprócz organizacji konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony dóbr kultury Centrum Szkolenia organizuje szkolenia i warsztaty z tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym między innymi: szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, szkolenia Instruktorów Obrony Cywilnej, specjalistyczne szkolenia dla komendantów specjalistycznych formacji Obrony Cywilnej i wiele innych.

Pracownicy Centrum Szkolenia biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach, przedstawiając na nich tematyczne referaty i artykuły, między innymi na ćwiczeniach GEORGIA 2012 (Gruzja), Konferencji FIRECO 2013 (Słowacja), Targach DZIEDZICTWO (2014 i 2015), oraz wszystkich edycjach Konferencji „Ochrona Dóbr Kultury”.

Naczelnik Centrum Szkolenia pełni funkcję Sekretarza, działającej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami. Powołanie Rady nastąpiło na podstawie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Głównej PSP w dniu 2 lipca 2002 r.

W roku 2003 Pada Programowa nadzorowała, a jej członkowie uczestniczyli jako wykładowcy w cyklu szkoleń z zakresu ochrony dóbr kultury dla ekspertów z Holandii. Efektem działalności Rady Programowej w roku 2003 było także zacieśnienie współpracy z Policją w zakresie zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury przed przestępczością oraz kradzieżami dzieł sztuki. Zintensyfikowaniu uległa także współpraca z Policja i Strażą Graniczną w zakresie przeciwdziałania wywozowi dzieł sztuki. W tym zakresie zacieśniono także współpracę z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych i jego dyrektorem Piotrem Ogrodzkim, który bardzo zaangażował się w prace Rady Programowej. Podejmowano także działania zmierzające do zainteresowania zagadnieniami ochrony dóbr kultury Episkopatu Polski, który poprzez swoich biskupów i księży administruje i posiada wiele zabytków i obiektów kultury.

Pierwsza konferencja, w której czynny udział wzięła  Rada Programowa odbyła się w dniach 13-15 maja 2003 r. pod tytułem „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”. Pierwsza Konferencja z cyklu „Ochrona Dóbr Kultury”, która odbyła się pod merytorycznym nadzorem Rady Programowej miała miejsce w Krakowie w dniach 27-29 września 2005 roku.

W roku 2005 Rada Programowa rozpoczęła starania w zakresie organizacji i przeprowadzenia w Krakowie w Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury szkoleń z zakresu upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Pierwszy kurs odbył się w roku 2006. W roku 2005 rozpoczęto także starania, aby istniejące centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury przekształcić w Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w zakresie ochrony ludności i dóbr kultury oraz nadać mu osobowość prawną. Działania te, niestety, nie zostały sfinalizowane do dnia dzisiejszego.

Rada Programowa podjęła także starania o wprowadzenie do szkół PSP zagadnień dotyczących ochrony dóbr kultury oraz taktyki działań ratowniczych przy pożarach obiektów zabytkowych. Oprócz zapraszania na szkolenia i konferencje wykładowców przedmiotów kierunkowych szkół PSP celowi temu służy wysyłanie do bibliotek wszystkich szkół PSP wydawnictw konferencyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz pozyskiwanie od różnych organizacji instytucji fachowej literatury w tym zakresie. Publikacje książkowe w tym zakresie wydawali także członkowie Rady Programowej.

Kolejna konferencja, którą przygotowywała Rada Programowa wraz z Centrum Szkolenia była odbywająca się w dniach 2-4 października 2007 roku Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń -  współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi”.

W roku 2007 drugim z kolei Przewodniczącym Rady Programowej został (wtedy) mł. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, a pierwszego Sekretarza Rady Programowej – odchodzącego na emeryturę st. bryg. inż. Ryszarda Marchewkę, zastąpił bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek.

Od samego początku, nieprzerwanie, Rada Programowa prowadziła intensywne działania w zakresie inicjowania, organizowania oraz koordynacji różnorodnych działań w szerokim zakresie ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Podstawowym zadaniem Rady Programowej jest opracowywanie i formułowanie wniosków dotyczących zadań szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, które od roku 2000 funkcjonuje w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W ramach tej współpracy od prawie piętnastu lat prowadzone są szerokie działania w zakresie organizacji różnorodnych szkoleń w zakresie ochrony dóbr kultury, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz inne w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Członkowie Rady Programowej czynnie uczestniczą w różnorodnych warsztatach, seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych jako referenci, współorganizatorzy oraz moderatorzy.

Do najważniejszych przedsięwzięć i  działalności Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami zaliczyć należy:

 1. organizacja posiedzenia Rady Programowej w ramach obchodów 50-lecia KonwencjiHaskiej oraz udział Rady w uroczystości z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie w roku 2004,
 2. organizacja wspólnego posiedzenia Rady Programowej oraz Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które odbyło się w Krakowie w 2009 roku,
 3. organizacja w dniach 24-25 listopada 2010 r. posiedzenia Rady Programowej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Dóbr Kultury” w roku 2011 w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej ze szczególnym uwypukleniem zaangażowania Polski w ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy,
 5. organizacja Posiedzenia Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 19.04.2012 r.,
 6. organizacja w dniu 11 kwietnia 2013 r. posiedzenia Rady Programowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 7. organizacja konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”, która została przeprowadzona w dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury w której  uczestniczyło  127 osób (w tym pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji publicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego). Gościem honorowym był Karl von Habsburg-Lothringen – Prezydent Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy. Konferencję podzielono na 4 sesje plenarne, w tym praktyczna na obiektach Opactwa Benedyktynów w Tyńcu z udziałem jednostek interwencyjnych m.in. PSP, OSP, służb zabezpieczenia obiektu. Konferencję zorganizowano wspólnie z Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 8. organizacja w dniu 28 maja 2014 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie  posiedzenia Rady Programowej wraz z posiedzeniem Polskiego Komitetu Doradczego. Okazją do uroczystego Posiedzenia była 60-rocznica Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultury i 15-lecie II Protokołu Konwencji,
 9. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”, która odbyła się w dniach 4-6 listopada 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, na Zamku Królewskim w Niepołomicach oraz w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wśród najważniejszych elementów  działalności Rady Programowej znaleźć można także:

 • analiza przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w aspekcie odpowiedniego zabezpieczenia dóbr kultury na ewentualne nadzwyczajne ich zagrożenia,
 •  przygotowanie założeń koncepcyjnych ochrony zabytków w miejscach gdzie w roku 2016 odbywać się będą zgromadzenia w ramach Światowych Dni Młodzieży,
 • stała współpraca z Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz nadzór nad działaniem Punktu Kontaktowo-Informacyjnego Błękitnej Tarczy w Krakowie,
 • zaangażowanie w badania opracowane na polecenie Ministra Kultury w zakresie analizy nadzwyczajnych zagrożeń (powódź, anomalie klimatyczne, awarie techniczne, pożary) państwowych instytucji kultury,
 • zaangażowanie nad pracami koncepcyjnymi projektu dotyczącego zagadnień współpracy właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych ze służbami ratowniczymi w czasie przygotowania do zaistnienia sytuacji kryzysowej i w czasie kryzysu, co skutkował kilkoma referatami na konferencjach oraz warsztatach (m. innymi podczas ćwiczeń GEORGIA 2012 i FIRECO w Trenĉinie na Słowacji),
 • udział w pracach nad zmianami i nowelizacjami rozporządzeń i innych przepisów branżowych dotyczących ochrony zabytków oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w pracach koncepcyjnych dotyczących podniesienia poziomu zabezpieczeń i ochrony muzeów i obiektów kultury,
 • udział w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” oraz koordynacja jego funkcjonowania w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • analiza założeń projektu „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” (HERITPROT),
 • praca nad wytycznymi do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów zabytkowych.

Rada Programowa od kilku lat uczestniczy we współorganizacji odbywających się w Warszawie Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, podczas których organizowana jest sesja  o tematyce pożarniczej dotycząca ochrony zabytków, zapraszając specjalistów z tej dziedziny. Każdego roku w sesji tej uczestniczy ponad 100 osób, a członkowie Rady Programowej moderują sesję i przedstawiają na niej referaty tematyczne.

Efektem wieloletniej współpracy Rady Programowej i Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury jest wzrost świadomości konieczności współpracy pomiędzy właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych a Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Cykliczne konferencje skupiające liczną publiczność ze środowiska muzealników, ratowników, naukowców oraz urzędników promują nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego przed różnorodnymi zagrożeniami, ułatwiają wzajemne zrozumienie pomiędzy grupami zawodowymi kustoszów i konserwatorów a strażaków, których metody działania nierzadko wzajemnie się wykluczają, lecz cel działania jest wspólny – ochrona dóbr kultury. Zrozumienie to i wspólna edukacja pozwala nierzadko wypracować takie metody zabezpieczeń zabytków, które zawierają kompromis pomiędzy wymogami stawianymi przez konserwatorów a zapisami przepisów przeciwpożarowych egzekwowanych przez organa PSP.

W trakcie wielu lat współpracy Centrum Szkolenia i Rady Programowej powstało kilkanaście publikacji książkowych dotyczących tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które to pozycje wydane zostały nakładem Wydawnictwa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydawnictwo to funkcjonuje w ramach Centrum Szkolenia. Efektem tej współpracy jest także kilkadziesiąt pozycji książkowych, których inicjatorem i mentorem była Rada Programowa, a które zostały wydane nakładem wydawnictw związanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wspomnieć tutaj należy także o wielu referatach i artykułach publikowanych w wydawnictwach konferencyjnych w kraju i poza granicami, w „Przeglądzie Pożarniczym” (w którego Radzie Redakcyjnej jest Sekretarz Rady Programowej st. bryg. Krzysztof Kociołek), „Ochronie Przeciwpożarowej”, „Przeglądzie Obrony Cywilnej” oraz „W Akcji”.

Wspólne działania Rady Programowej oraz Centrum Szkolenia moderowane są podczas oficjalnych spotkań podczas Posiedzeń Rady Programowej, a także podczas nieformalnych spotkań w trakcie przygotowań konferencji i szkoleń oraz w trakcie narad służbowych organizowanych w KG PSP lub w SA PSP w trakcie wykonywania nadzoru Szefa Obrony Cywilnej Kraju nad szkoleniami prowadzonymi w Krakowie przez Centrum Szkolenia. Wielogodzinne rozmowy pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Centrum Szkolenia st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem a Naczelnikiem Wydziału w BL KG PSP st. bryg. Andrzejem Dobrzenieckim skutkują nie tylko ewaluacją szkoleń, ale także tworzeniem koncepcji nowych szkoleń, opracowywaniem tematyki organizowanych konferencji i seminariów, poszukiwaniem i odkrywaniem specjalistów zajmujących się tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wspólny cel działalności Rady Programowej i Centrum Szkolenia pozwala na bardzo dobrą koordynację działań tych dwóch organów działających w ramach PSP. Wzajemne zrozumienie pracowników pozwala na efektywną pracę, elastyczność w działaniu oraz organizowanie przedsięwzięć wymagających ścisłej współpracy i koordynacji działań, czego przykładem mogą być choćby wspomniane już cykliczne konferencje, skupiające coraz większą ilość uczestników, bardzo wysoko oceniane w środowisku pożarniczym i muzealników.

Efektem ścisłej współpracy Rady Programowej i Centrum Szkolenia jest także promocja działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki oraz internetu, gdzie na stronach www.ock.gov.pl oraz www.sapsp.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat działalności Rady Programowej i Centrum Szkolenia, ukazuje się oferta szkoleniowa Centrum oraz zamieszczone są informacje i dane kontaktowe Punktu Kontaktowego Błękitnej Tarczy.

Rada Programowa opiniowała oraz uzasadniała potrzebę finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu OZAB (ochrona zabytków), który realizowany jest w latach 2016 – 2018, a w którym czynnie uczestniczy dwóch pracowników Centrum Szkolenia.

Nie jest przypadkiem także udział Rady Programowej i Centrum Szkolenia w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dyrektorów i zarządców jednostek podległych MKiDN, za organizację których odpowiada Radca Ministra Krzysztof Sałaciński. Są one okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania oraz jeszcze lepszego zrozumienia środowiska muzealników, która to wiedza przydaje się następnie w edukacji strażaków.

Codzienność pokazuje, że problematyka ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest bardzo istotnym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski. Każdego roku mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami, szczególnie pożarami, klęskami żywiołowymi, katastrofami budowlanymi, które bezpowrotnie niszczą nasze dziedzictwo. Jak nie dopuścić do powstania zagrożenia, jak przygotować się na sytuacje kryzysową, jak w kryzysie skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w jaki sposób prowadzić skuteczne działania ratownicze i jak się do nich uprzednio dobrze przygotować, co zrobić gdy zagrożenie minie – to pytania, na które Rad Programowa stara się znaleźć odpowiedzi, wypracować optymalne rozwiązania i przedstawić je osobom zainteresowanym. A że nadzwyczajne zagrożenia występować będą zawsze – przez Radą Programową prawdopodobnie jeszcze wiele lat intensywnej pracy, której skutkiem będzie jeszcze lepsze przygotowanie zabytków i ich właścicieli i zarządców do sytuacji kryzysowej.

 

 22 2

DSC 2613 Kopia

29

31

DSC 2775

IMG 0182

DSC 2597 Kopia

c1

c2

c3

c91

ODK 2007 2 213

IMG 0746 2

IMG 0294 2

IMG 2446

IMG 2462

IMG 2488

IMG 2506

IMG 2955

IMG 7549

P6120279

P6130299

P6130301

P6130312

P6130326

P6130334

Wydział Kształcenia Zawodowego szkoli na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochrony przeciwpożarowej przygotowując m.in. kadrę średniego szczebla dowodzenie. Nauka na poziomie technik pożarnictwa realizowana jest w systemie dziennym, albo zaocznym w trakcie dwóch lat. Wydział realizuje również Szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zależności od potrzeb i możliwości Szkoły.
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Naczelnik
mł. bryg. mgr inż. poż. MARCIN SZEWERNIAK
tel. 12 646 02 01
mszewerniak@sapsp.pl

Z-ca naczelnika
st. kpt. mgr RAFAŁ CZAJA
tel. 12 646 03 15
rczaja@sapsp.pl

mł. bryg. mgr inż. KRZYSZTOF CHOROBIK
tel. 12 646 03 12
kchorobik@sapsp.pl

asp. lic. KAROL GÓRA
tel. 12 646 03 26
kgora@sapsp.pl

mł. bryg. mgr MARIUSZ GRZESIK
mgrzesik@sapsp.pl

kpt. lic. ŁUKASZ KALANDYK
tel. 12 646 03 30
lkalandyk@sapsp.pl

st. kpt. mgr inż. poż. TYBERIUSZ KONIUCH
tel. 12 646 03 36
tkoniuch@sapsp.pl

kpt. mgr PIOTR KOSIBA
tel. 12 646 03 37
pkosiba@sapsp.pl

kpt. mgr ANTONI KREJPCIO
tel. 12 646 03 57
akrejpcio@sapsp.pl

kpt. mgr inż. poż. MICHAŁ KUCZERA
mkuczera@sapsp.pl

mł. kpt. mgr MAŁGORZATA MALUTY
mmaluty@sapsp.pl

asp. mgr MAGDALENA MARCHEWKA
tel. 12 646 03 48
mmarchewka@sapsp.pl

mł. asp. TOMASZ MATYS
tmatys@sapsp.pl

st. kpt. mgr inż. poż. MICHAŁ MZYK
tel. 12 646 03 55
mmzyk@sapsp.pl

mł. ogn. KRZYSZTOF NOSAL
knosal@sapsp.pl

asp. mgr ŁUKASZ PIETRZYK
tel. 12 646 03 65
lpietrzyk@sapsp.pl

mł. asp. mgr TOMASZ PYTEL
tel. 12 646 03 67
tpytel@sapsp.pl

mł. bryg. mgr inż. poż. ŁUCJA  ROZWADOWSKA
tel. 12 646 03 84
lrozwadowska@sapsp.pl

st. kpt. mgr DARIUSZ RUCHAŁA
druchala@sapsp.pl 

mł. bryg. mgr Maciej SŁODOWSKI
tel. 12 646 03 77
mslodowski@sapsp.pl

mł. bryg. dr PIOTR  SOWIZDRANIUK
tel. 12 646 03 79
psowizdraniuk@sapsp.pl

asp. ANDRZEJ SZYMANEK
aszymanek@sapsp.pl

mł. bryg. mgr inż. poż. ADAM SZYMAŃSKI
tel. 12 646 03 89
aszymanski@sapsp.pl

asp. ŁUKASZ TOMCZAK
ltomczak@sapsp.pl

kpt. mgr inż. poż. DAWID WIKTOR
tel. 12 646 03 90
dwiktor@sapsp.pl

st. kpt. mgr ŁUKASZ WOLAK
tel. 12 646 03 91
lwolak@sapsp.pl

mł. bryg. mgr inż. ROBERT ZIEMSKI
tel. 12 646 03 96
rziemski@sapsp.pl

 

 
ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH
 
 1. Prowadzenie pracy wychowawczej z kadetami i słuchaczami, wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
 2. Przygotowanie kadetów do pełnienia służby wewnętrznej i wartowniczej,
 3. Nadzorowanie przestrzegania zasad służby wewnętrznej, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie i wnioskowanie w sprawach zmian toku służby wewnętrznej,
 4. Analizowanie działań wychowawczych i dyscyplinarnych wynikających z nauki w Szkole, przedstawianie środków zapobiegawczych, prowadzenie indywidualnych konsultacji i pracy z kadetami, poszukiwanie nowych metod wychowawczych
 5. Współpraca z wykładowcami i instruktorami w celu bieżącej kontroli postępów w nauce kadetów i słuchaczy, sporządzanie okresowych informacji w tym zakresie dla Rady Pedagogicznej,
 6. Rozwijanie wśród kadetów i słuchaczy ich uzdolnień i zainteresowań indywidualnych, organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-oświatowym, kształtowanie wśród kadetów umiejętności zespołowego działania, planowania pracy, realizacji założonych celów w grupie,
 7. Organizowanie wypoczynku i rekreacji fizycznej w czasie wolnym od zajęć służbowych i planowanie środków w tym zakresie,
 8. Współorganizowanie praktyk zawodowych – zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik pożarnictwa, we współpracy z Wydziałem Kształcenia Zawodowego oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły,
 9. Dokonywanie podziału kompanii na plutony i sekcje, zmiany służbowe, wyznaczanie kadetów i słuchaczy do pełnienia nieetatowych funkcji (dowódcy plutonu, dowódcy kursu),
 10. Prowadzenie dokumentacji pododdziałów i sprawozdawczości z zakresu ewidencji obecności, kar i wyróżnień, urlopów itp.,
 11. Sporządzanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta Szkoły regulujących funkcjonowanie służb wewnętrznych Szkoły,
 12. Sporządzanie grafików służby wewnętrznej,
 13. Kontrola pomieszczeń zajmowanych przez pododdziały i urządzeń użytkowanych przez słuchaczy w zakresie ich stanu technicznego i zgodności z przepisami bhp,
 14. Współpraca z Wydziałem Finansowym i Wydziałem Kwatermistrzowskim w zapewnieniu należności finansowych i rzeczowych przysługujących strażakom w służbie kandydackiej,
 15. Wnioskowanie w sprawach osobowych do Komendanta Szkoły, opiniowanie raportów kadetów i słuchaczy kierowanych drogą służbową do Komendanta Szkoły,
 16. Wydawanie zaświadczeń związanych z pobytem kadetów i słuchaczy w Szkole,
 17. Przydział rejonów zakwaterowania oraz określenie i nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z pomieszczeń służbowych,
 18. Współpraca z zespołami przedmiotowymi w zakresie organizacji zajęć doskonalących,
 19. Zapewnienie minimalnych stanów obsad osobowych do pełnienia służby w podziale bojowym,
 20. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem kadetów w Szkole we współpracy z Wydziałem Organizacyjno-Kadrowym i Wydziałem Kwatermistrzowskim,
 21. Przygotowywanie i organizowanie uroczystości szkolnych – ślubowania i promocji oraz reprezentowanie Szkoły w uroczystościach zewnętrznych przewidzianych ceremoniałem pożarniczym,
 22. Współudział w organizowaniu zgrupowania poligonowego szkolenia unitarnego,
 23. Udział w ćwiczeniach terenowych, warsztatach szkoleniowych, ćwiczeniach na obiektach we współpracy z Wydziałem Kształcenia Zawodowego oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły,
 24. Wnioskowanie w sprawach zabezpieczenia prawidłowych warunków socjalno-bytowych kadetów i słuchaczy, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby/nauki w koszarach i na poligonie,
 25. Współpraca ze szkołami pożarniczymi w zakresie poszukiwania nowych metod wychowawczych oraz analiza ich skuteczności,
 26. Reprezentowanie Szkoły poprzez udział Kompanii Honorowej w różnego typu uroczystościach, 
 27. Sporządzanie (zgodnie z wytycznymi w tym zakresie) dokumentacji z wypadku, w wyniku którego poszkodowany został słuchacz lub kadet,
 28. Realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażaka i technika pożarnictwa, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
 29. Koordynacja zadań sił i środków Szkoły włączonych do Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” w wariancie wielozadaniowym
 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
p.o. Naczelnik 
mł. bryg. mgr Tomasz Mucha
telefon:  12  646-03-34
tkmak@sapsp.pl 
 
p.o. Zastępca Naczelnika 
st. bryg. mgr inż. poż.  Jacek Ambrożkiewicz
telefon:  12  646-03-52
tmucha@sapsp.pl
 
Dowódca kompanii 
st. kpt. mgr inż. Paweł Serwatka
telefon:  12  646-03-16
pserwatka@sapsp.pl
 
Dowódca kompanii 
kpt. mgr inż. Piotr Nowak
telefon:  12  646-03-58
pnowak@sapsp.pl
 
 

 

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności należy:

 1. planowanie i realizacja zadań z zakresu informatyki i łączności, w tym obsługa istniejących sieci informatycznych i łączności oraz serwerowni,
 2. analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego, łącznościowego oraz niezbędnego oprogramowania,
 3. opiniowanie celowości zakupów urządzeń oraz sprzętu technicznego informatyki i łączności pod kątem niezbędności, unifikacji i organizacji konserwacji i napraw,ewidencjonowanie sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i użytkowanych na terenie Szkoły,
 4. rozwiązywanie bieżących problemów pracowników Szkoły ze sprzętem i oprogramowaniem,
 5. prowadzenie zajęć z podstaw informatyki

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Naczelnik
 
mł. bryg. mgr Rafał Niemiec
12 646 03 56
 
rniemiec@sapsp.pl

 

  Wykładowca
   
kpt. mgr Paweł Błaut
12 646 03 76

  
pblaut@sapsp.pl

 

Specjalista
  
mgr inż. Maciej Tajduś
12 646 03 45

mtajdus@sapsp.pl

Specjalista
  
Remigiusz Suchanek
12 646 03 45

rsuchanek@sapsp.pl

Specjalista
 mł. bryg. w st. spocz. mgr Krzysztof Jarno
12 646 03 45

kjarno@sapsp.pl

 

Specjalista
kpt. inż. Łukasz Markieiwcz
12 646 03 45

lmarkiewicz@sapsp.pl

 

kpt. mgr inż. Artur Luzar
12 646 03 45

aluzar@sapsp.pl
 

 LINKI

 

 1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania ofert publikowane będą na stronie www.sapsp.pl w dziale Inne informacje – po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brały udział tylko te oferty, które wpłyną
w terminie określonym  w ogłoszeniu o naborze do służby.


Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej


W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w godz. 900 – 1430 
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
organizuje „Dzień otwarty” 
dla kandydatów na Dzienne Studium Aspirantów na rok szkolny 2014/2015. 

W tym dniu będzie można zwiedzić naszą szkołę, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, 
halę sportową oraz sale wykładowe i pracownie. 
Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji 
oraz zakupić książkę „Testy egzaminacyjne do szkół aspirantów z lat 2003–2013”.

 Podczas „Dnia otwartego” będą również przyjmowane podania 
wraz z wymaganymi dokumentami.

  ZAPRASZAMY!

 

   Warunki przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej uregulowane zostały w przepisach Ustawy zdnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

I. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest policealną szkołą zawodową
   kształcącą techników pożarnictwa w trybie służby kandydackiej. Warunkiem ubiegania się
   o przyjęcie do Szkoły jest:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie średniego wykształcenia,

– nieprzekroczenie 23 roku życia do dnia rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 01 września 2014 r.
    (podania osób urodzonych przed dniem 01 września 1991 roku będą odrzucane),

– pozytywny wynik egzaminu wstępnego,

– złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

– posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej
    Straży Pożarnej orzeczone przez komisję lekarską MSW (kandydatów wstępnie
    zakwalifikowanych, na komisję kieruje Szkoła),

– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Kandydaci składają podania do dnia 15 maja 2014 roku.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci wnoszą ją na konto szkoły do dnia 15 maja 2014 r. Opłata nie będzie zwracana.

II. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy – egzamin wstępny składający się z części sprawnościowej i teoretycznej,
Etap drugi – sprawdzian z umiejętności pływania

ETAP I  -  EGZAMIN WSTĘPNY

   

CZĘŚĆ SPRAWNOŚCIOWA
EGZAMINU WSTĘPNEGO

Część sprawnościowa egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona w dniu 8 lipca 2014 r.począwszy od godziny 900. Obejmuje ona trzy konkurencje:
    -bieg na 50 metrów 
    -podciąganie na drążku (chwyt dowolny)
    
-bieg na 1000 metrów

Każda z osób przystępujących do egzaminu otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany zarówno podczas części sprawnościowej, jak i teoretycznej.

Warunkiem przystąpienia do każdej konkurencji
jest okazanie dokumentu tożsamości.

Dopuszcza się używanie w konkurencjach rękawic oraz krótkich kolców.

W każdej konkurencji obowiązuje jedna próba. W sytuacji przyjęcia odwołania dopuszcza się drugą próbę.

Odwołania do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej podczas części sprawnościowej można składać przed upływem 30 minut od chwili ogłoszenia wyników konkurencji w danej grupie.

Przebieg wszystkich konkurencji będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

Kryteria i zasady oceniania części sprawnościowej
są jednolite dla kobiet i mężczyzn.


Nieprzystąpienie do którejkolwiek konkurencji lub uzyskanie z jakiejkolwiek konkurencji rezultatu na skali punktowej 0,0 oznacza niezaliczenie części sprawnościowej egzaminu wstępnego, co skutkuje niedopuszczeniem do części teoretycznej egzaminu wstępnego.

Po zakończeniu części sprawnościowej na stronie internetowej szkoły (www.sapsp.pl) zamieszczona zostanie lista osób zakwalifikowanych do części teoretycznej egzaminu wstępnego z tylko i wyłącznie podanym numerem startowym każdej z osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły

  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
EGZAMINU WSTĘPNEGO

Część teoretyczna egzaminu wstępnego zostanie przeprowadzona w dniu w dniu 9 lipca 2014 r. o godzinie 900. Stanowić ją będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zawierający po 25 zadań egzaminacyjnych z chemii i fizyki z zakresu szkoły średniej.

Maksymalny czas trwania części teoretycznej wynosić będzie 90 minut.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie egzaminacyjne uznaje się zadanie, w którym zaznaczono jedynie prawidłową odpowiedź. Zadanie bez zaznaczonej odpowiedzi uznaje się za zadanie nierozwiązane. Zadanie z zaznaczoną odpowiedzią błędną lub z zaznaczonymi kilkoma odpowiedziami uznaje się za nieprawidłowo rozwiązane.

Przyjmuje się punktację:

– za każde prawidłowo rozwiązane zadanie „plus 3 pkt”,
– za każde nierozwiązane zadanie „0 pkt”,
– za każde nieprawidłowo rozwiązane zadanie „minus 1 pkt”.

Dopuszcza się możliwość anulowania zadania egzaminacyjnego w przypadku stwierdzenia jego niepoprawności, co skutkuje przyznaniem punktów za to zadanie, jak za prawidłowo rozwiązane zadanie, dla wszystkich osób zdających część teoretyczną.

Do rozwiązania zadań nie są potrzebne żadne dodatkowe pomoce np. kalkulatory, linijki, tablice matematyczne itp.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie dokument tożsamości.

W trakcie części teoretycznej obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń pozwalających na rejestrację, wyświetlanie bądź transmisję głosu lub obrazu. Korzystanie z urządzeń jest jednoznaczne z przerwaniem egzaminu i wyłączeniem z procesu rekrutacji.

Każda z osób przystępujących do części teoretycznej zajmuje wskazane miejsce i kładzie na ławce dokument tożsamości. Każdy zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne samodzielnie, wypełniając własnoręcznie karty egzaminacyjne przyborami do pisania w kolorze czarnym lub granatowym. W trakcie trwania części teoretycznej nie można wychodzić z sali.

Arkusze egzaminacyjne mogą być wydane zdającym dopiero po zakończeniu czasu przeznaczonego na część teoretyczną.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać egzamin wstępny i unieważnić jego wyniki w odniesieniu do osoby, która nie będzie przestrzegała ustalonych zasad lub zakłóci przebieg egzaminu wstępnego innym zdającym.

Odwołania do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej od części teoretycznej można składać przed upływem 48 godzin od momentu zakończenia tej części egzaminu. Odwołania złożone po upływie tego wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Na tym etapie rekrutacji naliczane będą punkty preferencyjne.

Kandydaci otrzymują punkty preferencyjne za:

– prawo jazdy kategorii „C” lub „C1” – 3 pkt,
– kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny – 5 pkt
   (nie należy mylić z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy).

Laureaci pierwszych trzech miejsc z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego, łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin, są zwolnieni z części  teoretycznej egzaminu wstępnego, pod warunkiem posiadania na świadectwie ukończenia szkoły (liceum, technikum) co najmniej oceny dobrej z obu przedmiotów objętych częścią teoretyczną. Zwolnienie z części teoretycznej egzaminu jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów za tą część egzaminu. 

Ostateczny termin udokumentowania prawa do uzyskania punktów preferencyjnych mija w dniu 15 maja 2014 r.

Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą umieszczeni na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych w trakcie części sprawnościowej i teoretycznej egzaminu wstępnego oraz punktów preferencyjnych. W przypadku, gdy dwóch i więcej uczestników egzaminu uzyska taką samą sumę punktów z części sprawnościowej i teoretycznej egzaminu oraz punktów preferencyjnych o miejscu na liście zdecyduje większa liczba punktów kolejno z części teoretycznej egzaminu, a następnie z części sprawnościowej egzaminu.

ETAP II - SPRAWDZIAN Z UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA

Sprawdzian z umiejętności pływania odbędzie w dniu 14 lipca 2014 r.

Sprawdzianowi z umiejętności pływania poddanych zostanie  pierwszych 100 kandydatów z listy rankingowej, wyłonionych po I etapie.

Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów, dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 90 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 90 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

III. Pierwszych 75 kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian z umiejętności pływania,
       zostanie wstępnie zakwalifikowanych do szkoły.

Osoby te kierowane będą na badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane
przez okręgową komisję lekarską MSW.

IV.   PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ. 

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 15
00
lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

I. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie,
     ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):

– wypełnić ® FORMULARZ NR 1
– dokładnie sprawdzić,
– wydrukować formularz,
– złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.

II. FORMULARZ NR 2 (do wydruku i odręcznego wypełnienia, zawierający miejsce na
     życiorys oraz załączniki do podania):

 wydrukować ® FORMULARZ NR 2,
– na wydrukowanym formularzu w miejscu na to przeznaczonym odręcznie napisać
    swój życiorys oraz wypełnić tabelę załączników,

– złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.

III. ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI LUB ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ.

IV. KSEROKOPIĘ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE WPŁATY EGZAMINACYJNEJ.

oraz

w przypadku ubiegania się o punkty preferencyjne:

– kserokopię prawa jazdy (osoby zakwalifikowane do Szkoły przedstawiają
   w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki oryginały w/w dokumentów),

– oryginał dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
   w zawodzie RATOWNIK MEDYCZNY;

– w przypadku posiadania dyplomu laureata 1-3 miejsca z dwóch ostatnich
   edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego
   (łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin)
   – oryginał tegoż dyplomu.

Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.
Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2014 r. na wskazane poniżej konto.
W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA EGZAMINACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.
Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana.

UWAGA!
Podania złożone po 15 maja 2014 r.
oraz podania niekompletne
nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

V.Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby
      zakwalifikowane do egzaminu otrzymają listem poleconym (w pierwszej
      połowie miesiąca czerwca br.) dokładne informacje, dotyczące organizacji
      egzaminu oraz formularze:

  – zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do egzaminu sprawnościowego 
     i sprawdzianu z pływania, oraz oświadczenia kandydata o zdrowiu,

 – które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć najpóźniej w dzień egzaminu
     sprawnościowego przed przystąpieniem do pierwszej konkurencji.

 

Ustalenia w zakresie naboru na kształcenie w trybie zaocznym w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2012/2013

 

Z dniem 31 grudnia 2011r. przestały obowiązywać „Zasady rekrutacji na zaoczne studium aspirantów w Centralnej Szkole PSP i szkołach aspirantów PSP” z dnia 12 stycznia 2006r.
Decyzję o skierowaniu na kształcenie w trybie zaocznym w zawodzie technik pożarnictwa podejmują komendanci wojewódzcy PSP na podstawie polityki kadrowej przyjętej dla danego województwa.
Komendanci wojewódzcy PSP, na podstawie przyznanych na dany rok limitów przyjęć dla województw, prześlą do szkół listy zakwalifikowanych na kształcenie zaoczne w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 

Karta skierowania    (wzór)

 

 

Wniosek o zwolnienie z zajęć (wzór)

  Rekrutacja - Zaoczne Studium Aspiranckie
Zasady rekrutacji na Zaoczne Studium Aspiranckie - pobierz

 

 

2 października na Krakowskim Rynku odbyły się główne obchody jubileuszu Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz uroczyste Ślubowanie Turnusu XX Dziennego Studium Aspirantów.
Dowódcą uroczystości był st. kpt. Tomasz Kmak.

  W Bazylice św. Floriana w Krakowie odprawiona została Msza św., której przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek

W uroczystości wzięli udział między innym: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wisław Leśniakiewicz wraz ze swoim Zastępcąnadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim, senator Zbigniew Meres, poseł JerzyFedorowicz, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Zastępca Prezydenta Miasta KrakowaKazimierz Bujakowski, a także Komendanci Szkół Pożarniczych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP. Nie zabrakło również byłych Komendantów Krakowskiej Szkoły. Wśród gości zagranicznych znaleźli się: Prezydent Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) Pan Albrecht Broemme, Zastępca Rektora Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz delegacja strażaków z Belgii.  

Obecne na uroczystości były również Kompanie Honorowe; 
Kompania Honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Kompania Honorowa Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Kompania Honorowa Policji
Kompania Honorowa VI Brygady Desantowo – Szturmowej 
oraz Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W swoim przemówieniu Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Bogusław Kogut przypomniał historię Krakowskiej Szkoły Pożarniczej od momentu jej powstania poprzez 50 lat jej istnienia.
Po wystąpieniu Komendanta, nastąpiła odczytanie rozkazu i uroczyste Ślubowanie. Słuchacze, którzy podczas szkolenia unitarnego wykazali się wzorową postawą oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce, zostali wyróżnieni możliwością ślubowania na Sztandar Szkoły. Byli to: kdt Tomasz Krawczyk, kdt Michał Głowacki, kdt Kamil Janus, kdt Paweł Skrzypczyk.

Następnie rozdane zostały indeksy, które otrzymali:
kdt Łukasz Wierzbicki
kdt Michał Kamiński
kdt Marcin Strzałka
kdt Łukasz Cebrat
kdt Jacek Kowalik
kdt Michał Głowacki
kdt Marcin Głaz
kdt Paweł Skrzypczyk
kdt Paweł Rams
kdt Paweł Hess
kdt Wojciech Wolak
kdt Bartosz OzibkoSłuchaczy pobłogosławił Kapelan Małopolskich Strażaków ks. kpt. Władysław Kulig.Po błogosławieństwie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
st. bryg. Lesław Adamiak Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 
oraz generał brygadier Feliks Dela były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z 27 kwietnia 1956  o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.
 

Odznakę Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” otrzymali:  
generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP
generał brygadier Feliks Dela
bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
Odznaka "Honoris Gratia" została ustanowiona przez prezydenta Krakowa we wrześniu 
2005 r. Dostają ją osoby lub instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Krakowa i jego mieszkańców.Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego otrzymał:
st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Pozierak oraz Albrecht Broemme Prezydent THW

Honorowy Medal im. Józefa Tuliszkowskiego został ustanowiony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 11 października  1993 r., nagradza się nim osoby posiadające wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych.


Złotą odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:
Albrecht Broemme

bryg. Bogusław Kogut
st. bryg. Lesław Adamiak
bryg. Adam Jamka
asp. sztab. Marian Dyląg
Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" została ustanowiona Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia. Znowelizowane przepisy dotyczące jej nadawania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". 
Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień - Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", II stopień - Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", III stopień - Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".Srebrną odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali:
bryg. Anna Padło 
st. kpt. Marek Piątek
st. kpt. Jarosław Kowalski
st. kpt. Krzysztof Wójcik
asp. sztab. Zbigniew Sołek
asp. sztab. Adam Piętka
st. asp. Jacek Ciszewski

Brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:
st. kpt. Grzegorz Bodziony
st. kpt. Mariusz Chomoncik
st. kpt. Jacek Smyczyński
st. kpt. Tomasz Szwej
kpt. Michał Burda
kpt. Rafał Czaja
asp. sztab. Iwona Szczęśniak
st. asp. Marta Godniowska
asp. Urszula Piwowarczyk- Kot
Henryk Porębski
Marcin Gaweł
Stefan Chomoncik
Andrzej BielawskiZłoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
st. kpt. Marek Piątek
Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal został ustanowiony 18 września 1959 uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje. Medal posiada trzy stopnie: I stopień – Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", II stopień – Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", III stopień – Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
asp. sztab. Paweł Miłek

 

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
st. kpt. Adam Szymański
kpt. Jacek Atłas
kpt. Rafał Czaja
kpt. Artur Szewczyk
mł. kpt. Michał Mzyk
asp. Tadeusz Rachwał
asp. Łukasz Wolak
asp. Marcin Zdziebło
Grzegorz Marcinek Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został:
bryg. Bogusław Kogut
Złoty Znak Związku OSP RP jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Odznaka jest jednostopniowa.Awanse na wyższe stopnie służbowe – starszego kapitana otrzymali:

kpt. Tomasz Kmak
kpt. Tomasz Szwej
kpt. Adam Szymański

 

 

 


 Następnie rozdano nagrody w konkursie „Nasza Straż Pożarna”

 W kolejnej części uroczystości Szkole przekazane zostały samochody pożarnicze:

 Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, Senator Zbigniew Meres, Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski.

  

 

 

 

 

 

Uroczystość zakończyła musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz defilada pododdziałów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 płk poż. Eugeniusz Rusiecki
1960 - 1966
 
płk poż. Zbigniew Jacorzyński
1966 - 1976
 
płk poż. Jan Augustynek
1976 - 1981
 
płk poż. Henryk Kaliciecki
1981 - 1983
 
ppłk poż. mgr Władysław Baniak
1983 - 1984
 
płk poż. Jan Zagórski
1984
 
płk poż. inż. Feliks Dela
1984 - 1992
   
 

st. bryg. Krystian Janosz
1992

 aaa
st. bryg. mgr Krzysztof Cybulski
1992 - 1996
 
st. bryg. Krystian Janosz
1996-1997
 aaa
st. bryg. mgr inż. Wiesław Leśniakiewicz
1997 - 2003
 
st. bryg. mgr inż. Andrzej Pozierak
2003 - 2006
 komend10
Od 28 lutego - 24 marca 2006 roku obowiązki
komendanta szkoły pełnił
mł. bryg. mgr inż. Jarosław Czaja
 
bryg. mgr  Rafał Dobrowolski
2006 - 2008
 

st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut
11 lipiec 2008 - 15 marzec 2017
 
Od 16 marca - 18 maja 2017 roku obowiązki
komendanta szkoły pełnił
st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta

 
Od 19 maja 2017 do 18 listopada 2017 obowiązki
komendanta szkoły pełnił
kpt. mgr inż. Marek Chwała
 
Od 19 listopada 2017 obowiązki
komendanta szkoły pełni
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek
krzysztof kociolek

 

. . . rzeczywistości przeżywał również system ochrony przed pożarami, które stanowiły najdotkliwsze i najgroźniejsze wówczas klęski żywiołowe, dotkliwie odczuwało je społeczeństwo oraz przynosiły one niepowetowane straty w majątku, kulturze narodowej i środowisku.

Rok 1960 stanowi istotny czas przemian w ustroju ochrony przed pożarami. 13 kwietnia 1960 r. wchodzi w życie Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nadając nowy kształt zarówno walce czynnej jak i ochronie biernej przed pożarami.

Rozproszony i mało skuteczny system kursowego szkolenia zastąpiony zostaje nowoczesnym jak na owe czasy systemem kształcenia profesjonalnych kadr ochrony przeciwpożarowej.

W październiku 1960 roku po półrocznym okresie likwidacji Szkoły Podoficerskiej w Nysie zostaje powołana do życia Szkoła Podoficerów Pożarnictwa w Krakowie - Nowej Hucie. Przed kadrą Szkoły Oficerów Pożarnictwa i dwóch Szkół Podoficerskich, w tym nowo powołanej Szkoły Krakowskiej, stało trudne zadanie stworzenia interdyscyplinarnej nauki, rozwoju nowej dziedziny wiedzy teorii nauk pożarniczych, przyspieszenie przeobrażeń w strukturze kształcenia kadro wyższych kwalifikacjach zawodowych.

Kształcona kadra podoficerska musiała sprostać wyzwaniom narastających w rozwijającym się przemyśle i gospodarce zagrożeń klęskami pożarów, nadążyć za zmianami techniki i technologii.

Tylko dziesięć lat, w tym katastrofalny pożar Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, uzmysłowiły społeczeństwu potrzebę dalszych zmian w tworzeniu nowoczesnych służb pro­fesjonalnych i całego systemu ochrony przed pożarami.

W latach siedemdziesiątych wzrosły wymagania w stosunku do kadry oficerskiej, powstał nowy korpus chorążych pożarnictwa średniej kadry dowódczej. W 1973 roku Krakowska Szkoła otrzymuje status policealnego studium zawodowego. Wzrastają wymagania w odniesieniu do kadry nauczającej, kształconych dowódców, chorążych i podoficerów.

Baza dydaktyczna, laboratoria i zaplecze kwatermistrzowskie stają się zbyt szczupłe w stosunku do nałożonych zadań. W 1985 roku rozpoczyna się proces przygotowań do rozbudowy i modernizacji Szkoły. Powstaje nowoczesny blok dydaktyczny, stale polepszają się warunki zakwaterowania, powstaje baza poligonowa w Kościelcu, przygotowuje się projekt budowy sali gimnastycznej. W latach 90-tych Szkoła jest już nowoczesną placówką dydaktyczną o znaczącym dorobku wychowawczym, ugruntowanej opinii w środowisku zawodowym i staje się nieodłącznym elementem bezpieczeństwa Południowej Polski.

W 1992 roku bez problemów podejmuje zadania kształcenia nowoczesnych kadr ratowniczych nie tylko przed żywiołem ognia, ale jak nakazuje nowa Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej kształci aspirantów pożarnictwa posiadających wiedzę z zakresu ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Temu wymogowi czasu Szkoła sprostała i dzisiaj z dumą może spoglądać na przebytą drogę czterech dziesięcioleci. Czas został wykorzystany przez pokolenia pracujących w niej dowódców-oficerów, aspirantów, podoficerów, pracowników cywilnych i naukowych.

Nie byłoby dzisiejszej formacji ratowniczej, nowoczesnej techniki, literatury fachowej, wiedzy zdobywanej przez kadry zawodowe i cywilne naszego państwa na sympozjach, seminariach i konferencjach, gdyby nie wytrwałość, ofiarność i pełna poświęcenia praca wszystkich, którzy tej Szkole oddali swe siły, zdolności i umiejętności. Dzisiaj Krakowska Szkoła jest mocnym fundamentem bezpieczeństwa cywilnego państwa.

 

generał brygadier Feliks Dela

 

 

 
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków

tel. (012) 646 01 00, 646 01 10

fax (012) 646 01 99

Sekretariat: szkola@sapsp.pl

Sekretariat dydaktyczny: (012) 646 02 00
Szkolenia inspektorów ppoż.: (012) 646 02 51-54
Zakwaterowanie: (012) 646 03 00

 
Dojazd z Dworca Głównego autobusami 152 lub 502
Rozkład jazdy autobusów zobaczysz tutaj
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA (pdf)
 

 

W znajdującej się w Szkole Aspirantów bibliotece została zgromadzona fachowa literatura pożarnicza.

Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki gaszenia pożarów, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno, ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

 

 
Zakup wydawnictw Szkoły Aspirantów PSP możliwy jest tylko po uprzednim złożeniu zamówienia na e-mail: mmarchewka@sapsp.pl
Odbiór osobisty w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie szkoły
tel. 12 64 60 255
 
Koszty przesyłki wynoszą 20 PLN

OFERTA WYDAWNICZA - POZYCJE WYDANE PRZEZ SZKOŁĘ ASPIRANTÓW PSP KRAKÓW:

 

1. "Testy egzaminacyjne do Szkół Aspirantów PSP z lat 2004-2014"

testy

Nr konta do wpłaty za książkę: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000 

(podany numer konta dotyczy tylko pozycji Testy Egzaminacyjne do Szkół Aspirantów PSP z lat 2004-2014!!

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły książka będzie wysłana niezwłocznie. Nie trzeba składać zamówienia na mmarchewka@sapsp.pl.

 

Koszt "Testów Egzaminiacyjnych" - 25 zł

Koszt wysyłki - 20 zł

 

Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 12 646 02 55, fax: 12 6460199

2. Nowość

zabyt

 

 

3. ,,55 lat Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1960-2015"

Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 2015 r.

Cena: 1 egz. 55,00 zł
 55 lat
4. Barbara Kaczmarczyk ,,Bezpieczeństwo i zagrożenia w teorii oraz praktyce"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 2015 r.

Cena: 1 egz. 25,00 zł
 k2
5.Piotr Bogdalski, Barbara Kaczmarczyk, Bogusław Kogut ,,Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego. Tom II - Aspekty krajowe
    i miedzynarodowe"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 2015 r.

Cena: 1 egz. 30,00 zł
 k1

 

 

6. Barbara Kaczmarczyk, Robert Socha, Aleksandra Szwajca

"Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa"

Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 12 646 02 55, fax: 12 6460199
Miejsce  i rok wydania: Kraków 2014 r.
 

Format A5, okładka miękka, stron 168
Cena: 35 zł

KOGBOOKZK

7. Witold Nocoń, Szymon Kokot-Góra, Arkadiusz Cytawa, Piotr Grzyb

"Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych"

KSIĄŻKA DO POBRANIA  - KLIKNIJ W LINK

 

 

8. Barbara Kaczmarczyk, Aleksandra Szwajca
"Zarządzanie kryzysowe w Straży Granicznej"
 

Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 12 646 02 55, fax: 12 6460199
Miejsce  i rok wydania: Kraków 2011 r.
 

Format B5, okładka miękka, stron 72


Cena: 1 egz. 60,00 zł


 
   
9. Jan Gołębiewski 
"Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa"
 

Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 12 646 02 55, fax: 12 6460199
Miejsce  i rok wydania: Kraków 2011 r.
 

Format B5, okładka miękka, stron 384


Cena: 1 egz. 69,00 zł

 
   
10. Marcin Marcinko, Piotr Łubiński 
"Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego"
 
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 012 646 02 55
Miejsce  i rok wydania:
Kraków 2009 r.

Cena: 1 egz. 36,75 zł
   
11. Kazimierz Niciński, Krzysztof Sałaciński:
"Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów  administracji publicznej i zarządzania kryzysowego"
 
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
tel: 012 646 02 55
Miejsce  i rok wydania:
Kraków 2009 r.

Cena: 1 egz. 31,50 zł
   
12. Melania Pofit-Szczepańska.  ,,Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju pożarów"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18 

Miejsce wydania: 
Kraków 2007 r. 

Cena: 1 egz. 25,20 zł
   
13. Bogdan Kosowski  ,,Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poradnik praktyczny"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 2006 r.

Cena: 1 egz. 47,25 zł
   
14. Zoja Bednarek, Andrzej Marciniak   ,,Działania ratownicze podczas
katastrof budowlanych"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
PRKiB REALBUD sp. z o.o.
PPU-H Real Press sp. z o.o. – Holding Realbud

Miejsce wydania:
Kraków 1995 r.

Cena: 1 egz. 5,25 zł     
 
   
15. Krzysztof T. Kociołek ,,Taktyka działań ratowniczych- ratownictwo kolejowe"
 Wydawca Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
PRKiB REALBUD sp. z o.o.
PPU-H Real Press sp. z o.o. – Holding Realbud

Miejsce wydania:
Kraków 1996 r.

Cena: 1 egz. 5,25 zł
 
   
16. Edward Gierski ,,Problemy działań ratowniczo - gaśniczych w tunelach kolejowych"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
PRKiB REALBUD sp. z o.o.
PPU-H Real Press sp. z o.o. – Holding Realbud

Miejsce wydania:
Kraków 1996 r.

Cena: 1 egz. 10,50 zł
 
   
17. Piotr Bielicki ,,Krakowska Szkoła Pożarnicza w latach 1960-1995"
Wydawca: Komitet obchodów 35-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1995 r.

Cena: 1 egz. 10,50 zł
 
   
18. Piotr Bielicki ,,Podstawy taktyki gaszenia pożarów"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18
PRKiB REALBUD sp. z o.o.
PPU-H Real Press sp. z o.o. – Holding Realbud

Miejsce wydania:
Kraków 1996 r.

Cena: 1 egz. 10,50 zł
 
   
19. Krzysztof T. Kociołek ,,Taktyka działań ratowniczych. Wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1997 r.

Cena: 1 egz. 13,65 zł
 
   
20. Edward Gierski ,,Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1999 r.

Cena: 1 egz. 21,00 zł
 
   
21. Stefan Wilczkowski ,,Środki gasnicze"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1999 r.

Cena: 1 egz. 15,75 zł
 
   
22. Jan Kielin – tł. ,,Akcje ratownicze podczas katastrof budowlanych"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1999 r.

Cena: 1 egz. 13,65 zł
 
   
23. Robert Wolański ,,Ratownicza hydraulika siłowa"
Wydawca: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. 31-951 Kraków, os. Zgody 18

Miejsce wydania:
Kraków 1999 r.

Cena: 1 egz. 21,00 zł